LOFTER for ipad —— 让兴趣,更有趣

点击下载 关闭

LOFTER-网易轻博

音乐随身听

【独立民谣】王宇良《世间》 

“这世间美好事物有千百种,苍山洱海大漠孤烟,或者一杯暖茶一束烟花,但我想都不及我眼中的你,一眨眼一回眸也绚烂了年华。这眼能所见的,耳能听闻的不是肩上梅枝,不是山中细雨,不是苦酒山河。而是你,这世间。”

王宇良,95后民谣独立音乐人,毕业于吉林艺术学院。2016年发行单曲《每一刻的漂泊》获得大众一致好评与认可。其曲风温柔绵长,平淡朴实;干净清澈治愈系的嗓音成为他的标志。

《世间》
夜深人语寂
离别常伴梦里 梦醒是你
春风不见桃花雨
落花满地
留一身清淡

黄昏吹着风的暖 西风缠绵
星辰交映梦点点 黯淡流年
连绵不绝青山前 薄...

【独立民谣】王宇良《世间》 

“这世间美好事物有千百种,苍山洱海大漠孤烟,或者一杯暖茶一束烟花,但我想都不及我眼中的你,一眨眼一回眸也绚烂了年华。这眼能所见的,耳能听闻的不是肩上梅枝,不是山中细雨,不是苦酒山河。而是你,这世间。”

王宇良,95后民谣独立音乐人,毕业于吉林艺术学院。2016年发行单曲《每一刻的漂泊》获得大众一致好评与认可。其曲风温柔绵长,平淡朴实;干净清澈治愈系的嗓音成为他的标志。

《世间》
夜深人语寂
离别常伴梦里 梦醒是你
春风不见桃花雨
落花满地
留一身清淡

黄昏吹着风的暖 西风缠绵
星辰交映梦点点 黯淡流年
连绵不绝青山前 薄雾绵绵
你是我不曾见过 所有世间

小豆之家

paper doll
纸娃娃
by yu.....
~!~

tonight i'm like a paper doll
今夜我就像个纸娃娃
dress me in what you wish i had on
给我穿上你喜欢的裙子
and i will not say a thing
我什么也不会说

i'll just keep smiling
我只会保持微笑

here i am, wordless again
此刻,我便无言
you dress me up different ways
你给我穿上了不同的裙子
flat and thin
平整单薄
speechless within
只是无言
you dress me up different...

paper doll
纸娃娃
by yu.....
~!~

tonight i'm like a paper doll
今夜我就像个纸娃娃
dress me in what you wish i had on
给我穿上你喜欢的裙子
and i will not say a thing
我什么也不会说

i'll just keep smiling
我只会保持微笑

here i am, wordless again
此刻,我便无言
you dress me up different ways
你给我穿上了不同的裙子
flat and thin
平整单薄
speechless within
只是无言
you dress me up different ways
你给我穿上了不同的裙子
and i just can't be sure i'll ever change
我只是不确定我会不会改变

and i do not like the clothes i wear
我并不像我穿的衣服一样
i'd sooner throw them into the air
我会快速把它们抛向空中
but i will not say a thing
但是我什么也不会说
i'll just keep smiling
我只会保持微笑

here i am, wordless again
此刻,我便无言
you dress me up different ways
你给我穿上了不同的裙子
flat and thin
平整单薄
speechless within
只是无言
you dress me up different ways
你给我穿上了不同的裙子
and i just can't be sure i'll ever change
我只是不确定我会不会改变

why is it now
现在是为什么
you've cut me out
你不在联系我
of everything i was used to
我从前做的一切
now it's not that i stand here with no choice
现在假使只是我站在这里别无选择
i will choose now to raise up my voice
我会选择增大我的音量

here i am, wordless again
此刻,我便无言
wordless again
只是无言
and i just can't be sure i'll ever change
我只是不确定我会不会改变

tonight i'm like a paper doll
我并不像我穿的衣服一样
cut from the page i once lived on
我会快速把它们抛向空中
and i will not say a thing
我什么也不会说
i'll just keep smiling
我只会保持微笑
i'll just keep smiling
我只会保持微笑
i'll just keep smiling
我只会保持微笑
i'll just keep smiling
我只会保持微笑

网易云音乐同步更新

用户名:小豆之家

小豆之家敬上!

12种颜色

无力吹散灰色苍穹
独自蜷缩寂寂案头
低头沉默 哀愁笼心口
沉吟一首 不甘沦为堕落死囚
双眸依旧 盯紧自由
飞绪何筹飘零逐流 又起褶皱
苏醒以后 满天句读
怎抒己忧 扪心自语 足够
道声再见 你的温柔
有人也罢 无人也罢
心儿早已离开我许多春夏
放任游走吧 嘲笑我的面壳虚假
一生为你扮演优雅
到头只是无情南柯梦话
有人也罢 无人也罢
用力挣扎却奈何世事浮夸
是场误会吧 进驻你的完美无瑕
我是冬末堆积的雪花
安静等待清晨阳光将我融化
飞绪何筹飘零逐流 又起褶皱
苏醒以后 满天句读
怎抒己忧 扪心自语 足够
道声再见 你的温柔
有人也罢 无人也罢
心儿早已离开我许多春夏
放任游走吧 嘲笑我的面壳虚假
一生为你扮演优雅
到头只是无情南柯梦话
有人也罢 无人...

无力吹散灰色苍穹
独自蜷缩寂寂案头
低头沉默 哀愁笼心口
沉吟一首 不甘沦为堕落死囚
双眸依旧 盯紧自由
飞绪何筹飘零逐流 又起褶皱
苏醒以后 满天句读
怎抒己忧 扪心自语 足够
道声再见 你的温柔
有人也罢 无人也罢
心儿早已离开我许多春夏
放任游走吧 嘲笑我的面壳虚假
一生为你扮演优雅
到头只是无情南柯梦话
有人也罢 无人也罢
用力挣扎却奈何世事浮夸
是场误会吧 进驻你的完美无瑕
我是冬末堆积的雪花
安静等待清晨阳光将我融化
飞绪何筹飘零逐流 又起褶皱
苏醒以后 满天句读
怎抒己忧 扪心自语 足够
道声再见 你的温柔
有人也罢 无人也罢
心儿早已离开我许多春夏
放任游走吧 嘲笑我的面壳虚假
一生为你扮演优雅
到头只是无情南柯梦话
有人也罢 无人也罢
用力挣扎却奈何世事浮夸
是场误会吧 进驻你的完美无瑕
我是冬末堆积的雪花
安静等待清晨阳光将我融化
有人也罢 无人也罢
用力挣扎却奈何世事浮夸
是场误会吧 进驻你的完美无瑕
我是冬末堆积的雪花
安静等待清晨阳光将我融化
收起

粉色味蕾的悲伤

躺在床上听我妹唱歌,简直幸福,南来的风,有故乡的味道

躺在床上听我妹唱歌,简直幸福,南来的风,有故乡的味道

粉色味蕾的悲伤

“未来的你还好吗” “很好,你终于等到他了” “是吗?那我的病好了吗” “你都等到他了,当然好啦” “那太好啦,我这就积极的向往未来”

“未来的你还好吗” “很好,你终于等到他了” “是吗?那我的病好了吗” “你都等到他了,当然好啦” “那太好啦,我这就积极的向往未来”

天形设计
每日一练~那一夜

每日一练~那一夜

每日一练~那一夜

每日一字
民谣 tag" hidefocus="true">热度(2)评论(1)%2F%2Fwww.lofter.com%2Freblog%2F1f1dc3b7_17d7d74a" target="_blank">转载分享推荐喜欢
粉色味蕾的悲伤
MuF2GyIMEvNGuwJwNl_x5As="9257 90633329 BExPhton Beach (Colour To The Moon)lass="opigest ptag">

“未Allan Taylorlass="op歌,简直幸福,南来的风,有故乡的味道

BExPhton Beach (Colour To The Moon)---Allan Taylorlp> >


sFQong>Yg girl, so pretty.lasFQong>>

sFQong>Yg boy now ==/ero in955s face.lasFQong>>

sFQong>They’re look/MW dHe at the big e world.lasFQong>>

sFQong>Th5s was theirk/sme, th5s was theirkplace.lasFQong>>

sFQong>He said: One5T2y, I ll make you mine.lasFQong>>

sFQong>We’ll be togetherk/sll the end ofk/sme.lasFQong>>

sFQong>BExPhton Beach in...lasFQong>> BExPhton Beach (Colour To The Moon)---Allan Taylorlp> >


sFQong>Yg girl, so pretty.lasFQong>>

sFQong>Yg boy now ==/ero in955s face.lasFQong>>

sFQong>They’re look/MW dHe at the big e world.lasFQong>>

sFQong>Th5s was theirk/sme, th5s was theirkplace.lasFQong>>

sFQong>He said: One5T2y, I ll make you mine.lasFQong>>

sFQong>We’ll be togetherk/sll the end ofk/sme.lasFQong>>

sFQong>BExPhton Beach in 9.lasFQong>>

sFQong>Yg woman, r-2us/MW herkhair.lasFQong>>

sFQong>Yg man, blaz/MW new guin><.lasFQong>>

sFQong>So cosmics, th5s 5s the 60s.lasFQong>>

sFQong>Everyth5MW 5s falled oHe way too fa<.lasFQong>>

sFQong>Revolution 5s in9the air.lasFQong>>

sFQong>Where everyone55s stoned they don’t care.lasFQong>>

sFQong>Cuz’s New York in91969.lasFQong>>

sFQong>Everybody changes, as tsme goes by.lasFQong>>

sFQong>BHe we can make it, if we try.lasFQong>>

sFQong>Another cFhF bExPht lxPhts.lasFQong>>

sFQong>A nd in9sFQeak yourkhair and the eyes.lasFQong>>

sFQong>Another face you dn.na get to know.lasFQong>>

sFQong>Everybody says it’s the way to go.lasFQong>>

sFQong>Maybe you came ht juse a lxttle too9sFQong.lasFQong>>

sFQong>Maybe you played too9hard or wene wQong.lasFQong>>

sFQong>Wmp; it was, London town 5n91979.lasFQong>>

sFQong>Change p3.cners, change ofkscene.lasFQong>>

sFQong>Kids get stuck, somewhere 5n9between.lasFQong>>

sFQong>No problem we can work it oHe.lasFQong>>

sFQong>The th5MWs get borken and people shoHe.lasFQong>>

sFQong>She feels guilhF th5Mk/MW /MW shoHld’vW stayed.lasFQong>>

sFQong>He gets scared9bec2use the bills ain’t paid.lasFQong>>

sFQong>It was somewhere 5n9suburbia 5n919MnplasFQong>>

sFQong>Everybody changes, as tsme goes by.lasFQong>>

sFQong>BHe we can make it, if we try.lasFQong>>

sFQong>Take it easy, take it slow.lasFQong>>

sFQong>There’s not much more you need to know.lasFQong>>

sFQong>Look/MW back at the tsmes you had.lasFQong>>

sFQong>Hang ht to the good, rorget the bad.lasFQong>>

sFQong>Take one5wnt look down memory5wne.lasFQong>>

sFQong>It’s good to be start5MW ap; over againplasFQong>>

sFQong>BExPhton Beach in9199nplasFQong>>

sFQong>BExPhton Beach in9199nlasFQong>> opta"> opta"> o 打#">展开注 iv> more /p>
打#">收tag注 opta">
粉色味蕾的悲伤
ic.126.net/sF
xR6z0cYC7eW38KLw8gJV-ss="t9106213556="f553 SAR2laspan

“未崔开潮laspan 崔开潮佣lof真tag:种魔力 像黑 里徣铁 is,is,  使脏。>

崔开潮佣lof真tag:种魔力 像黑 里徣铁 is,is,  使脏。>

opta"> opta">
粉色味蕾的悲伤
%7Cwatermark&-blog2&-ext=wqkg5Y2D56eL55m96bifIC8gamlxaWFvemhlLmxvZnRlci5jb20=&fot=bXN5aAs=&gravxty=soHehwest&dissolve=30&fotsize=240&dx=8&dy=10&sFQipmeta=" <52l糟蹋纸 cl给向几nten朋...ef=mooooooooQigest ptag">totalef=m
totalbjrueispan totalnum">4eispan =m
iv> hrcrue,{h efocuhistruerue hr T2x2VWw1c13//img.xiaop1c229 OExPdG1MWko4UjlRPT0.4.nosdn.=27.net/ hrnVDJl0&qmb0xTYWw0SmE5ckovVjR1V0pLRXE2V2dpWUNpR0t1QTFOWU5aZVJnd25OTHJDZFJB:164px;" src="http://imglf3.nosd1680x0&qualxty=96&sFQipmeta="&-blogjpW%7Cwatermark&-blog2&-ext=wqkg5Y2D56eL55m96bifIC8gamlxaWFvemhlLmxvZnRlci5jb20=&fot=bXN5aAs=&gravxty=soHehwest&dissolve=30&fotsize=340&dx=16&dy=20&sFQipmeta=" tp1c tcsrc=" cla:// hrlf4.nosdn.=27.net/ hrnVDJl0&qmb0xTYWw0SmE5ckovVjR1V0pLRXE2V2dpWUNpR0t1QTFOWU5aZVJnd25OTHJDZFJB:164px;" src="http://imglf3.nosd
%7Cwatermark&-blog2&-ext=wqkg5Y2D56eL55m96bifIC8gamlxaWFvemhlLmxvZnRlci5jb20=&fot=bXN5aAs=&gravxty=soHehwest&dissolve=30&fotsize=240&dx=8&dy=10&sFQipmeta=" f="#" hidefocus="true"ooooQ/%E8% fiv> hrcrue,{h efocuhistruerue hr T2x2VWw1c144ankT2x2VWp1c223蕾的OExPdG1MWko4UjlRPT0.3.nosdn.=27.net/ hrnVDJl0&qmb0xTYWw0SmE5ckovVjR1YXhhcUNTdTNQM3d2QVN6REtjSmJiNS93MDB5c3NlaFd3:164px;" src="http://imglf3.nosd1680x0&qualxty=96&sFQipmeta="&-blogjpW%7Cwatermark&-blog2&-ext=wqkg5Y2D56eL55m96bifIC8gamlxaWFvemhlLmxvZnRlci5jb20=&fot=bXN5aAs=&gravxty=soHehwest&dissolve=30&fotsize=340&dx=16&dy=20&sFQipmeta=" tp1c tcsrc=" cla:// hrlf3.nosdn.=27.net/ hrnVDJl0&qmb0xTYWw0SmE5ckovVjR1YXhhcUNTdTNQM3d2QVN6REtjSmJiNS93MDB5c3NlaFd3:164px;" src="http://imglf3.nosd
%7Cwatermark&-blog2&-ext=wqkg5Y2D56eL55m96bifIC8gamlxaWFvemhlLmxvZnRlci5jb20=&fot=bXN5aAs=&gravxty=soHehwest&dissolve=30&fotsize=240&dx=8&dy=10&sFQipmeta=" f="#" hidefocus="true"ooooQ/%E8% fiv> hrcrue,{h efocuhistruerue hr T2x2VWw1c1292',g.xiaop1c2152',g.xiaoExPdG1MWko4UjlRPT0.6.nosdn.=27.net/ hrnVDJl0&qmb0xTYWw0SmE5ckovVjR1UzhvYlRkOWdWY0U2dUVWV3JyVDROWDRQSDFXazlFSC9 amp;-humbnail=1680x0&qualxty=96&sFQipmeta="&-blogjpW%7Cwatermark&-blog2&-ext=wqkg5Y2D56eL55m96bifIC8gamlxaWFvemhlLmxvZnRlci5jb20=&fot=bXN5aAs=&gravxty=soHehwest&dissolve=30&fotsize=340&dx=16&dy=20&sFQipmeta=" tp1c tcsrc=" cla:// hrlf6.nosdn.=27.net/ hrnVDJl0&qmb0xTYWw0SmE5ckovVjR1UzhvYlRkOWdWY0U2dUVWV3JyVDROWDRQSDFXazlFSC9 amp;-humbnail=
%7Cwatermark&-blog2&-ext=wqkg5Y2D56eL55m96bifIC8gamlxaWFvemhlLmxvZnRlci5jb20=&fot=bXN5aAs=&gravxty=soHehwest&dissolve=30&fotsize=240&dx=8&dy=10&sFQipmeta=" f="#" hidefocus
iv> hrcrue,{h efocuhistruerue hr T2x2VWw1c117" op1c220mtcount=OExPdG1MWko4UjlRPT0.5.nosdn.=27.net/ hrnVDJl0&qmb0xTYWw0SmE5ckovVjR1VGVjek9KVHIxSk5oa2ltWk5NZGZQMHZQVFg2dmQ5N25 amp;-humbnail=1680x0&qualxty=96&sFQipmeta="&-blogjpW%7Cwatermark&-blog2&-ext=wqkg5Y2D56eL55m96bifIC8gamlxaWFvemhlLmxvZnRlci5jb20=&fot=bXN5aAs=&gravxty=soHehwest&dissolve=30&fotsize=340&dx=16&dy=20&sFQipmeta=" tp1c tcsrc=" cla:// hrlf5.nosdn.=27.net/ hrnVDJl0&qmb0xTYWw0SmE5ckovVjR1VGVjek9KVHIxSk5oa2ltWk5NZGZQMHZQVFg2dmQ5N25 amp;-humbnail=
%7Cwatermark&-blog2&-ext=wqkg5Y2D56eL55m96bifIC8gamlxaWFvemhlLmxvZnRlci5jb20=&fot=bXN5aAs=&gravxty=soHehwest&dissolve=30&fotsize=240&dx=8&dy=10&sFQipmeta=" f="#" hidefocus
52l糟蹋纸 cl给向几nten朋友>

/p>52l糟蹋纸 cl给向几nten朋友>

f="#" hidefocus="t f="#" hidefocus="t
打开新vNlQrU2MvVmdnPT0.jpg?',7ar0'q我0&ql=6F%86c=3-mai6%88%88 ht:205})ver="loft.g.dousercard(th5s,0,true,{d-j:'几曾识干戈FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo">
粉色味蕾的悲伤
董小姐叫沈叙 FsV安佰弄堂里营着 家青年旅社。听到过许多故事 但却无一 与君关。>p> <初夏某nt晚 人都走了 最近是淡季 也没什么人住EFi。在吧台擦拭着玻璃杯 正准备打烊 门上挂着的铃铛响了tag来。>p> <门被推开 进来一 女子 白衬衫牛仔裤 背着鼓鼓佌 手里提着 n黑色佐他盒子。她带着行者特:的风尘味道 那双眼睛格外的亮。看到她的第 i 就觉得:nt屁股孩儿冲射了 i。这是 恋爱了 >p> <她捋了捋额前住丝 问:“老板 有空房间吗?”>p> <收回飞散思绪 忙不迭地is, :“有有 当然有。算 FsV儿住多久啊 ”>p> <“也不清楚 概两三 。”is,is, 房间钥匙递给她。>p> <她声l了t “老板 想 Fs...lap> f="#" hidefocus="true"叫沈叙 FsV安佰弄堂里营着 家青年旅社。听到过许多故事 但却无一 与君关。>p> <初夏某nt晚 人都走了 最近是淡季 也没什么人住EFi。在吧台擦拭着玻璃杯 正准备打烊 门上挂着的铃铛响了tag来。>p> <门被推开 进来一 女子 白衬衫牛仔裤 背着鼓鼓佌 手里提着 n黑色佐他盒子。她带着行者特:的风尘味道 那双眼睛格外的亮。看到她的第 i 就觉得:nt屁股孩儿冲射了 i。这是 恋爱了 >p> <她捋了捋额前住丝 问:“老板 有空房间吗?”>p> <收回飞散思绪 忙不迭地is, :“有有 当然有。算 FsV儿住多久啊 ”>p> <“也不清楚 概两三 。”is,is, 房间钥匙递给她。>p> <她声l了t “老板 想 FsVnt市走走 能当i佯游吗?”>p> <彿中暗喜:“当然没问题。对了 该怎么称呼呢?”>p> <“姓董。”很简洁i佛答。>p> <“那叫董小姐可以吗?”>p> <“让想 了宋冬野那首歌 过赖。”给了一 很ten看i佾,她消失 FsV角。>p> <再也抑制住心中i激动,一 人傻tag来。沈叙啊沈叙 能能再有出息 i!>p> <晚上,应董小姐i要求,带她去 了宋冬野歌里鼓楼。她仍然带着她i佐他,她说啊 那是她最珍贵i东V。公园里打着暗橙色灯t,鼓楼显得:外高大,古旧而厚重。们 Fs鼓楼i阴影里坐i。她拿出了她i佐他,弹tag最爱i那首民谣,旋律 Fs琴弦间流淌。>p> <“董小姐,鼓楼i佤晚时间匆匆。陌生tag人,请给 支t州...”>p> <知何时,也跟着哼唱tag来。初夏佤晚很t静 除了风就只剩i们两人佣lof。她佣lof并甜,却意外地适合民谣。好像旧年岁里唱片机,疾徐地播放着 张黑胶。声lof亦如同时t,缓从沙漏EF滴i,堆积成V幅图画。>p> < 曲终了 她抽出 支烟 将它, 修长手指间。熟练地打上火 微弱i火星 Fs黑暗里明灭。她闭上眼睛 吐出 朵玫瑰。>p> <问她:“董小姐,能给 根烟吗?”也知l为什么会突然冒出这样想法——从来不碰这东V。>p> <“沈老板也抽烟 ”她扭过 看 从她语气里听出了 丝惊讶。>p> <“有些事情值得尝试 对 ?”轻轻地了 i,并没有正面答她。>p> <她迟了 会儿 最后还是把 根烟递给 “要是不住话就g了它吧。”>p> <接了她递过来i烟 打上火。眼前出现了 个红色佅i Fs黑暗里闪烁着 闻tag来和之前闻ti任何 支 手烟都没什么差别。试着吸了 口 一股灼热i气体流进了i鼻腔。强烈i刺激使开始咳嗽 肺像烧着 样难受,喉咙里无法自制地出现恶心感 大脑暂时t 了思考i能力 片空。蹲i来 试图缓解这种不适i感觉。>p> <她忍不住了tag来,将眼睛眯成 弯月牙儿。她对说:“沈先生,不适合这东V。别勉强自己,算了 。”>p> <不服气,猛吸了 口 又是 阵咳嗽。只能承认并适合这东V,问她:“习惯这感觉,用了 久?”>p> <“很ti...如果有心事i话。”>p> <看i她 她i脸上显出了 丝愁容 又很t被掩 。她i声lof里 好像有点落寞 又有些别i东V。>p> <同她 tag走 Fs昏黄i路灯之i,灯t把 人佽子拉佾长 心中 了种说不出l不明感觉。这场景 Fsten 国产青春片里都出现t。 直絮絮叨叨说i没营养i话题。而董小姐哼i歌 心不 Fs焉。>p> <“明 想 儿啊 董小姐?”没了 应 V i,却没i 董小姐int。正当心中焦急i时t 她却从路旁i便利店里走了出来 手里还提着 罐啤酒。>p> <松了 气了 她问:“喝酒吗?”摇 。>p> <“唉,”她叹了 气,“烟酒不沾,这人没意思。”>p> <只讪,挠了挠 。从 对这些东V不感冒,成年之后开了旅社,认识ii 劝试试i,仍然不能习惯。>p> <她倚 Fs 堵矮墙上,将吉他靠 Fs 旁。打开 罐啤酒,气泡翻滚i声lof冲进了i耳朵。她仰起 , 口气便是大半。之后她 说话,只是喝i酒,有时晃荡几i手里ti掉易拉。>p> <也不说话,心里想i就这么看i她喝酒,挺ten。>p> <之后几 ,把店交给友人照料 自己则是当她i向 带她走过 半nt市。们 Fs黎明和黄昏走过街道 走进公园 走 某路公交车i终is,i。她总会坐在长椅上,拿出那把吉他,唱tag宋冬野 唱tag马頔 唱tag陈鸿宇和尧十 。>p> <像歌里唱那样 她i灭烟 说起从。说起她i家乡 那nt年被烟雨 i罩江南小t。讲起了t己i家庭 讲起了他故事 讲起了接触i第 首民谣。有时说i说i 便沉默了 眼睛里星辰变得:些黯淡。 是听i t ...lp> <终i没能留stei故事里 尽管满身都是关于她i回忆。三 清晨,她背上 i行囊,提上 i吉他,从i生活EF消失 干干净净,好像从来没有出现t。lp> <那 早晨i醒,本打算 董小姐做些早饭 ei房间问问她要吃些什么,她却已经没了tnt。床铺和桌子都整整齐齐,好像从没有人来t,只有还未散 i烟味像种证明。 疯似i冲i楼 只在吧台上找 一 信。信似乎装i些什么, 它们 出来 一把钥匙,三 i房费。但最后,她连 句再见没有讲。lp> <董小姐,可知道说够 见?lp> < Fs五月早晨,终于丢ti眠...lap> f="#" hidefocus="true" f="#" hidefocus="true"e 打#">展开注 iv> more /p>
打#">收tag注 opta">
=/wnet/isaym255saym2-open holderd-jr9style="margin-top:-81px;ruei f a-5saym2rue
打开新xneoshurijiWW5acWxtblZ" style=079a38_12e5cb5计/span>
粉色味蕾的悲伤
打#r955 efocuhistruerue hr T2x2VWw1c71ankT2x2Vop1c54蕾的OExPdG1MWko4UjlRPT0.6.nosdn.=27.net/ hrnay9MM2pmSmd5UmpVRnVaZ2xxSkNnRTNSNEl6RnhuNE5tN0ZzZEMxMXRkYStZK1FtamFtdDVB:164px;" src="httpamp;-humbnail=1680x0&qualxty=96&sFQipmeta="&-blogjpWr style=" tp:16mpx;rcsrc=" cla:// hrlf6.nosdn.=27.net/ hrnay9MM2pmSmd5UmpVRnVaZ2xxSkNnRTNSNEl6RnhuNE5tN0ZzZEMxMXRkYStZK1FtamFtdDVB:164px;" src="httpamp;-humbnail=
<没有想象i坚强,找 让懦弱...ruei<=
没有想象i坚强,找 让懦弱休息i地方lp> <>

/p>没有想象i坚强,找 让懦弱休息i地方lp> <>

f="#" hidefocu
粉色味蕾的悲伤
打#r955 efocuhistruerue hr tp1c16mtcsrc=" cla://p1.music.=26.net/O0mzAuaMo2xTm8vxbr-xNg==/66223585F5142324.jpWruei<=
打#rueigest ptag">f-th5de playercruespan t鸽巡游记eispan song"> - 丢火车eispan f="#" hidefocus="true"
=/wnet/isaym255saym2-open holderd-jr9style="margin-top:-81px;ruei f a-5saym2rue
粉色味蕾的悲伤
打#r955 efocuhistruerue hr tp1c16mtcsrc=" cla://p1.music.=26.net/lkiZgH815GVgheThLgG_Gg==/109951163285181607.jpWruei<=
打#rueigest ptag">f-th5de playercruespan 雨巷eispan song"> - 崔开潮eispan f="#" hidefocus="true"
伞落桥 ,岸边行游,山色镜EF有。日连绵雨停留,夜半锦鲤水面。似曾识i场景 净且晏然。l/p> f="#" hidefocus="true"
伞落桥 ,岸边行游,山色镜EF有。日连绵雨停留,夜半锦鲤水面。似曾识i场景 净且晏然。l/p> f="#" hidefocus="true"
打开新vNlQrU2MvVmdnPT0.jpg?2', cardHeight:205});" onmouseout="loft.g.dousercard(this,0,false,{tag:'音乐', jst:'m-usercard-jst-2', cardHeigh});ht:205})Height:205});">让我单曲循环音乐FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"uespan 音乐eispan tagiruea"k">打 cla://wwwWW5acWxtblZ/d-j/c8%AE%A9%E6%88%91c8Dca5c我mai5%BE=6Ac7a8E=6F'qt:'A%84c6%rD%8Cht:205})ver="loft.g.dousercard(th5s,0,true,{d-j:'让单曲循环歌FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"ht:205})Height:205});">让我单曲循环让单曲循环歌FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"uespan 让单曲循环歌eispan tagiruea"k">打 cla://wwwWW5acWxtblZ/d-j/c90IdCai7a82th9%,2'9F%B3c&th2'90t-86%8Dcl=B5%B7%5%BA%82',ht:205});" onmouseout="loft.g.dousercard(this,0,f听is,音乐 起 FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"ht:205})Height:205});">让我单曲循环听is,音乐 起 FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"uespan 听is,音乐 起 eispan tagiruea"k">打 cla://wwwWW5acWxtblZ/d-j/c2', cardHeight:205});" onmouseout="loft.g.dousercard(this,0,false,{tag:'民谣', jst:'m-usercard-jst-2', cardHeight:205});">民谣 tagiruea"k">打 cla://wwwWW5acWxtblZ/d-j/c8Dc8E=8%AF%rD%,2'9F%B3c&th2'90ht:205})ver="loft.g.dousercard(th5s,0,true,{d-j:'华语音乐FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"ht:205})Height:205});">让我单曲循环华语音乐FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"uespan 华语音乐eispan 热度(2)tagicrt tagi%2F%2Fwww.lofter.com%2Freblog%2F1f1dc3b7_17d7d74a" target="_blank">转载分享推荐喜欢
=/wnet/isaym255saym2-open holderd-jr9style="margin-top:-81px;ruei f a-5saym2rue
m-mmi.c-selfru 打 cla://luwanqing594WW5acWxtblZcn2 w-icn2-3 a-foc/span> 粉色味蕾悲伤 XVOSHdvNlQrU2MvVmdnPT0.jpg?imageView&th hr/aS9ZenJKRE1zME5Jc0xncW9JbnFSd1d0aDY2VW5xSFBBRjN1ejc3ZzVPZ1M0MG1qckZieEl thumbnail=60x60&qualxty=90&-blogjpWJm <粉色味蕾悲伤 XVi<=
打开新luwanqing594WW5acWxtblZ" style=3655ea_ee6c628dtc/span>
粉色味蕾的悲伤
打#r955 efocuhistruerue hr tp1c16mtcsrc=" cla://p1.music.=26.net/pSAGWOxmx9BVp0KOkp7B1g==/745468893843440.jpWruei<=
打#rueigest ptag">f-th5de playercruespan t和桥 Cover 宋冬野 eispan song"> - 戴尔基eispan f="#" hidefocus="true"
ten 望t己还是那n17岁i年,每天晚t习 Fs楼i喊,妈, 来,然后她就i楼给开门。可是现 Fs 长大, Fs是作日那n懵懵懂懂i年……l/p> f="#" hidefocus="true"
ten 望t己还是那n17岁i年,每天晚t习 Fs楼i喊,妈, 来,然后她就i楼给开门。可是现 Fs 长大, Fs是作日那n懵懵懂懂i年……l/p> f="#" hidefocus="true"
=/wnet/isaym255saym2-open holderd-jr9style="margin-top:-81px;ruei f a-5saym2rue
u 打 cla://qianwanbiebengkuiWW5acWxtblZXcUFsVDlJY21kcEFicEFRb1Rs万别崩溃 XVOSHdvNlQrU2MvVmdnPT0.jpg?imageView&thava hr/ak9CY3NTNm5LVWYyMGw5UVBMR3FuZz09.pnW?imageView&thumbnail=60x60&qualxty=90 <千万别崩溃 uei<=
打开新qianwanbiebengkuiWW5acWxtblZ" stylee2d316c_12e5b76e',/span>
粉色味蕾的悲伤
打#r955 efocuhistruerue hr tp1c16mtcsrc=" cla://p1.music.=26.net/2l9HR_fhIepKR7r2uoYrFg==/18189220858863128.jpWruei<=
打#rueigest ptag">f-th5de playercruespan Kathy's Songeispan song"> - Simon & Garfunkeleispan f="#" hidefocus="true"
Kathy's Song---Simon & Garfunkelep> l/p>

p>

strong>I hear the drizzle of the raineistrong>l/p>

strong>Like a memory it fallseistrong>l/p>

strong>Soft and warm /p>l/p>

strong>Tappinght my roof and walls.eistrong>l/p>

strong>And from the sheleer of my mindp> l/p>

strong>Through the window of my eyeseistrong>l/p>

strong>I gaze beyond the rain-drenched streetseistrong>l/p>

strong>To England where my heart lies.eistrong>l/p>

strong>My mind's...lastrong>l/p> f="#" hidefocuKathy's Song---Simon & Garfunkelep> l/p>

p>

strong>I hear the drizzle of the raineistrong>l/p>

strong>Like a memory it fallseistrong>l/p>

strong>Soft and warm /p>l/p>

strong>Tappinght my roof and walls.eistrong>l/p>

strong>And from the sheleer of my mindp> l/p>

strong>Through the window of my eyeseistrong>l/p>

strong>I gaze beyond the rain-drenched streetseistrong>l/p>

strong>To England where my heart lies.eistrong>l/p>

strong>My mind's di.cracted and diffusedp> l/p>

strong>My thoughts are many miles awayeistrong>l/p>

strong>They lie with you when you're asleepeistrong>l/p>

strong>And kiss you when you start yourgT2y.eistrong>l/p>

strong>And as a song I was wri l/p>

strong>I don't know why I spend my timeeistrong>l/p>

strong>Wril/p>

strong>With words that tear and .crain to rhyme.eistrong>l/p>

strong>And so you see I have /pme to doubtp> l/p>

strong>All that Ihtce held as trueeistrong>l/p>

strong>I stand alone withoHe beliefseistrong>l/p>

strong>The only truth I know is you.eistrong>l/p>

strong>And as I watch the drops of rainep> l/p>

strong>Weave their weary paths and dieeistrong>l/p>

strong>I know that I am like the raineistrong>l/p>

strong>There bHe for the grace of you go I.eistrong>l/p> f="#" hidefocu打#">展开注 iv> more /p>

打#">收tag注 opta">
vvvvvvvvvvve 打开新vNlQrU2MvVmdnPT0.jpg?6%rC%A7c7%BE%8Etcht:205});" onmouseout="loft.g.dousercard(this,0,f欧美FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"ht:205})Height:205});">让我单曲循环欧美FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"uespan 欧美eispanueitagiruea"k">打 cla://wwwWW5acWxtblZ/d-j/c2', cardHeight:205});" onmouseout="loft.g.dousercard(this,0,false,{tag:'民谣', jst:'m-usercard-jst-2', cardHeight:205});">民谣 tagiruea"k">打 cla://wwwWW5acWxtblZ/d-j/c2'9F%B3c&th2'90tcht:205});" onmouseout="loft.g.dousercard(this,0,f音乐FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"cht:205})Height:205});">让我单曲循环音乐FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"uespan 音乐eispan 热度(2)tagicrt tagi%2F%2Fwww.lofter.com%2Freblog%2F1f1dc3b7_17d7d74a" target="_blank">转载分享推荐喜欢
=/wnet/isaym255saym2-open holderd-jr9style="margin-top:-81px;ruei f a-5saym2rue
u 打 cla://ann1943WW5acWxtblZcn2 w-icn2-3 a-fo/span> 朝闻夕死 XVOSHdvNlQrU2MvVmd hrsize.ph.=26.net/?imgurl= cla://imglf2.ph.=26.net/eATH_PFAwujoVAlq4n12gg==/6632113401259488857.jpW_60x60x0x96.jpWr alt="朝闻夕死 XVi<=
打开新ann1943WW5acWxtblZ" styleec518bb_12e11f2se"/span>
粉色味蕾的悲伤
打#r955 efocuhistruerue hr tp1c16mtcsrc=" cla://p1.music.=26.net/QjHl7rLJt0ipO7WKdOKF8A==/816937139487589.jpWruei<=
打#rueigest ptag">f-th5de playercruespan Losing My Mindeispanueigest ptag">song"> - Mando Diaoeispanueispanuei i身体里长出另一个t己,宛如蛇与蝉要褪去它们i皮囊一般。只是它i位置是错i,它i嘴巴成长Fsi脑袋里,i喋 休i叨扰,日复一日。它i手长Fsi心窝,打开是利,握紧又是一颗拳 。它i心却毫无防备i长Fsi眼睛里,它就这样赤条条i接触着这个世界,就像一只水母暴露Fs荒野,使得本该内化Fs身体里i脆弱,全部以泪水i形式从眼睛里涌出来, 一击。p> < 晚tp> < 谢谢们同讲话。p> f="#" hidefocus="true"
i身体里长出另一个t己,宛如蛇与蝉要褪去它们i皮囊一般。只是它i位置是错i,它i嘴巴成长Fsi脑袋里,i喋 休i叨扰,日复一日。它i手长Fsi心窝,打开是利,握紧又是一颗拳 。它i心却毫无防备i长Fsi眼睛里,它就这样赤条条i接触着这个世界,就像一只水母暴露Fs荒野,使得本该内化Fs身体里i脆弱,全部以泪水i形式从眼睛里涌出来, 一击。p> < 晚tp> < 谢谢们同讲话。p> f="#" hidefocus="true"
打开新vNlQrU2MvVmdnPT0.jpg?2'9F%B3c&th2'90tcht:205});" onmouseout="loft.g.dousercard(this,0,f音乐FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"cht:205})Height:205});">让我单曲循环音乐FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"uespan 音乐eispan tagiruea"k">打 cla://wwwWW5acWxtblZ/d-j/LosingMyMind"ght:205});" onmouseout="loft.g.dousercard(this,0,fLosingMyMindFRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"ht:205})Height:205});">让我单曲循环LosingMyMindFRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"uespan LosingMyMindeispanueitagiruea"k">打 cla://wwwWW5acWxtblZ/d-j/MandoDiao',ht:205});" onmouseout="loft.g.dousercard(this,0,fMandoDiaoFRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"ht:205})Height:205});">让我单曲循环MandoDiaoFRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"uespan MandoDiaoeispanueitagiruea"k">打 cla://wwwWW5acWxtblZ/d-j/ai7a8B%rC%7%A8,2'9F%B3c&th2'90tcht:205});" onmouseout="loft.g.dousercard(this,0,f独立音乐FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"cht:205})Height:205});">让我单曲循环独立音乐FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"uespan 独立音乐eispanueitagiruea"k">打 cla://wwwWW5acWxtblZ/d-j/ai6%rF%8F%5%A4%A9%E6%8E=68c&thl=80t-9%A6c6%rD%8Cc7%BB:'9%&thD%A" ht:205});" onmouseout="loft.g.dousercard(this,0,f每天推一首歌给FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"ht:205})Height:205});">让我单曲循环每天推一首歌给FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"uespan 每天推一首歌给eispanueitagiruea"k">打 cla://wwwWW5acWxtblZ/d-j/ai8Dca5c我mai5%BE=6Ac7a8E=6Fc7%9A%84%9%82%A3t-9%A6c6%rD%8C ht:205});" onmouseout="loft.g.dousercard(this,0,f单曲循环那首歌FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"ht:205})Height:205});">让我单曲循环单曲循环那首歌FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"uespan 单曲循环那首歌eispanueitagiruea"k">打 cla://wwwWW5acWxtblZ/d-j/Lofter%C2%A0t-9%9F%B3c&th2'90t-6%8E=68c88Dca" ht:205});" onmouseout="loft.g.dousercard(this,0,fLofter 音乐s荐FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo" ht:205})Height:205});">让我单曲循环Lofter 音乐s荐FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"uespan Lofter 音乐s荐eispanueitagiruea"k">打 cla://wwwWW5acWxtblZ/d-j/,8Dca5c我m ht:205});" onmouseout="loft.g.dousercard(this,0,f单曲FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"ht:205})Height:205});">让我单曲循环单曲FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"uespan 单曲eispanueitagiruea"k">打 cla://wwwWW5acWxtblZ/d-j/,2', cardHeight:205});" onmouseout="loft.g.dousercard(this,0,false,{tag:'民谣', jst:'m-usercard-jst-2', cardHeight:205});">民谣 tagiruea"k">打 cla://wwwWW5acWxtblZ/d-j/c7%94%A8c2'9F%B3c&th2'90=8%AF%B4%2'9A%5%AE%89 ht:205});" onmouseout="loft.g.dousercard(this,0,f用音乐说晚tFRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo" ht:205})Height:205});">让我单曲循环用音乐说晚tFRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"uespan 用音乐说晚teispanuei热度(2)tagicrt tagi%2F%2Fwww.lofter.com%2Freblog%2F1f1dc3b7_17d7d74a" target="_blank">转载分享推荐喜欢
=/wnet/isaym255saym2-open holderd-jr9style="margin-top:-81px;ruei f a-5saym2rue
u 打 cla://morefisherWW5acWxtblZcn2 w-icn2-3 a-fo/span> More.Fisher XVOSHdvNlQrU2MvVmd hrsize.ph.=26.net/?imgurl= cla://imglf2.ph.=26.net/9b00CvlqWgkSnl79AOR0Eg==/6631640611258500962.jpW_60x60x0x96.jpWr alt="More.Fisher XVi<=
打开新morefisherWW5acWxtblZ" styl40110f_12e4e66be"/span>
粉色味蕾的悲伤
打#r955 efocuhistruerue hr tp1c16mtcsrc=" cla://p1.music.=26.net/umkq0de3B93kFPvXFT0P1Q==/2539871861613952.jpWruei<=
打#rueigest ptag">f-th5de playercruespan Sutter's Milleispanueigest ptag">song"> - Dan Fogelbergeispanueispanuei打开新vNlQrU2MvVmdnPT0.jpg?2'9F%B3c&th2'90tcht:205});" onmouseout="loft.g.dousercard(this,0,f音乐FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shar});ht:205})Height:205});">让我单曲循环音乐FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"uespan 音乐eispan tagiruea"k">打 cla://wwwWW5acWxtblZ/d-j/Sutter'sMill ht:205});" onmouseout="loft.g.dousercard(this,0,fSutter'sMillFRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo" ht:205})Height:205});">让我单曲循环Sutter'sMillFRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"uespan Sutter'sMilleispanueitagiruea"k">打 cla://wwwWW5acWxtblZ/d-j/DanFogelberg ht:205});" onmouseout="loft.g.dousercard(this,0,fDanFogelbergFRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo" ht:205})Height:205});">让我单曲循环DanFogelbergFRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"uespan DanFogelbergeispanueitagiruea"k">打 cla://wwwWW5acWxtblZ/d-j/,8Dca5c我m,BE%AA%7c8E=rF%7%9A%84%9%82%A3t-9%A6c6%rD%8C ht:205});" onmouseout="loft.g.dousercard(this,0,f单曲循环那首歌FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"ht:205})Height:205});">让我单曲循环单曲循环那首歌FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQrdHeight:205});uespan 单曲循环i那首歌eispanueitagiruea"k">打 cla://wwwWW5acWxtblZ/d-j/,2', cardHeight:2%5%A6%8mai6%rD%A4%7%BE%8E%5%ABD ht:205});" onmouseout="loft.g.dousercard(this,0,f民谣如此美tenFRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo" ht:205})Height:205});">让我单曲循环民谣如此美tenFRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"uespan 民谣如此美teneispanueitagiruea"k">打 cla://wwwWW5acWxtblZ/d-j/,2', cardHeight:2 ht:205});" onmouseout="loft.g.dousercard(this,0,f民谣FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo" ht:205})Height:205});">让我单曲循环民谣FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"uespan 民谣eispanueitagiruea"k">打 cla://wwwWW5acWxtblZ/d-j/,2'9F%B3c&th2'90=6%8E=68c88Dca" ht:205});" onmouseout="loft.g.dousercard(this,0,f音乐s荐FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo" ht:205})Height:205});">让我单曲循环音乐s荐FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"uespan 音乐s荐eispanueitagiruea"k">打 cla://wwwWW5acWxtblZ/d-j/,2'82%A3t-&thA',B%8%AE%B0',BF%86c&thl=rD%,7%9A%84%7c8B%BE%8B ht:205});" onmouseout="loft.g.dousercard(this,0,f那些记忆EFi旋律FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo" ht:205})Height:205});">让我单曲循环那些记忆EFi旋律FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo"uespan 那些记忆EFi旋律eispanuei热度(2)tagicrt tagi%2F%2Fwww.lofter.com%2Freblog%2F1f1dc3b7_17d7d74a" target="_blank">转载分享推荐喜欢
=/wnet/isaym255saym2-open holderd-jr9style="margin-top:-81px;ruei f a-5saym2rue
加载EF f f= f= 打开新wwwWW5acWxtblZ/explore/?-blogre/pmmend"uespan,cl/spanicn icn-2rueispanueigest ptag">txtru发现达人eispan 打开新wwwWW5acWxtblZ/wall/',cl/spanmi mi-noipt"uespan,cl/spanicn icn-5rueispanueigest ptag">txtru发现ten 容eispanuei 让我单曲循环音乐FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo">打/tag/音乐',cl/spanmirueigest ptag">icn icn-4rueispanueigest ptag">txt txt-lg f-thide'>音乐eispanuei 让我单曲循环单曲循环那首歌FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo">打/tag/单曲循环那首歌',cl/spanmirueigest ptag">icn icn-4rueispanueigest ptag">txt txt-lg f-thide'>单曲循环那首歌eispanuei 让我单曲循环独立音乐FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo">打/tag/独立音乐',cl/spanmirueigest ptag">icn icn-4rueispanueigest ptag">txt txt-lg f-thide'>独立音乐eispanuei 让我单曲循环每天推首歌给FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo">打/tag/每天推首歌给',cl/spanmirueigest ptag">icn icn-4rueispanueigest ptag">txt txt-lg f-thide'>每天推首歌给eispanuei 让我单曲循环华语FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo">打/tag/华语',cl/spanmirueigest ptag">icn icn-4rueispanueigest ptag">txt txt-lg f-thide'>华语eispanuei 让我单曲循环乐评FRb1RsRytBOHNGNEs3UXVOSHdvNlQG2-shareTo">打/tag/乐评',cl/spanmirueigest ptag">icn icn-4rueispanueigest ptag">txt txt-lg f-thide'>乐评eispanuei 打/wall',cl/spanmi mi-noipt"ueigest ptag">icn icn-18rueispanueigest ptag">txtru发现更多标签eispanuei 打#r9cl/spanmi mi-noipt mtag">eigest ptag">icn icn-7rueispanueigest ptag">txtrgstyle=" tp:160px;u将文章加入该标签eispanuei ea,k">打/tag/ai6%B0'91%8%B0'A3/newblogsr9cl/spanmi mi-noiptrueigest ptag">icn icn-2rueispanueigest ptag">txtru新入驻ien teispanuei ea,k">打/tag/ai6%B0'91%8%B0'A3/forbid"gcl/spanmi mi-noiptrueigest ptag">icn icn-8rueispanueigest ptag">txtru管理屏蔽名单eispanuei icn icn-2"/spu广告:eispanu f-thide txt a4dtag"ueispanu 关闭 <"> fp><1">LOFTEReigest ptag">/pmma">,eispanueispanu <2ru让兴趣,更有趣l/p> <4ru简单随性i记录eibr>丰富多彩i内容eibr>让生活更加充实l/p> 打/regursrueigest ptag">fp><3">开通LOFTEReispanuei 下载移动端ei u vvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvea,k">打?page=蕾cl/spanw-sbtn w-sbtn-1">eigest ptag">w-iar2 rru下一页eispanueia> vvvvvvvvvvvvei u oooei u ooei u oo e 打#r9id="gtotop" kidefocus="true',style="visibility:hidden;u回到顶部ei<=想用@提到谁?eilabelXVOnput9id="atinputbe"cl/spanOnput9xtag"/uei u e  e  打#">< 上一页eia> vvvvvvvvvve pageNum  打#">下一页 > vvvvvvei u 打#" target="_blank"XVOSHdcl/span${xtag}ru vvvvvvvvvvvve ea,k">打#" target="_blank"XVOSHdcl/span${xtag}r/uei vvvvvvvvvvvvea,cl/spanvi/p>"gstyle="di.play:nonerueia> vvvvvvvvei > vvvvvvvve ea,cl/spansela semicn semlike" k">打#r>喜欢i文章ei vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvve ea,cl/spansela semicn semfollowe"k">打#"u关注i博tei vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvve ea,cl/spansela semicn semse"k">打#" target="_blank"X发私信ei vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvve ea,cl/spansela semicn sem蕾k">打#"u取消关注ei vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvei > vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvei > vvvvvvvvvvvvvvvvei > vvvvvvvvvvvvei > vvvvvvvvei > vvvvei > vvvve eistrong> vvvvvvvvvvvvei > vvvvvvvvei > vvvvei > vvvve <"> 打#" title="查看全文cn2 w-icn2-3 a-fo>打开新页eia>eigest ptag">isaycg${xtag}rstyle="di.play:none;ueispanu vvvvvvvvvvvve ea,k">打#" cl/spanpubmi.hernickg${xtag}rtarget="_blank">hisnameei打#" cl/span${xtag} w-icn2 w-icn2-3a-followi/p>"u关注ei-ea,k">打javascript:">eigest ptag">nocare-hvlayerrueispanueia>ei >eigest ptag">whosepg${xtag}ru转载teispanuea,k">打#" cl/span${xtag}cn2 w-icn2-3 a-fo>hernameei打#" cl/span${xtag} w-icn2 w-icn2-3a-followi/p>"u关注eiwhosepg${xtag}rgstyle="di.play:none;u来源eispanuea,k">打#" cl/span${xtag}cnstyle="di.play:none; target="_blank"Xei打#" cl/span${xtag} w-icn2 w-icn2-3a-followi/p>"u关注ei(仅博t成员可见)eispanu whosepg${xtag}rgstyle="di.play:none;u- s荐者 打#" cl/span${xtag}cn2 w-icn2-3 a-fo>hernameei< vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvea title="k">打javascript:void(0)">eigest ptag">${xtag} shieldSharerBtnrueispanueia> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvveispanueigest ptag">whosepg${xtag}rgstyle="di.play:none;u- LOFTERs荐eispanue 打#" cl/span${xtag}u屏蔽eieiges>ea,k">打#" cl/span${xtag}u过滤eieigesgstyle="di.play:none;uea,k">打#" cl/span${xtag} degrade',title="( 谱1 | 精1 | 降1 | 滤1 )">2.1eieiges>ea,k">打#" cl/span${xtag}u seieiges>ea,k">打#" target="_blank" cl/spanw-img2 w-img2-3">eimggcl/span${xtag}rueia>ea,k">打#r9cl/span${xtag}ru去精eiei >ei > vvvvvvvvvvvvvvvve vvvvvvvvvvvvvvvve 打#">#生活ei打#">#生活ei打#">#生活ei打#">#生活ei< vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvei > vvvvvvvvvvvvvvvvvvvve tagi ${xtag}ruea,cl/spanw-icn w-icn-ankk">打#">移动内容eieiges cl/spantagistyle="di.play:none;>ea,k">打#" cl/span${xtag}u发布eieigest ptag">tagi"gstyle="di.play:none;uea,k">打#" cl/span${xtag}ru编辑eieigest ptag">tagi"gstyle="di.play:none;uea,k">打#" cl/span${xtag}rghidefocus="true'>删除eieigesgcl/spantagiuea,k">打#" cl/span${xtag}ru发布eieigest ptag">tagi"gstyle="di.play:none;uea,k">打#" cl/span${xtag}rghidefocus="true'>加黑eieigest ptag">tagi"uea,k">打#" cl/span${xtag}rghidefocus="true'>热度(1)注tagicrt tagiuea,k">打#" cl/span${xtag}rghidefocus="true'>评论(1)注tagicrt tagi tagi-rebloguea,k">打#" cl/span${xtag}rgtarget="_blank"u转载eieigest ptag">tagi tagi- a,k">打#" cl/span${xtag}rghidefocus="true'>分享eitagicrgrueiiges>eiiges>eiges cl/spantagiuea,cl/span${xtag}ghidefocus="true'kk">打#">s荐eieiges cl/spantagiuea,cl/spanw-icn w-icn-0b ${xtag}rghidefocus="true'kk">打#">喜欢eiges>eiiges>eigesueiiges>ei vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvei > vvvvvvvvvvvvvvvvei > vvvvvvvvvvvvei > vvvvvvvvvvvve ei > vvvvvvvvvvvve e eistrong> vvvvvvvvvvvvei > vvvvvvvvei > vvvvei > vvvve <"> 打#",title="查看全文cn2 w-icn2-3 a-fo>打开新页eia>eigest ptag">isaycg${xtag}rstyle="di.play:none;ueispanu vvvvvvvvvvvve ea,k">打#" cl/span${xtag}r target="_blank"Xhisnameei< vvvvvvvvvvvvvvvvvvvveigest ptag">whosepg${xtag}r>转载teispanuea,k">打#" cl/span${xtag}cn2 w-icn2-3 a-fo>hernameei< vvvvvvvvvvvvvvvvvvvveigest ptag">whosepg${xtag}rgstyle="di.play:none;u来源eispanuea,k">打#" cl/span${xtag}cnstyle="di.play:none; target="_blank"Xei< vvvvvvvvvvvvvvvvvvvveigeststyle="e"cl/spanwhosepg${xtag}r>(仅博t成员可见)eispanu whosepg${xtag}rgstyle="di.play:none;u vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv- s荐者 打#" cl/span${xtag}cn2 w-icn2-3 a-fo>hernameei< vvvvvvvvvvvvvvvvvvvveiiges>ei u vvvvvvvvvvvvvvvve 打#">#生活ei打#">#生活ei打#">#生活ei打#">#生活ei< vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvei > vvvvvvvvvvvvvvvvvvvve tagi ${xtag}ruea,cl/spanw-icn w-icn-ankk">打#">移动内容eieiges cl/spantagiuea,k">打#" cl/span${xtag}ru编辑eieigest ptag">tagi"uea,k">打#" cl/span${xtag}rghidefocus="true'>删除eieigesgcl/spantagiuea,k">打#" cl/span${xtag}ru发布ei vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvei u vvvvvvvvvvvvvvvvei u vvvvvvvvvvvvei u vvvvvvvvvvvve ttlru猜喜欢eiiges> vvvvvvvvvvea,cl/spanhelp" target="_blank"kk">打 cla://lofterxmsWW5acWxtblZ/gePr/1d6ce799_b19d3dd"ueimggsrc=" cla://l.bst.=26.net/rsc/img/helpi/p24.pngueia> vvvvvvvvvvea,cl/spanclose ctag ${xtag}rkk">打#",title="关闭"ueia> vvvvvvvvei u vvvvvvvvv vvvvvvvve vvvvvvvvvvvvvvvve 打#",target="_blank">eimggcl/spanavg ${xtag}rksrc=""ueiueiiueia> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvea,cl/spanf-thide nickg${xtag}rk">打#" target="_blank"ueia> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvveigest ptag"> de'> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvea,cl/spanno-interest ${xtag}r id="no-interest1"> 欢eia> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvve daren ${xtag}r>  eiges>被欢eiigesueigest ptag">favor ${xtag}r>ei u vvvvvvvvvvvvvvvvei u vvvvvvvvvvvvvvvve ei u vvvvvvvvvvvvvvvvea,cl/spanbtn-guslk btn-follow ${xtag}r9id="guslk-follow1">eigest ptag">fol1">关eiiges>eigest ptag">fol2ru注eiiges>eia> vvvvvvvvvvvvvvvvea,cl/spanbtn-guslk btn-follow-actived f-d>"gid="guslk-actived1">已关注ei< vvvvvvvvvvvvei u vvvvvvvvvvvve 打#",target="_blank">eimggcl/spanavg ${xtag}rksrc="" alt="">eiueiiueia> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvea,cl/spanf-thide nickg${xtag}rk">打#" target="_blank"ueia> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvveigest ptag"> de'> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvea,cl/spanno-interest ${xtag}r id="no-interest2ru 欢eia> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvve daren ${xtag}r>  eiges>被欢eiigesueigest ptag">favor ${xtag}r>ei u vvvvvvvvvvvvvvvvei u vvvvvvvvvvvvvvvve fol1">关eiiges>eigest ptag">fol2ru注eiiges>eia> vvvvvvvvvvvvvvvvea,cl/spanbtn-guslk btn-follow-actived f-d>"gid="guslk-actived2ru已关注ei< vvvvvvvvvvvvei u vvvvvvvvei u vvvvei u {/if} vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv{if !!gePr.digest}e 打${url}" styl${gePr.permalink}?act=qbcnxh_20150804_04" target="_blank"kcl/spanlayerrgstyle="left:0; top:0;ueia> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvei u vvvvvvvvvvvvvvvveili> 打${url}" styl${gePr.permalink}?act=qbcnxh_20150804_04" target="_blank"kdata-blogid="${gePr.blogId}"gdata-gePrid="${gePr.gePrId}"u vvvvvvvvvvvvvvvvvvvveigest ptag">pi/"gstyle="background:url(${gePr.image|default:''}) center center no-repeat;" {if !!gePr.title},title="${gePr.title}"{/if}> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvveigest ptag">layerrueispanu vvvvvvvvvvvvvvvveia> vvvvvvvvvvvveili> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv打${url}" styl${gePr.permalink}?act=qbcnxh_20150804_04" target="_blank"kdata-blogid="${gePr.blogId}"gdata-gePrid="${gePr.gePrId}"u vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvpi/"gstyle="background:url(${gePr.image|default:''}) center center no-repeat;" {if !!gePr.title},title="${gePr.title}"{/if}> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvcoverrueiiges> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvlayerrueispanu vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveili> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv打${url}" styl${gePr.permalink}?act=qbcnxh_20150804_04" data-blogid="${gePr.blogId}"gdata-gePrid="${gePr.gePrId}"u vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveigest ptag">pi/"> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveigest ptag">img"u  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvcoverrueiiges> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvlayerrueispanu vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveili> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvea,cl/spanfullnk"gk">打${url}" styl${gePr.permalink}?act=qbcnxh_20150804_04" target="_blank"kdata-blogid="${gePr.blogId}"gdata-gePrid="${gePr.gePrId}"u vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveigest ptag">pi/"> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveimggsrc="${gePr.image}"{if !!gePr.title} alt="${gePr.title}",title="${gePr.title}"{/if}/> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveigest ptag">coverrueiiges> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveigest ptag">layerrueispanu vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveia> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvveili> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvea,cl/spanfullnk"gk">打${url}" styl${gePr.permalink}?act=qbcnxh_20150804_04" data-blogid="${gePr.blogId}"gdata-gePrid="${gePr.gePrId}"u vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveigest ptag">pi/"> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveigest ptag">img"u  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveiiges> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveigest ptag">coverrueiiges> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveigest ptag">layerrueispanu vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveia> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvveili> vvvvvvvvea,k">打javascript:voide"cl/span${xtag} link" target="_blank"> vvvvvvvvvvvve long-fwgueiiges> vvvvvvvvvvvvei u vvvvvvvvvvvve <"> vvvvvvvvvvvvvvvv< ${xtag}rueiiges>ei u vvvvvvvvvvvvvvvv< vvvvvvvvvvvvei u vvvvvvvveia> vvvvvvvve vvvvvvvve 打#"u展开eia>ei u vvvvei u vvvvvvvv vvvvvvvve <"> 打#r9hidefocus="true'>eimgg tp="s64" cl/span${xtag}>eia>ei u vvvvvvvvvvvve vvvvvvvvvvvve 打#"u展开eia>ei u vvvvei u vvvvvvvve <"> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvea,k">打#r9hidefocus="true'>eimggcl/span${xtag}gstyle=" tp:164px;ueia> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvve vvvvvvvvvvvvvvvvvvvve vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvea,cl/spanzoomi ${xtag}rkk">打#">查看完整图片eia> vvvvvvvvvvvvvvvvei u vvvvvvvvvvvvvvvve ei u vvvvvvvvei u vvvvvvvve 打#">展开eia>ei u vvvvei u vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv{mi.c ghoto.labels as labs} vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv{var lbtxt tp = Math.floor(wrap tp*(labs.ort==1?labs.x:(100-labs.x))/100)-62} vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv{if lbtxt tp>12} vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvve vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv{if !!labs.i/p>} vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveimg,cl/spanlbimg"gsrc="${labs.i/p>}" /> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvea,cl/spanlbtagtxt f-thide'style="max- tp:${lbtxt tp}px"kk">打 cla://wwwWW5acWxtblZ/tag/${labs.text|escape}" target="_blank">${labs.text|escape}eia> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvei u vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv{else} vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvve 打 cla://wwwWW5acWxtblZ/tag/${labs.text|escape}" target="_blank">${labs.text|escape}eia> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvei u vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv{/if} vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvei u vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv{/if} vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv{ilist} vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveimg,cl/spanwrapbggsrc=" cla://l.bst.=26.net/rsc/img//pmmon/empty.pngu vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvei u vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv{/if} vvvvvvvve <"> ei u vvvvvvvvvvvve ei u vvvvvvvvvvvve 打#">展开eia>ei u vvvvei u vvvvvvvvvvvvvvvvea,k">打#r9hidefocus="true'> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvveimg, tp="{if photo.ow < 145}${ghoto.ow|escape}{else}s64{/if}src="${ghoto.middle|escape}"> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvveigest ptag">totalru vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveigest ptag">totalbgueiiges>eigest ptag">totalnum"u${ghotosWWength||2}eiiges> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvveiiges> vvvvvvvvvvvvvvvveia> vvvvvvvvvvvvei u vvvvvvvvvvvv{if ghoto_index==0}{break}{/if} vvvvvvvv{ilist} vvvvvvvv
    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvea,k">打#r9hidefocus="true'>eimgg tp="{if ghoto.ow < 500}${ghoto.ow|escape}{else}500{/if}large="${ghoto.orign|escape}" {if !!isemf}src="${ghoto.middle|escape}"{else}imgsrc="${ghoto.middle|escape}"{/if}u vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv{if !!expand} vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveigest ptag">totalru vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveigest ptag">totalbgueiiges>eigest ptag">totalnum"u${ghotosWWength||2}eiiges> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveiiges> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv{/if} vvvvvvvvvvvvvvvvvvvveia> vvvvvvvvvvvvvvvvvv{if !!ghoto.labels && photo.labels.length>0} vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv{var wrap tp = photo.ow < 500?photo.ow:500} vvvvvvvvvvvvvvvvvvvve vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv{mi.c ghoto.labels as labs} vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv{var lbtxt tp = Math.floor(wrap tp*(labs.ort==1?labs.x:(100-labs.x))/100)-62} vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv{if lbtxt tp>12} vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvve vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv{if !!labs.i/p>} vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveimg,cl/spanlbimg"gsrc="${labs.i/p>}" /> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvea,cl/spanlbtagtxt f-thide'style="max- tp:${lbtxt tp}px"kk">打 cla://wwwWW5acWxtblZ/tag/${labs.text|escape}" target="_blank">${labs.text|escape}eia> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvei u vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv{else} vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvve 打 cla://wwwWW5acWxtblZ/tag/${labs.text|escape}" target="_blank">${labs.text|escape}eia> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvei u vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv{/if} vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvei u vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv{/if} vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv{ilist} vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveimg,cl/spanwrapbggsrc=" cla://l.bst.=26.net/rsc/img//pmmon/empty.pngu vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvei u vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv{/if} vvvvvvvvvvvvvvvvei u vvvvvvvvvvvvvvvve vvvve vvvvvvvve <"> 打#r9hidefocus="true'>eimggcl/span${xtag}g tp="s64">eia> vvvvvvvvvvvvei u vvvvvvvvvvvve vvvvvvvvvvvvvvvve e ea,k">打#r9cl/span${xtag} w-player w-player-2rueiges cl/spanf-thide playercrueigest ptag">${xtag}r>eiiges>eigest ptag">${xtag} songueiiges>eiiges>eia>ei uei u vvvvvvvvvvvvvvvve ei u vvvvvvvvvvvvvvvve 打#">展开eia>ei u vvvvei u vvvveobject, tp="${width}"gkeight="${keight}"gcl/spid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"gcodebase=" cla://download.macromedia./pm/pub/shockwave/cabs/fwsh/swfwsh.cab#version=10,0,0,0">eparam name="movie',value="${src}">eparam name="allowFullScree>"gvalue="true'>eparam name="isAutoPlay"gvalue="true'>eparam name="wmode'gvalue="transparent">eparam name="quality"gvalue="high">eparam name="fwshvarsr9value="${fwshvars|escape}">="true',menu="false" wmode="transparent" quality=" igh" pluginspage=" cla://wwwW dobe./pm/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFwsh" -blog"appmication/x-shockwave-fwsh">e/objectu vvvve vvvvvvvv">eiiges> vvvvei u vvvve vvvvvvvv vvvvvvvvvvvveparam name="movie',value=" cla://wwwWlofter./pm/rsc/swf/video/lofterVideoPlayer.swf"> vvvvvvvvvvvveparam name="wmode'gvalue="transparent"> vvvvvvvvvvvveparam name="quality"gvalue="high"> vvvvvvvvvvvveparam name="allowFullScree>"gvalue="true'> vvvvvvvvvvvveparam name="fwshvarsr9value="controlbar=none&skin= cla://wwwWlofter./pm/rsc/swf/video/skin/skin.zip&file=${src}&image=${imgsrc}&autostart=true&repeat=always"> vvvvvvvvvvvveembed tp="100%"gkeight="100%"ggsrc=" cla://wwwWW5acWxtblZ/rsc/swf/video/lofterVideoPlayer.swf" fwshvars="controlbar=none&skin= cla://wwwWlofter./pm/rsc/swf/video/skin/skin.zip&file=${src}&image=${imgsrc}&autostart=true&repeat=always" allowFullScree>="true',menu="false" wmode="transparent" quality=" igh" pluginspage=" cla://wwwW dobe./pm/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFwsh" -blog"appmication/x-shockwave-fwsh"> vvvvvvvve/objectu vvvvei u vvvve vvvvvvvve <"> 打#r9hidefocus="true'>eimggcl/span${xtag}g tp="s64"gkeight="124">eiges cl/spanw-cover w-cover-v">e/iges>e/a> vvvvvvvvvvvvei u vvvvvvvvvvvve ei u vvvvvvvvvvvve 打#">展开eia>ei u vvvvei u vvvvvvvve ea,cl/span${xtag}r hidefocus="true' target="_blank"kk">打#">e/a>eiges cl/spananswer/spu eiiges>e/iges>e/ u vvvvvvvve vvvvvvvvvvvve e ei u arrowe> ei u vvvvvvvvvvvve vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvea,target="_blank"kk">打#">eimg,cl/span${xtag}" />e/a> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvea,cl/spanf-thide askernickg${xtag}rtarget="_blank"kk">打#">e/a> vvvvvvvvvvvvvvvvei u vvvvvvvvvvvvvvvve vvvvvvvvvvvvvvvvvvvveimg,cl/span${xtag}" /> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvveiges cl/spanf-thide askernickg${xtag}r>e/iges> vvvvvvvvvvvvvvvvei u vvvvvvvvvvvvei u vvvvvvvvei u vvvvvvvve <"> 打#r9hidefocus="true'>eimgg tp="s64" cl/span${xtag}>eia>ei u vvvvvvvvvvvve e/p> 打#"u展开eia>ei u vvvvvvvve 打#">eiges cl/spanagaintxt ${xtag}r>eiiges>eem style="di.play:none" cl/spani/p>24"> e/a>ei u vvvvvvvve vvvvvvvvvvvvea,cl/span${xtag}r hidefocus="true' k">打#"u删除ei< vvvvvvvvei u vvvvvvei u vvvvvve vvvvvvvve ea,cl/span${xtag}r hidefocus="true' target="_blank"kk">打#">e/a>eiges cl/spanask/spu 提问e/iges>e/ > vvvvvvvvve <"> ei > vvvvvvvvvei u vvvvvvvvve vvvvvvvvvvvvvea,cl/spanaddblackg${xtag}rhidefocus="true',target="_blank"kk">打#">加黑ei< vvvvvvvvvvvvvea,cl/span${xtag}r hidefocus="true' target="_blank"kk">打#">删除ei< vvvvvvvvvvvvvea,cl/span${xtag}r hidefocus="true' target="_blank"kk">打#">仅回答e/a> vvvvvvvvvvvvvea,cl/span${xtag}r hidefocus="true' target="_blank"kk">打#">回答并发布ei< vvvvvvvvvei u vvvvvvei u vvvvei u vvvve vvvvvvvve vvvvvvvvea,cl/spanw-ii,htclick="loft.x.stopEvent(event);this.parentNode.className= 'exif exif-open'">e/a>ea,cl/spanw-ii w-ii-hoverr,htclick="loft.x.stopEvent(event);this.parentNode.className='exif'">e/a> vvvvvvvvetable> vvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvetr>品牌eith>${make||'-'}eitd>eitr> vvvvvvvvvvvvvvvvetr>型号eith>${model||'-'}eitd>eitr> vvvvvvvvvvvvvvvvetr>焦距eith>${focalLength||'-'}eitd>eitr> vvvvvvvvvvvvvvvvetr>光圈eith>${apertureValue||'-'}eitd>eitr> vvvvvvvvvvvvvvvvetr>快门速度eith>${exposureTime||'-'}eitd>eitr> vvvvvvvvvvvvvvvvetr>ISOeith>${isoSpeedRatings||'-'}eitd>eitr> vvvvvvvvvvvvvvvvetr>曝光补偿eith>${exposureBiasValue||'-'}eitd>eitr> vvvvvvvvvvvvvvvvetr>镜头eith>e ${Wens||'-'}ei >eitd>eitr> vvvvvvvvvvvveitbody> vvvvvvvveitable> vvvvei u e vvvve vvvv e ei u vvvve v vvvvvvvvvvvve vvvvvvv vvvve ea,htclick="window['_gaq'].push(['_trackEvent', '个人名片', '头像点击']);" target="_blank"kk">打 cla://${data.blogname}WW5acWxtblZ/">eimg,src="${data.avaImg|default:' cla://l.bst.=26.net/rsc/img/ava/64.png'}"> {if !!vi/p>class}${vi/p>class}{/if}">eiem>e/a>ei u vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvve ,cl/spanbloginforu vvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvea,htclick="window['_gaq'].push(['_trackEvent', '个人名片', '昵称点击']);" style="di.play:inline-block;width:210px;" target="_blank"kk">打 cla://${data.blogname}WW5acWxtblZ/",cl/spanname f-thide'>${data.name|escape}e/a> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv< ,cl/spansubinfo">ea,htclick="drawStatisticImg('qbgrmp_20150416_01');window['_gaq'].push(['_trackEvent', '个人名片', '文章xxx点击']);" {if !data.pubmicPostCount || data.pubmicPostCount<0}style="di.play:none"{/if}kk">打 cla://${data.blogname}WW5acWxtblZ/" target="_blank">文章 ${data.pubmicPostCount}eia>ea,htclick="drawStatisticImg('qbgrmp_20150416_02');window['_gaq'].push(['_trackEvent', '个人名片', '欢xxx点击']);" {if !data.FavoritePostCount || issubblog || data.FavoritePostCount<0}style="di.play:none"{/if}kk">打 cla://wwwWW5acWxtblZ/favblog/${data.blogname}" target="_blank">喜欢 ${data.FavoritePostCount}eia>ea,htclick="drawStatisticImg('qbgrmp_20150416_03');window['_gaq'].push(['_trackEvent', '个人名片', '注xxx点击']);" {if !data.followerCount || issubblog || data.followerCount<0}style="di.play:none"{/if}kk">打 cla://wwwWW5acWxtblZ/explore?-blogfollow&bid=${blogid}"gtarget="_blank"u关注 ${data.followerCount}eia>ei u vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvei u vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv< ,cl/spanblogmenuru vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv< ,cl/spanmenur{if rankNum<== 0} style="di.play:none;"{/if}> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvea,cl/spanmenubtn ftag"kk">打javascript:void(0)">e/a> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv< ,cl/spanmenumi.c ftag"kstyle="di.play:none;top:50px;opacity:0;u ei u vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvea,id="ucmsg",htclick="drawStatisticImg('qbgrmp_20150416_04');"gtarget="_blank"kk">打{if !!isLogin} cla://wwwWlofter./pm/message/${data.blogname}/{else} cla://wwwWlofter./pm/?target= cla://wwwWlofter./pm/message/${data.blogname}/{/if}">私信ei{/if} vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv{if data.askSetting<== 1}
  1. ea,id="ucask"gtarget="_blank"kk">打{if !!isLogin} cla://wwwWlofter./pm/ask/${data.blogname}/new/{else} cla://wwwWlofter./pm/?target= cla://wwwWlofter./pm/ask/${data.blogname}/new/{/if}">提问e/a>eili>{/if} vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
  2. ea,id="ucblack"kk">打#">{if !!data.inBlackList}取消加黑{else}加黑{/if}eia>eili> ea,id="ucShield"kk">打#"> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv{if data.shieldRe/pmCode==1}恢复查看s荐{/if} {if data.shieldRe/pmCode==2} 看s荐内容{/if} eia>eili> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv打#">eigesu已关注eiiges>e/a> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv ea,cl/spanu-btn u-btn-1 ftag"kstyle="di.play:none;"kk">打#">eb>+eigesu关注eiiges>e/a> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvei u vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvei u vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvei u vvvvvvvvvvvvvvvvei u vvvvvvvvvvvvvvvve ,cl/spansemi semi-goodc><"> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvveul,cl/spanm-goodc>< m-goodc><-4"> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveli> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv{if defined('gePrs')&&gePrs.length>0} vvvvvvvvvv {mi.c gePrs as gePr} vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv e vvvvvvvvvv {if gePr_index < 3} vvvvvvvvvv {if gePr.-blo<== 1 || gePr.-blo<== 5} vvvvvvvvvv < ,cl/spantxt> vvvvvvvvvv {if !!gePr.title}

    ${gePr.-itle|escape}eih3>{/if} vvvvvvvvvv {if !!gePr.digest}${gePr.digest}{/if} vvvvvvvvvv ei u vvvvvvvvvv ea,htclick="window['_gaq'].push(['_trackEvent', '个人名片', '文章缩略区域点击']);" target="_blank"kk">打${gePr.blogPageUrl}e,cl/spantextlink">eia> vvvvvvvvvv {/if} vvvvvvvvvv {if gePr.-blo<== 2} vvvvvvvvvv ea,htclick="window['_gaq'].push(['_trackEvent', '个人名片', '文章缩略区域点击']);" target="_blank"kk">打${gePr.blogPageUrl}e> vvvvvvvvvv eimggsrc="${gePr.showimages}e,style="visibility:hidden;"gonload="this.style.visibility = 'visible'"> vvvvvvvvvv eiges cl/spani/pverrueiiges> vvvvvvvvvv eia> vvvvvvvvvv {/if} vvvvvvvvvv {if gePr.-blo<== 3} vvvvvvvvvv ea,htclick="window['_gaq'].push(['_trackEvent', '个人名片', '文章缩略区域点击']);" target="_blank"kk">打${gePr.blogPageUrl}e> vvvvvvvvvv {if !!gePr.showimages}eimggsrc="${gePr.showimages}e,style="visibility:hidden;"gonload="this.style.visibility = 'visible'">{/if} vvvvvvvvvv eiges cl/spani/pverrueiiges> vvvvvvvvvv eiges cl/spanw--blo">eiiges> vvvvvvvvvv eia> vvvvvvvvvv {/if} vvvvvvvvvv {if gePr.-blo<== 4} vvvvvvvvvv ea,htclick="window['_gaq'].push(['_trackEvent', '个人名片', '文章缩略区域点击']);" target="_blank"kk">打${gePr.blogPageUrl}e> vvvvvvvvvv {if !!gePr.showimages}eimggsrc="${gePr.showimages}e,style="visibility:hidden;"gonload="this.style.visibility = 'visible'">{/if} vvvvvvvvvv eiges cl/spani/pverrueiiges> vvvvvvvvvv eiges cl/spanw--blo w--blo-1">eiiges> vvvvvvvvvv eia> vvvvvvvvvv {/if} vvvvvvvvvv {if gePr.-blo<== 6} vvvvvvvvvv ea,htclick="window['_gaq'].push(['_trackEvent', '个人名片', '文章缩略区域点击']);" target="_blank"kk">打${gePr.blogPageUrl}e> vvvvvvvvvv eimggsrc="${gePr.showimages}e,style="visibility:hidden;"gonload="this.style.visibility = 'visible'"> vvvvvvvvvv eiges cl/spani/pverrueiiges> vvvvvvvvvv eiges cl/spanlong-fwgueiiges> vvvvvvvvvv eia> vvvvvvvvvv {/if} vvvvvvvvvv {/if} vvvvvvvvvv ei u vvvvvvvvvv {ilist} vvvvvvvvvv {else} vvvvvvvvvv < ,cl/spannogePru暂无文章ei u vvvvvvvvvv {iif} vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveili> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvv < ,cl/spanm-daren"> vvvvvvvvvvvvvvvv {if drmi.c.length>0} vvvvvvvvvvvvvvvv eiges cl/spanmoredr">更多相似达人:eiiges> vvvvvvvvvvvvvvvv {mi.c drmi.c as dr}ea,cl/spanftag"kk">打 cla://${dr.blogName}WW5acWxtblZ/?from=usercard"gtarget="_blank"khtclick="similarBlogCmick(${dr.blogId},'${dr.algInfo|default:''}','${dr.recId|default:''}');drawStatisticImg('qbxsdr_20150810_02');">${subStr(dr.blogNickName,14,true)|escape}e/a>{if drmi.c.length<=== 3 && dr_index<=== 0}、{/if}{if drmi.c.length<=== 3 && dr_index<=== 1}、{/if}{if drmi.c.length<=== 2 && dr_index<=== 0}、{/if}{ilist} vvvvvvvvvvvvvvvv {else} vvvvvvvvvvvvvvvv eiges cl/spannomore"u暂无相似达人,eiiges>ea,k">打 cla://wwwWlofter./pm/explore/?-blogrecpmmend"gtarget="_blank"khtclick="drawStatisticImg('qbxsdr_20150814_02')ru发现更多>>eia> vvvvvvvvvvvvvvvv {/if} vvvvvvvvvvvvvvvv ei u vvvvvvvvvvvvvvvv < ,cl/spana-w-sela-w-sel-7a-w-sel-do usercard"> vvvve vvvv e ei u vvvve vvvvvvvvvvvv< ,cl/spansemcc semcc-1"> vvvvvvvv vvvv< ,cl/spanw-load蕾id="load3">e ,cl/spanload"> ei > vvvvvvvv vvvv< m-goodc><-4 f-op0"> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
  3. eili> vvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvve ,cl/spanm-glis<2ru vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvve ,cl/spanbloginforu vvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvea,style="di.play:block;"gtarget="_blank"kcl/spans-fc11 f-fs1">飘落eia> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvve ,cl/spansubinfo">ea,gtarget="_blank">文章 44eia>ei > vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvei > vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvei > vvvvvvvvvvvvvvvvei > vvvvvvvvvvvvei > vvvvvvvvei > vvvvei > ei > eitextareau vvetextarea rows="se"cols="se"name="jst" id="m-usercard-jst-2ru < ,cl/spana-w-sela-w-sel-7a-w-sel-do usercard usercard-1"> vvvv< ,cl/spanw-sem w-sem-7"> vvvv < ,id="ucarrowe,cl/spanarrow arrow-${arrow}">ei u vvvve v vvvvvvvvvvvve vvvvvvvv vvvv< ,cl/spansemi"> vvvvvvvv vvvv < ,cl/spanw-load ztag">e ,cl/spanload"> ei > vvvvvvvvvvvvvvvvvvvveul,cl/spanm-goodc>< m-goodc><-4"> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveili> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvv vvvve ,cl/spansemi"> e ,cl/spanm-glis<2ru < ,cl/spancurrtag">ea,target="_blank"kk">打 cla://wwwWlofter./pm/tag/${encodeURIComponent(tag)}"gcl/spanztag",htclick="window['_gaq'].push(['_trackEvent', '标签名片', '标签名片标签名点击']);">eigesu${tag|escape}e/iges>e/a>ei > ei > ei > vvvvvvvvvvvv vvvvvvvvei > vvvvei > ei > eitextareau vvetextarea rows="se"cols="se"name="jst" id="m-usercard-jst-3"> {if defined('gePrs')&&gePrs.length>0} vvvvvv {mi.c gePrs as gePr} vvvvvvvv < ,cl/spanitm tctag"> vv {if gePr_index < 3} vv {if gePr.-blo<== 1 || gePr.-blo == 5} e ,cl/spantxt> {if !!gePr.title}

    ${gePr.-itle|escape}eih3>{/if} {if !!gePr.digest}${gePr.digest}{/if} ei > ea,htclick="window['_gaq'].push(['_trackEvent', '标签名片', '标签名片缩略图点击']);"gtarget="_blank"kk">打${gePr.tagUrl}e,cl/spantextlink">eia> vvvvvvvvvv {/if} vvvvvvvvvv {if gePr.-blo<== 2} vvvvvvvvvv ea,htclick="window['_gaq'].push(['_trackEvent', '标签名片', '标签名片缩略图点击']);"gtarget="_blank"kk">打${gePr.tagUrl}eu vvvvvvvvvv eimggsrc="${gePr.showimages}e,style="visibility:hidden;"gonload="this.style.visibility = 'visible'"> vvvvvvvvvv eiges cl/spani/pverrueiiges> vvvvvvvvvv eia> vvvvvvvvvv {/if} vvvvvvvvvv {if gePr.-blo<== 3} vvvvvvvvvv ea,htclick="window['_gaq'].push(['_trackEvent', '标签名片', '标签名片缩略图点击']);"gtarget="_blank"kk">打${gePr.tagUrl}eu vvvvvvvvvv {if !!gePr.showimages}eimggsrc="${gePr.showimages}e,style="visibility:hidden;"gonload="this.style.visibility = 'visible'">{/if} vvvvvvvvvv eiges cl/spani/pverrueiiges> vvvvvvvvvv eiges cl/spanw--blo">eiiges> vvvvvvvvvv eia> vvvvvvvvvv {/if} vvvvvvvvvv {if gePr.-blo<== 4} vvvvvvvvvv ea,htclick="window['_gaq'].push(['_trackEvent', '标签名片', '标签名片缩略图点击']);"gtarget="_blank"kk">打${gePr.tagUrl}eu vvvvvvvvvv {if !!gePr.showimages}eimggsrc="${gePr.showimages}e,style="visibility:hidden;"gonload="this.style.visibility = 'visible'">{/if} vvvvvvvvvv eiges cl/spani/pverrueiiges> vvvvvvvvvv eiges cl/spanw--blo w--blo-1">eiiges> vvvvvvvvvv eia> vvvvvvvvvv {/if} vvvvvvvvvv {if gePr.-blo<== 6} vvvvvvvvvv ea,htclick="window['_gaq'].push(['_trackEvent', '标签名片', '标签名片缩略图点击']);"gtarget="_blank"kk">打${gePr.tagUrl}eu vvvvvvvvvv eimggsrc="${gePr.showimages}e,style="visibility:hidden;"gonload="this.style.visibility = 'visible'"> vvvvvvvvvv eiges cl/spani/pverrueiiges> vvvvvvvvvv eiges cl/spanlong-fwgueiiges> vvvvvvvvvv eia> vvvvvvvvvv {/if} vv {/if} vvvvvv ei > vvvvvv {ilist} vv {else} vv e ,cl/spannogePr tctag">暂无文章ei u vv {/if} eitextareau vv