LOFTER for ipad —— 让兴趣,更有趣

点击下载 关闭

努比亚

3846浏览    4687参与
云中行走LYF

来自ZTE中兴·努比亚的虎年礼盒!虎年快乐!

来自ZTE中兴·努比亚的虎年礼盒!虎年快乐!

国国天文台
努比亚羱羊,分布于北非、东非等,生活在高原地区,
努比亚羱羊,分布于北非、东非等,生活在高原地区,
小新就是玩
一直走在创新前列的努比亚,这次发布的手机有点优秀哦
一直走在创新前列的努比亚,这次发布的手机有点优秀哦
科技熊
努比亚α智能腕机,开箱体验,首发3499降到900,还能玩
努比亚α智能腕机,开箱体验,首发3499降到900,还能玩
科技熊
努比亚x手机评测,这款手机有2个屏幕,双屏设计你见过
努比亚x手机评测,这款手机有2个屏幕,双屏设计你见过
科技熊
努比亚X手机开箱上手,这个屏幕有特点,前后双屏不简单
努比亚X手机开箱上手,这个屏幕有特点,前后双屏不简单
蓝猫开箱
「蓝猫开箱」努比亚X开箱,双屏手机是未来方向,还是华
「蓝猫开箱」努比亚X开箱,双屏手机是未来方向,还是华
贰哥搞机
499的努比亚阿尔法智能手表,到底值不值得入手!
499的努比亚阿尔法智能手表,到底值不值得入手!
飛星小星星
音悦泡泡
Canza guwu donv...

Canza guwu donvei sangbuang, za dinti leida you yidia gie za 20la sangbuang go gogo dan zicin xiangcin lenda go mouyigo louho(Chen.J.) jiangla-hadou go gogo louho.. Tuyanjin...

Canza guwu donvei sangbuang, za dinti leida you yidia gie za 20la sangbuang go gogo dan zicin xiangcin lenda go mouyigo louho(Chen.J.) jiangla-hadou go gogo louho.. Tuyanjin za dala leida xiangqi zicin dan Chen.J. (za-yiqi "jiaovang" go xiha) go dindin-didi, yihodju you youden ba zigo gandon gie.. 😔

音悦泡泡
Zènlen w...

Zènlen wu sangbuang, faxin la-amu(Wu.) cen'gie sen-yiciang, cenla.sen-hua, hai zen'gie deng-dama.. Kengqiwu qosi lenkan gie denden.., bugo ya kolenxi dama zendeng gie, sangmen go...

Zènlen wu sangbuang, faxin la-amu(Wu.) cen'gie sen-yiciang, cenla.sen-hua, hai zen'gie deng-dama.. Kengqiwu qosi lenkan gie denden.., bugo ya kolenxi dama zendeng gie, sangmen go ba-dama fanda-xi kengqiwu genjia minxian gie go yangzi.. Muangxiang-gang, "..Deng-dama kengqiwu qosixi lenkan gie denden., dansi you youden-dou yidiang la-len tro-lengfu gie o~.." 😂 Bugo jigie fanyin gie ba-dama kengqiwu dogieden yivai, biadei huayi haixi bia-gangtruwu dia, buxiang yihodju gang kaido "daji" la-amu go huayi.., bijin zigo yaxi dan To yiyang, jiuxi lenji duagie! Laxi-wugang, haixi youdenden xiang pa-hode To (zen'gie deng-dama yiha go kengqiwu lenkanden go) go zanmen (sen-"xinxiang") go condon, dansi yizi jiu meibuda husou go jihui, jiu bogie~ Daxi laha To za bangben pouha-xuang tang-fulu yiha, wo senxiu pagie liangdiang To go da-zenzen sang budo-buxo go ba-dama, hai djuangmangzi da To keng-hode, yanhou hai yinbuda bang To qiagie yido (ba-dama) fulu daTo-keng..

Hobenglen yinvei yo mangla lindao djodai go zi-baobiao go yinwu, youden ngai "985"(Shu.J.) gang "(fenqiton yewu 'gonjijin-zilian-xiangmu') zènlen hobenglen jiu biuda fukei 'cesi' dia.." Dansi zigo yayou sizan mangla a, yanhou buxi gai duasan go huiyin gie yigi, "Jiang.., (wo) len('ga) lajiang buang la..? Yaobuyan ba wo 'pi'-ben 3beng ba~!" Tebie xi, lia Sun.zon(Sun.J.F.) jiang do go yaoqiu, jigie yo ziha "sujv", haiyo hui dang-"meigon"..😒 Laha, len buanggansi leida go Lin.Zh. amu ya yinbuda gantan gie yigie, "AWang (ganggang zi 'baobiao') fa gie hado go 'banben' a!" (Yinvei pinsi zibo-'baobiao-sujv' zileigo yiha, fa-youjin go xiha jiu hui tonsi fada To yifeng..) Wo tanla, huiyin gie yigi, "..Buxiang gang-hua(yi)!" Tua tanla (wo jiangzi gang) xogie hode.

Zènlen hobenglen xiula gie zeisen (sanggo'Ngen) go ganzi gie, yinzixi 41xx, saovei youden go "qidai" ya "pomie" gie.. Yinvei gaidou jila zicin Shu.J. ganggu kei canjia sangla "jianbuzou" hodon koyi go-ganzi 200 haixi 400, yanhou zicin mou-yici zigo zidjo go guwu xMda buanggansi leida gobuang zi-"sujv"("yvebao") To ya ganggu yo bangwo go ganzi lalago~ 😔 Ai, haixi wo xiang-dogie!

Zènlen biuda djudon dan goben louho(Qin.Y.L.) lenxi dia, dagaixi djode yihodju buxi gaixiang kei mei To (za vangsang) gang-huayi.. Mengmeng jiuxi zigo kei mei To gang-huayi, djode youdenden dialai..

(Ps. Tupin pago xi ngonda qiebo-fang, la-amu za To go djovei sang, jiubujiu bie-hode-xiuji, jiubujiu you diaqi sei-gande djo-hode kengkeng To zigo dasang go ba-dama..)

音悦泡泡
You za you wang...

You za you wang you buban you hai go Yonbin-lou, truyv Xinlin-qv dan Cinxiu-qv go gagua-sen sang.., diang xizen yiwu jiu gandjo xi bialen-geng go cinkuang.. Tebiexi ...

You za you wang you buban you hai go Yonbin-lou, truyv Xinlin-qv dan Cinxiu-qv go gagua-sen sang.., diang xizen yiwu jiu gandjo xi bialen-geng go cinkuang.. Tebiexi lei kianggi'Ngen lengdeng bangben mengkang jiu zang xiu-lou xiu-djo go, ba zigo dougo lei-yidai veila sisi go, yanhou hado qiqia jiu ba liangden hang, jiu gandjo genjia veisen go yangzi, zigo meici hanggu leido-lou jiuyo seisanden.. Menzen yigo Leibua kengia jiu kaisi dan'gon gie, zonyv xiada djuangha loudan gie Xivang kuasangden gaha ba, zeiha ba lou ya consen xiugu yileng, lan ku den, lan ban den.., xivang lei-yidai biajiang "huangliang" gie, len'ga muangmuang go lalen qiwu ba~!

音悦泡泡
Hobenglen ngai...

Hobenglen ngai nganbua za 4la go Kojibu ga-hode ("gonjijin-xiangmu" go) sujv. Zan'go buanggansi leida you muandolen, bugo guji yin'gai dei3fang gansi (yin'gai honzi "waibao...

Hobenglen ngai nganbua za 4la go Kojibu ga-hode ("gonjijin-xiangmu" go) sujv. Zan'go buanggansi leida you muandolen, bugo guji yin'gai dei3fang gansi (yin'gai honzi "waibao", guignasi gozon "xiangmu" go "sisi"-gansi) go len. Dan bangben buanggansi liangkuai, kanson, bia-jiang-zei go huanjin beiqi, gandjo za leigo buanggasi leida you yizon genjia minxin go linsigan go gandjo.. Liangden buanggansi leida guji xi kula-kontiao muang-lengseng, zigo yigolen zang lan da yibeng, senda daxi youdenden fangzao go gandjo.

Cabudo hobuang go xiha, wulu da zigo leiben djovei sang. Laha, yigolen dan buagngansi leida go jigo amu jidon go "taolun" qiwu guigansi sitang zicin  (baogua da leizen) "qiangpo" meigolen zilen ying Weixin xiaofei go sizan. Wo go yisi xi, buyin'gai jiangzi qiangzi 2sen1, yin'gai tonsi fangku xuaka hozenxi ying-Weixin liangzon fangsi, lan vei ying layang jiu ying layang, jiangzi douyv "xiaofeize" biajiao fangben den.. Yanhou amu-men jiti dan wo "zang" qiwu.., Tua kuwanxo go gangda, "Lon'gua Lei meibuda labo.. yizi 'dansen' xi you yuanyin go..", tebie xi menzen go Li.H.X. amu.., "..fandin wo (yizan) xi (dou Lei yizan) fangqi ziliao gie go~"

(Ps. Tupin pago xi hobenglen za Kojibu "waibao" buanggansi leida pago..)

音悦泡泡
Canza deiho Yin...

Canza deiho Yinyebu go Tang.J. dan  Lu.X.H. lianggo guwu san doulen da gui-bumen, haiha wo ya gangla you yigo.. Bugo gan'ga go xi Tua zenlen san'go dan zonlen ...

Canza deiho Yinyebu go Tang.J. dan  Lu.X.H. lianggo guwu san doulen da gui-bumen, haiha wo ya gangla you yigo.. Bugo gan'ga go xi Tua zenlen san'go dan zonlen Taoyuan san'go yimo-yiyang, qvie lie, nganzao Lu.X.H. ganggo "Dan Taoyuan buyiyang, wa go djuangmangzi biuda yin dia (hangbu go manzi) zi.. Doulen xi wa go Ban.zon xie (ha yiha zai piliang yinxua) go~"

(Ps. Tupin pago xi laha, LU.X.H. dan menzen djovei go yaxi con Yinyebu do-sangwu go Liao.Y.Y. amu liaoten.. Tan To(Lu..X.H.) zigo gang, dou leida go mei yvji djunei 5Ngenfeng sang..)

音悦泡泡
(1.21) Hobengle...

(1.21) Hobenglen linsi ngai Yang.Q. honqi, dan Yang.M.Y. amu yiqi con ladeiho beng-sangwu go sen'Nen leiwu(leida xi doulen, kan-fanba zilei-go..), tan'gang xi deiho ejihang(Taoyuan, gangha Tua kei'Nenxi za Yang.Q. geng go djuangxiu-fengqi yewu fangmen zila muangha~, soyi san'guwu da Yang.Q. wu fengpou...

(1.21) Hobenglen linsi ngai Yang.Q. honqi, dan Yang.M.Y. amu yiqi con ladeiho beng-sangwu go sen'Nen leiwu(leida xi doulen, kan-fanba zilei-go..), tan'gang xi deiho ejihang(Taoyuan, gangha Tua kei'Nenxi za Yang.Q. geng go djuangxiu-fengqi yewu fangmen zila muangha~, soyi san'guwu da Yang.Q. wu fengpou bo~) san'guwu da bumen go sen'Nen leiwu.., yin'gaixi san'gie muangdo da leizan la, wo jiu zen'gu biedei bumen youdeilen ya you. Yanglen gantan,"Ha kuasang!", youda gie gu'Nen lo! Bugo, wo go deiyi-fanyin jvyan xi "muang hakeng go, yobuyo sanda mucin zang lenxi la go goben louho(Qin.Y.L.) lie?" Haha~, dansi sijisang jiangdo-len dan duifang lenxi yiwu, wo dan To hai sengbusang xiexi a?! -_-||

Yaho wulu, yinzixi dou menzen jilen yiyang zang jixv yanjiu la zigo xiang muā go sen-xiuji go xinhao go xinxi. Jisi zènlen hobenglen yizan (za vangsang) hodon gie (10XP, ca2kuanzen 2000kuai), dansi haixi za ngaida jixv yanjiu la lei bu xiuji go xinxi. Lonlen yin'gai hui xiula gie, xivang biuda la dua-maban ba~

(Ps. Buanggansi leida go la-amu(Wu.) kengdia wo zang danpa-seipa pagie hajiu, laha To you mengwo yogie yidiang wo pago tupin, yajiuxi wo fatruwu go leidiang. Wo meng To, "Lei yayou a, zigo ya koyi pa a?" To huida, "Lei (pinsi pala do-den,) pala hakeng den ba~" Haba, jiuyan jiu jiangzi "kuajiang" wo gie~, ziyan xi yo fada Lei a~(*^▽^*)..)

音悦泡泡
Memzem djoben g...

Memzem djoben go djovei go Jun.ge(Wang.J.) leideng xizen mengmeng ngai "moutou" --Shu.J. gang lajiang-lajiang lie?! Haha 😂 Nganzao Shu.J. go xiangfa, To zivei "motou"...

Memzem djoben go djovei go Jun.ge(Wang.J.) leideng xizen mengmeng ngai "moutou" --Shu.J. gang lajiang-lajiang lie?! Haha 😂 Nganzao Shu.J. go xiangfa, To zivei "motou" yo fuza go sizan kaido gie~, gemgbuguwu, soyi laha jihua xi xiang ba "zangdan-waihu" go sizan wanqun djoda Jun.ge wu geng (, xiangdangyv "canpin-jinli" go jvese ba~).., dansi sisisang, mucin kengqiwu, gandjo hado sizan jiu haixi yo To cenzi casen lie! Kolen Jun.ge bengsen ya buxi gai sangsen ba, zivei yigo "jiediao" sangwu go ejihang go len, diangxizen go dangla leiben biudalen koyi beilada go "laomo", diala batru go zen yin'gai yaxi buxiang ca-muǎ-bafeng go sen bo! Koyi ligai ba, liangben jiu koyi ligai!

Biyv-gang sangbrmglen, Shu.J. jiu youyici yinvei buangansi leida jigo len liaoten taolun la muang jidon, muang duǎsàn, soyi To you yinbuda dan liaoten go len hanggie yigi "Lia liaoten seisan den..!" Tan'gang haixi muang duasan go, yinvei go yihodju wo gangha bza buanggansi leida (trukei buangsizan keigie).. Trula To jiang jidon guji xi yinvei kengla pinsi To go douda "211"(Yang.Q.) ya (zang kolenxi dula-da) zang jidon go liaola-ten, e To zigo qoxi yiduadou sizan zibulo e djode senda woho go yangzi bo.. Yougu leiha leisi go gandjo, ya sengxi koyi ligai ba (Bugo tan'gang Tua yidang amu ganggang liaogo leiyon haixi yinvei wo e kugo-da.., zuigo o~!)

(Ps. Tupin pago xi canza buanggansi leida, Shu.J. yinbuda wunai go you guwu da Wang.J. go djobei bangben cenzi djo To yin'gai lajiang-lajiang zi (lajiang gaidjo ganzo-sang yidia go venti)..)

音悦泡泡

Ngonda gangla buanggansi leida go 3go amu yiqi truwu da fuzen go S.P.W. qie-meifeng.. Yigo xi dajia jiu youden sen guigansi sitang go fang-tru buhaqie, xiangla jiubujiu to-hode-kavei, zai yigo xi xiangla yin-hode zicin muāgo "youhuiquan".. Gaxo go xi, dayileng wa 4golen qiebogie yiha jiu djode...

Ngonda gangla buanggansi leida go 3go amu yiqi truwu da fuzen go S.P.W. qie-meifeng.. Yigo xi dajia jiu youden sen guigansi sitang go fang-tru buhaqie, xiangla jiubujiu to-hode-kavei, zai yigo xi xiangla yin-hode zicin muāgo "youhuiquan".. Gaxo go xi, dayileng wa 4golen qiebogie yiha jiu djode bia-qieba, soyi dajia you yiqi consen den'gie liangvei meifeng zai fengla-qie. Haha~! 😂

Dan jigo amu yiqi qie-meifeng go xiha, Tua you kuwanxo go deida honwo zai kei ba zicin (dan Tua gangu go) gogo louho(Chen.J.) zai zou-wulu, "yin'gaixi Lei jiangjiu xiangcin yiwu dozen zeiha go yigo gie~.." Tua 3go lei-yigi-wo-yigi bala-bala go gangla yihodju.. Gangla gangla, wo you djudon go dan Tua (jigo amu) zaiyici gang-qiwu zigo yinsen dan Chen.J. xiangcin jiaovang go zen'gu, bengwu xi xiangla xvang Tua yidang amu len'ga tanbo daden-yizen hangden-"dianpin" lalago, bugo youdenden gandjo da Tua kolenxi yizan tan'gu gie, buxi gai gan-xinqv gie yiyang.. Bogie, ya kolenxi wo xiangla kaido gie.., dan Tua gangbo gusi jiu bogie ba, biasi haixi xoden dan bangben deiqi zigo xiangba..!

Linvai, Wu.J.X. amu you gangqi To (zonlen jiumang faxin go, haiza wo djuadesang fangla go) zicin To daban can'go wukei dou-yiyin dan-xiusu go xiha, wo bang To jigie muangdo "qianzhihe" (sijisang xi dia ji jiqi go jizai donwu) go sizan.. Djola bangben go Liao.Y.Y. amu gang, "Yvgo yolen za wo daban go xiha bang wo (jiangzi) jiqi leidei, wo qosi hui xi muang gandon go~" Yanhou bangben go Li.H.X. amu ya jila huayi gang, "Dansi Wangwang Lei gatro gie duixinag lie... Wu.J.X. yizan (jiheng gie, Lei) bia-jihui gie a...! Lei yin'gai ba leidei sizan doula bia-jiheng go loubanyou zi jiu dou a~~!" Wo zilen gan'ga go gaisi da, "..xi qiaoho la, lanxodei golen gangha amu(Wu.) jiuyo can'go gie la~?!" (Sijisang, golen yibeng sengxi bang To ji go, yinvei dangsi kengdia To jiang lenkan jiu dagie "ngaizen" yo dan-xiusu, djode youdenden xiabuda go gandjo..; Zaiyigo xi gozen yinvei cabudo dagie dan gozen yizan fengxiu gie yideng xizen go zicin xiangcin lenda go louho(Chen.J.) lenda 1Nen (yajiu dangsi zigo yinvei go cabudo dagie yin'gai djunbei yo dan To wanqun sisen go lenzi..), zigo dangsi goyideng xizen gangha xincin ya buha.. Ya-jiuxi laha go mou-yilen yaho wo keida gie Chen.J. goben go gangbenda muá"zang" wa lianggo go "ngaicin" go sizan..)

(Ps. Dayidiang tupin pago xi hangkei qie-meifeng go lousang,3go amu hangza wo menzen, condjodayou fenbie xi Wu.J.X., Liao.Y.Y dan Li.H.X... Deiyidiang tupin pago xi Wu.J.X. amu zenzang dengla ganggang 4golen jiu gandjo bia-qieba yiha dajia you consen den'gu go deiyileng go meifeng guwu..)

LOFTER

让兴趣,更有趣

简单随性的记录
丰富多彩的内容
让生活更加充实

下载移动端
关注最新消息