LOFTER for ipad —— 让兴趣,更有趣

点击下载 关闭

南宁

21.7万浏览    93281参与
音悦泡泡

Hǒbénglên, za labuang --Xiao.J.S. go ngabuá ho, gàngla laLiu. guwu dén-yîkèn kéng To xi lajiáng bàng ládeihǒ 1lá go vâ......

Hǒbénglên, za labuang --Xiao.J.S. go ngabuá ho, gàngla laLiu. guwu dén-yîkèn kéng To xi lajiáng bàng ládeihǒ 1lá go vângdín sán "gonjijin" go "ziliáo". Yîha hǒbénglên jǐu xi wo wú sán gie bo~! Youxi xvyó liangjǐdá za, youdenden yin, bugó zéi-zónyáo go xi biudâlén déidiǎ youbuyou "jiaoton-budjú" a? Zíléng zánsí sèn-ngánla lô lo~ 😪

Ps. Túpín pâgo xi laLiu. tónzí dúla wo gúwú "gonjijin-zonxin" leiben djò-ziliáo. Yinvéi xvyó za lianggó věidú, sôyî meigó vú fenbíe pâgie-yîdiàng. Měnzén kùla děndònqia go Liu.go To kéng-qiwu dáxi muáng jiji go xiang kuásángden xuātû leizěn sǐzán go yǎngzi.. (Měngden To leidèi "ziliáo" go véntí, To ya biálâ-dan go yǎngzi.)

音悦泡泡
Yínzǐ xi...

Yínzǐ xi yîbuàngbuàng go yîzanlên.

Sǎngbénglên djûyó xi zí-"báobiâo", věigie lénggá kuásángden lénggá ......

Yínzǐ xi yîbuàngbuàng go yîzanlên.

Sǎngbénglên djûyó xi zí-"báobiâo", věigie lénggá kuásángden lénggá xódei zǐgo leiben éjíháng(Yuánfú-háng) go "yéjí", é djûdón go bàng Qvfengháng go Zhou.L. tónzí zí gie jilên go "ríbáo"..

Hǒbénglên djûyó xi Xiao.J.S. nganbuá go gàngla laLiu. dúla kéi djò "gonjijin" go ziliáo. "Jiaojie" go xiha Liu.go dáxǐ muáng jiji, muángxiang xuātû leisang sizan go yǎngzi.. Kéng-yǎngzi yîha jǐuxi wo meilên wú sán "ziliáo" gie. Huà-xízén dá biálâ, jiuxi djóde za biudâ "jiaoton-budjú" go cínkuáng ho, zǐgo huà-zén huà-xízen go zí leizen hái xobudei lâ-yísi go sǐzán, djóde youdenden buxi gái-mengyí. Bugó, zánsí biá déi dia, sèn zí-hode lô ba~ 😪

Ps. Ngóndá dán amu-mén 3gólén yîqi trûwú měngdá qîe'ngón(qîe-meifeng), wúlú lǒusǎng amu-mén hái sěnlǒu "kâocá" hode loubèndá go póuměn.. Túpín leidá zénzáng pâ-xiángpín go xi Lai.Qionyv, bángben lêila mǎngla go xi Wu.J.X. amu.

你的爱

云梦莲花坞江三小姐和温客行的跨界之恋20完结

  心燕和温客行大婚!魏无羡夫妇正式当父母!

  

  云梦莲花坞内,大家在忙着布置场地,因为后天是自家三小姐和温老板的大婚!

  

  我现在在校场刚训练完弟子,看着一群师弟师妹们去院里休息,我来到了凉亭里坐着发呆。

  

  不一会,看着紫色的莲花坞变得喜气洋洋,我的紧张一下子放松了下来。

  

  不一会,我看到一紫一白身影走到我身边坐下,开口道“燕儿,后天大婚了,在想什么呢?”

  

  “没什么,二姐,就是想着我也有家庭了,开心,从看阿行不顺眼到完全和他在一起了到成为他的妻子,我江心燕不后悔。”

  

  湛澄两人看到自家妹妹的侧脸,就知道她长大了。

  ...

  心燕和温客行大婚!魏无羡夫妇正式当父母!

  

  云梦莲花坞内,大家在忙着布置场地,因为后天是自家三小姐和温老板的大婚!

  

  我现在在校场刚训练完弟子,看着一群师弟师妹们去院里休息,我来到了凉亭里坐着发呆。

  

  不一会,看着紫色的莲花坞变得喜气洋洋,我的紧张一下子放松了下来。

  

  不一会,我看到一紫一白身影走到我身边坐下,开口道“燕儿,后天大婚了,在想什么呢?”

  

  “没什么,二姐,就是想着我也有家庭了,开心,从看阿行不顺眼到完全和他在一起了到成为他的妻子,我江心燕不后悔。”

  

  湛澄两人看到自家妹妹的侧脸,就知道她长大了。

  

  随后听到自家夫君开口“燕儿,湛哥哥送你的新婚礼物记得回房间要拆。”

  

  我听到姐夫送我新婚礼物,我开心点头,不一会,我看到自家师兄扶着嫂子过来了凉亭。

  

  我连忙开口“师兄,嫂子,怎么不在房间里休息。”

  

  “燕儿,当然是来看看你阿,后天你要成新娘子了,怕你紧张就过来了。”

  

  我连忙说道“师兄,嫂子,我是有点紧张,不过一想有你们在,我就不紧张了。”

  

  时间一来到后天,我早早起床,洗漱完毕,自家二姐和大姐要我等在房间,一会他们过来给我梳头。

  

  不一会,看到自家两位姐姐过来了,帮我梳妆打扮,听到大姐说道“我们的燕儿也要嫁人了,大姐和二姐替燕儿高兴,只要我们燕儿幸福快乐!阿澄,你也要幸福!”

  

  我和二姐听到忍着眼泪,平静说道“大姐,会的,今日我大婚,要开心。”

  

  不一会,听到自家师兄在外说道“阿澄,燕儿,老温来了,等会阿澄你要帮老温写上族谱的名字。”

  

  梳妆完毕后,两位姐姐扶着我来到了祠堂看到了大姐夫和二姐夫,还有阿行已经在祠堂了,上香,上族谱,拜堂,随后出发到了自家开的店里正式开始宴席。

  

  宴席持续到了晚上结束,看着自家家人们进了莲花坞门口,我和阿行才回到了家里。

  

  不一会,我被阿行压在身下,这个夜晚我成为了他的妻子。

  

  早上刚刚醒来,一个传讯符过来,说道,师兄和嫂子生了,是男孩,要我们第三天后回门时候回来可以看到,我和阿行对视一笑,真好,我们莲花坞又多了新成员!

  

  完结了,番外篇是心燕怀孕!湛澄的孩子和羡情孩子也成功结丹,小金凌长大!

  

  

  

  

  

  

音悦泡泡
Ps. Túp&...

Ps. Túpín pâgo xi ngóndá yîqi za měngdá qîebǒ-fǎng yîha, dán amu-mén(Wu.amu dán Zho.amu) yîqi za léngdéng lǎng-yî......

Ps. Túpín pâgo xi ngóndá yîqi za měngdá qîebǒ-fǎng yîha, dán amu-mén(Wu.amu dán Zho.amu) yîqi za léngdéng lǎng-yîkèn, sán-sánbǒu.

音悦泡泡
(3.29) Z&egrave...

(3.29) Zènlên fáxín guigansi yîzan za xítôn leidá bá wá go "guisû-jigóu" yóu yínsèn go Qvfenháng gaivé...

(3.29) Zènlên fáxín guigansi yîzan za xítôn leidá bá wá go "guisû-jigóu" yóu yínsèn go Qvfenháng gaivéi gie múcín síjí zǎháng go háng, bîyv wá leijigó yîzan ngái tônyí gaivéi gie Yuánfú-yínyébú. Buyóudâ gântán qiwu, youdenden gantán, yîzan wánqún dán guigansi biá-gènghí gie, yínsèn go "hénjí" muángmuáng go záng "xiaosi".. (Sǎngbénglên yîzan ngái "qúndjû" --Chen.X. tâi-trû zicín go Fengqi-ko(leizěn yin'gai honzí "xiaoféi-jinyón-ko") go (gànzó-sǎng go) Espace-qún gie, Shu.J. xi "qúndjû" go W.X.-qún zánsí hábuzán dǎnxiu.. 😂)

Ps. Túpín pâgo xi guigansi(Yuánfu) seixiu go věidú bángben fángla go yîgo vēngdjudju, dáyî'ngon kéng-qiwu hái youden dóu zèn(de-)veng go yǎngzi.. 😂

你的爱

云梦江三小姐和白岳的异世之恋6

  心月和白岳回枫华谷见家长!

  

  早上,我早早醒来,穿好衣服,洗漱,护理皮肤,一如既往在后院练剑。

  

  练完剑后,看到了自家二姐姐夫,还有自家外甥,当然还有白岳。

  

  我开口道“你们起的比我还早,去哪里了?”

  

  “月儿,我们去送阿兮和苍枝回王府里了,还给你买了礼物,你和白岳不是要回枫华谷吗?带礼物去。”

  

  我有点不好意思,点了点头,拿起礼物又拉着白岳回到了房间。

  

  放好礼物,拉着白岳坐在桌子边的凳子上,托腮着在发呆。

  

  白岳看着我在发呆,把我搂在怀里,低沉温柔的声音说道“月儿,你是不是很紧张?”

  

  我是...

  心月和白岳回枫华谷见家长!

  

  早上,我早早醒来,穿好衣服,洗漱,护理皮肤,一如既往在后院练剑。

  

  练完剑后,看到了自家二姐姐夫,还有自家外甥,当然还有白岳。

  

  我开口道“你们起的比我还早,去哪里了?”

  

  “月儿,我们去送阿兮和苍枝回王府里了,还给你买了礼物,你和白岳不是要回枫华谷吗?带礼物去。”

  

  我有点不好意思,点了点头,拿起礼物又拉着白岳回到了房间。

  

  放好礼物,拉着白岳坐在桌子边的凳子上,托腮着在发呆。

  

  白岳看着我在发呆,把我搂在怀里,低沉温柔的声音说道“月儿,你是不是很紧张?”

  

  我是有点紧张,我脾气有时候也急,但是不是灭门时候的冲动了,就怕人家对我印象不好。

  

  在白岳的安抚下,我恢复了情绪,随后从白岳怀里出来,开口说道“白岳,走吧,陪你回枫华谷。”

  

  我快祭出心悦剑,拉上白岳御剑回到了枫华谷,看着他吐的难受,我从乾坤袋拿出丹药让他服下,心里让白岳快速结丹计划已经在脑袋里形成。

  

  回到谷里,看到了他的家人,这是他从小带他长大的亲人,看他介绍我,说我的来历,最后同意他和我回莲花坞。

  

  过后,看着灰叔单独来找我,说道“心月姑娘,救命之恩不懂怎么报答,小岳也该出去游历了,枫华谷随时等你们回来看看。”

  

  我惊讶了一下,说道“灰叔,不用客气,你也是我心月的家人,我不会让白岳有任何的伤害。”

  

  我和灰叔谈完后,回了房间,看到了白岳为了打来了热水,我脱了衣服沐浴完毕后,刚穿好衣服。抬头看到了白岳回到了房间。

  

  开口说道“白岳。你刚去哪里了?”白岳回答“月儿,刚去整理下药材,月儿,今晚我想抱着睡。”

  

  我点头答应,随后看到他脱下外衣,靴子转进被窝,把我抱在怀里,我由于太累的缘故。没过一会睡着了。

  

  白岳看着怀里的小姑娘美丽的睡颜,低头在她粉色嘴唇落下一吻,随后也进入了梦乡。

  

  下一篇。解决唐门内斗,心月监督叶兮修炼!

  

  

  

  

  

  

  

  

187逗78074235

  艺术双八装饰空心砖,广西十方水泥制品有限公司出品

  艺术双八装饰空心砖,广西十方水泥制品有限公司出品

笑话制造机四某人
 拨珠正在考三模以至于精神状态...

 拨珠正在考三模以至于精神状态极其奇怪于是乎脑洞它从脑子里长出来(?)

  下辈子有空认真搞,遁了 

 拨珠正在考三模以至于精神状态极其奇怪于是乎脑洞它从脑子里长出来(?)

  下辈子有空认真搞,遁了 

音悦泡泡
Canza wú...

Canza wúdá guigansi(Yuanfú-háng) sǎngbuàng, ngái honqi kei kùhǔi go xiha, yîdia (zicín dáyîcí guwu bádá go xiha go) ...

Canza wúdá guigansi(Yuanfú-háng) sǎngbuàng, ngái honqi kei kùhǔi go xiha, yîdia (zicín dáyîcí guwu bádá go xiha go) "Rénlí"(Meng.L.) gang wo hánuán gâidjó gonfú go véntí la? Yánhóu To yoi zǐgo ganggie yîgí, bugó zîyáo buzǎ vângdîn yin'gaibvéntí bu-duǎ~ Zǐgo biá-gon-zísàn, zîxi sèn-xiang guigansi jiángdòNén biá fâ dia yìxiáng(gonfú) zan buxi wo go véntí la bá~

Zónlên yaho, yínsèn go duǎxó dánxó, (yínsènbyîgó súsé go) --Huáng.M.W. gòqi wo go W.X., lianggólén cúibín liáogie-hode.. Trùla To yaxi věigie xiang hon wo kéi canjia lâhǎ djunbei gá go dánxó-djvhúi bo~ Zîxǐ zánsí hábuzán déidá éyî~

Sǎngbénglên yínzǐ djûdón go bàng za Fèngháng go Zhou.L. tónzí zí-hode "ríbáo", qísí yaxi věigie zǐgo (Yuánfú-háng) leiben lénggá kuásáng-den go kéngdá zéisèn go tonbáo "sújv". (Za "wángjí" zéi-lâha leijilen, labuang --Xiao.J.S. Tua bîjiáo guandjú.)

Sǎngbénglên, Fei.zon(Liu.Y.F.) guwu djòdái hon zái xia yîpèn guibúmén(Gódáibú) go "báodáo", yánhóu zǐgo mimimomo go za wàngya hǒbuang xízen xia-trûwú fâdâ-To(Liu.Y.F.) gie. Dánsí biudâ húiyín.. Guji xi To kéngbǒ djódé bu-mengyí ba~ 😪 Qísí, wo ya djóde zigo go "vénbí"-buha, buhui xia dèisei a~!

Xobudei věilâsǐ, lei-lianglên gândjó dá hǒgó Leibuá (gúbǒ "wángjí" yîha) wá lei-yîdang guji yó ngái cónsèn fèngpóu kéi vângdîn gie.. Ya xobudei xi ha háixi huǎ, zîxi youdenden "tânté" éyî..

Ps. Hǒbuang lǒusang yiyán lâqi-duǎyi wu. Tupin pâgo xi zǐgo zénzáng hǒbuàng lǒusǎng (Cinxíu-wándá fúzěn go) xǐzǐ-lǒuka xî-fǔlú dan hónlúden. (Túpín leidá go lén xi cúibín pâgo, lěnbudâ~)

UDFj-39546284

【白话歌】南宁白话歌大全(附歌词,下载地址)

https://www.361478.com/a/2076.html

(可惜的是《明秀小学爱情故事》和《顶大学生个肺》这两首神曲没收录🤣)


【白话歌】南宁白话歌大全(附歌词,下载地址)

https://www.361478.com/a/2076.html

(可惜的是《明秀小学爱情故事》和《顶大学生个肺》这两首神曲没收录🤣)音悦泡泡
Ps. Ngón...

Ps. Ngóndá dán amu-mén yîqi trûwu fúzen qîe'ngón go xiha, la-amu(Wu.) yǒu kaisi "désé" go "zípai" qiwu, hái......

Ps. Ngóndá dán amu-mén yîqi trûwu fúzen qîe'ngón go xiha, la-amu(Wu.) yǒu kaisi "désé" go "zípai" qiwu, hái kùqi muángdò-jí go "mêiyán" lô~

LOFTER

让兴趣,更有趣

简单随性的记录
丰富多彩的内容
让生活更加充实

下载移动端
关注最新消息