LOFTER for ipad —— 让兴趣,更有趣

点击下载 关闭

小米

33329浏览    9461参与
音悦泡泡
Hǒbéngl&...

Hǒbénglên za Jianglán-"váifu"-zonxin leiben, yîbèn gá leiben "váifu" go sǐzán, yîbèn gá Yuánfú-háng Gódá......

Hǒbénglên za Jianglán-"váifu"-zonxin leiben, yîbèn gá leiben "váifu" go sǐzán, yîbèn gá Yuánfú-háng Gódáibú Li.J.L. meilv nganbuá go sǐzán, hái zènsǐ youdenden máng.. Gála leiben go sǐzán jîu biálâkán gá. Ai, djûyó háixi xiangla lénggá za Góidáibú leiben jínliáng fáhui den djóyón, xuâ-hode "cúnzáigân", mîndé ngái za lasang gâgâjǐ leidá mǎngjí gie. Youden kolén, youden kôbei!

Bengwú xi xiangla zaden hǒbuàng go (, ha zadem wúkéi kéngxì fúxí, djunbei kazǐ lâlâgo~), kâha háixi mimo dá muángjí jîumǎng háng. Zái gòsǎng sǎngbuàng go věidú tènyin-děiyin go, jibênsǎng bǐedêi tónzímén zaza go dá'ngâi gie, wo jîu hái za lǒusǎng.

Yaho, mougó "váifu"-"djûguân" za W.X.-qun leidá déi-yízén. Wo djóde buxi gái hólî, sôyî yajǐu zíjíe "húidjvé" gie. Yánhóu lianggólén jǐu kaisi youden "gáng"-qiwu go yísi, yánhóu kôléng xi djóde Tua go lén gang-bugú wo, línvái yîgó djûguân trûwú dán wo gang gie, mínxîn go To go suîpín yó gàdenden, ganggo huǎyi génjia you "yísú" gie. Wo ya buxiang gála jái sàngngén kái "jiang", yajiu ngen gie hode, gang lónlên zái "tâolún".

Ps. Túpín pâgo xi yaho hǒbuàng càbudò dá ngâi go lǒusǎng go mouyîgó lǒuka.

音悦泡泡
Aǐ! Tàd&...

Aǐ! Tàdî go zǎ liángden ngái-xínzen, yîhǒdju djódé yǒu youdenden "bei'ngai" qiwu.

Ps. Túpín pâgo xi Yuánfú-háng li......

Aǐ! Tàdî go zǎ liángden ngái-xínzen, yîhǒdju djódé yǒu youdenden "bei'ngai" qiwu.

Ps. Túpín pâgo xi Yuánfú-háng liángden go déndònqia-béngbéng.

慢漫灵哟!

一一四 双子 情报

“随着比赛的白热化阶段!第一个到达木偶村度假中心的是漩涡号!”


在人群欢声雀跃之下,劳恩拿下这趟第二赛程的第一名。


“呼,真是幸运,这样我就能让我妹妹骄傲起来吧!”


劳恩开心地笑了笑,他挥舞着双臂去享受为他呐喊的呼声。他继续驾驶漩涡号进入木偶村的服务区,准备跟劳丝一如往常的见面后就要继续出发了,只是,他这次却没向往常那样从人群之中一眼找到她的位置,明明以往都可以办到的。


而另一边,抵达木偶村区域的疾风号和飞碟号也紧随其后,虽然落后了许多,但是也依靠对路途的判断,拿下了第二赛程的第三和第四名,庆幸的同时也感到沮丧,那可怕的鬼车不知道将多少飞车给就此打断,甚至连赛程的一......

“随着比赛的白热化阶段!第一个到达木偶村度假中心的是漩涡号!”在人群欢声雀跃之下,劳恩拿下这趟第二赛程的第一名。


“呼,真是幸运,这样我就能让我妹妹骄傲起来吧!”


劳恩开心地笑了笑,他挥舞着双臂去享受为他呐喊的呼声。他继续驾驶漩涡号进入木偶村的服务区,准备跟劳丝一如往常的见面后就要继续出发了,只是,他这次却没向往常那样从人群之中一眼找到她的位置,明明以往都可以办到的。


而另一边,抵达木偶村区域的疾风号和飞碟号也紧随其后,虽然落后了许多,但是也依靠对路途的判断,拿下了第二赛程的第三和第四名,庆幸的同时也感到沮丧,那可怕的鬼车不知道将多少飞车给就此打断,甚至连赛程的一半都还未跑完。


而在小米车内停留的小风,他正跟已经苏醒的土魔在拌嘴吵架,起因是土魔快要把小米车内的后备食粮给吃得连抹布都不剩了!


“有没有搞错!怎么一醒来就只知道吃呀!”


小风像大长辈一样教训土魔,而土魔全然不听他的教训,继续自顾自地找食蚕食着。


“我太饿了,我都不知道饿了多少天了,我自己都数不过来了,我恨不得把所有的东西都吞下去!”


看着土略显魔恐怖的大胃口,小风发觉有些控制不住事情的发展了,好在小米已经接近服务区,可以继续购买备用的粮食,可是看着土魔那不受控制的胃口,小米还是担心要买的分量会不会是原有的三倍或更多呢。。。


“小风,我去补充一下物资,顺便小吉已经帮你们联系阿威了,到时候你带着土魔去阿威先生那里照顾就行了,之后的比赛中你们帮助阿威先生就可以了。”


小米在服务区停好飞车后,转身对风土二魔说着,不过他们二人还一直争论不休。看见此情此景,小米本以为俩人初见面的时候会非常开心,但土魔睁眼后的第一件事就是找吃的,甚至还差点把小风当成好吃的给误吃掉,现在他们的局面倒不在吃的上面做文章了,反而是比起谁该听谁的了。


“你当然是听我的啊!在这里你不可以再搞破坏和捣乱啦,要懂得遵纪守法!”


“哼,我不要,我就要吃的!谁都没办法阻拦我土魔!”


“可恶啊!枉我还把你当成兄弟,既然这么不顾管教!”


“什么呀,明明我是大哥,你是小弟,快点呈上点吃的犒劳犒劳我才对吧!”


“你在开玩笑麽!什么叫做你是大哥,明明现在应该听我的好不好呀!”


小风和土魔之间的斗争进一步加深,而小米略显啼笑地感叹,果然兄弟之间最后的归宿还是会争论谁是大哥谁是小弟呀。


在无休止的争论暂时停止后,小米带着吵闹的俩人一手一个拖着去服务区购物。也算是为了这一路上的奖赏吧,也欢迎土魔的归来,小米也很纵容地为二人买很多好吃的。


而看着商店内摆满的各类零食和甜品,土魔的眼睛都要看花了,他控制不住地想上前去咬,但都被小风及时地制止,他使着吃奶的劲儿去拉回笨重的土魔。


“可恶,再阻拦我吃东西我就生气了!哼!我吃不到的话就砸烂这里!”


土魔耍脾气地闹着,小风见状,也气呼呼地对他指道:“这儿可不是你发疯的地方,你要是乱来的话就。。。就不带你出来了!还有奖品你也吃不到了!”


在收银台看见这一幕的收银员,忍不住地对钦点物资的小米问道:“这两是好兄弟吗,长得还挺像,那感情可真是妥妥的好呀!”


“是呀,他们很久没见了,所以感情格外热烈呢。”


 小米窃笑地看着俩人,而当土魔看见收银台上摆放的糖果,竟话也说不清楚地指着它,嚷着这是世上最可怕的东西!还会爆炸!


“啊?这只是普通的糖果城进口的超甜糖果哦,可不是什么可怕的东西,不过如果是对牙齿而言的话,那的确还蛮可怕的,我上一周还刚跟我得了蛀牙的侄女见了面,她的半边脸都肿的像个包子一样。。。”


收银员小哥自顾自地自说自话,而土魔看见糖果后,吓得一脸踉跄逃离。


“哦!这家伙居然还有害怕的东西,老板!这糖多少钱,我要了!小米付款!”


小风嘻嘻地想着终于有法子可以制服制服土魔这家伙了,刚拿到糖果后,赶紧变成迅捷的风追上还没逃出几步的土魔,打算好好地捉弄捉弄他。


同时,小吉这边本应等候阿威他们,可是人影没瞧见,却从阿威那里得到了爆炸的情报!


“小吉,情报我已经发送给你了,现在我和劳丝一起跟曼恩先生会合了,但是我们也离开了木偶村,你们在得到情报后也赶紧离开,火神他们在糖果城等你,到时候我们在那里统一会合。”


阿威告诉小吉他们遇到的情况,同时也将和曼恩一起梳理的情报也一并发给小吉。


“所以阿威,我们的对手有多少?”小吉问着。


“目前一共知道的有俩波,一波是由太阳标记为主的队伍,从曼恩获得的线索来看,他们和目前暗地涌动,针对星座战士和对相关人员进行攻击的代号为星座猎手有关,同时也确定了另一波势力是潜藏在明星城内,造成列车案件发生的自称为型南的神秘人有关联。”


这时,带着阿威和劳丝赶往安全地带的曼恩,要阿威帮忙让他跟小吉对话。


“小吉,你好,我从获取的资料中已经大致整顿好情况了,我们的对手不仅仅是阿威所说的俩波人,还有来自其他势力的人员,而他们所有人都聚集于此的原因均是为了找到隐藏在飞车大道中的恶魔‘暴食’。”


“暴食?是黑暗核能吗?”


“嗯,是的。”


“我有个问题,为什么一定得是飞车赛道,明明飞车比赛的后续赛道内都没有设置规定的路线,而且大部分还是越野挑战的路程,难道暴食隐藏在不为人知的地方吗?”


“这颗黑暗核能目前没有任何人发现它的具体位置,但是它自己却在散播关于它的存在,引诱其他人找到它自己!不仅仅是魔物,还有其他势力也捕捉到它发出的信号。而为什么这些人都参与这次比赛,很大的原因是因为飞车比赛的整个路程囊括了大半个地球的路线,从卫星中可以匹配到的信号源侦察中,跟飞车比赛的某段路程恰好契合。”


“而且这次的飞车比赛并非所有路程都是无路线的,飞行赛道是标注的既定路线飞行的,而飞行赛道中,是特别被禁止其他飞行交通禁飞的路段,因此,那里是被举办方给封锁的区域,大部分的人都没办法驱车前往那里,所以大概率暴食的位置就在那里,不然这几波人也不会特意参加飞车比赛,因为只有参与飞车比赛才能接触到那个区域。”


曼恩给出了线索,而这也是要小吉小米参加比赛的原因之一,他们是最好的飞车手,也是这项任务最好的实施者,不过曼恩还是提起那位资助他的老板也是一位慧眼识人的高人,多亏他的囊助,才能搜集到内部的消息。


“目前有关于暴食的其他情报吗?”


“暂时没有。”


“那这样看来的话,暴食这个黑暗核能一直在呼唤其他魔物去找他,那是不是说它处于被封印的状态呢?”


“很有可能,毕竟黑暗核能如果自己现身的话,其带来的影响是灾难级别的。而且我必须得再说一遍,这次的对手中有我一直在调查的目标,就是那位被阿威找到并发现其为型南的角色,他的另一个身份是在明星城内使用的假名‘x先生’。他的模样跟帅戈别无俩样,且从阿威的情报中,我怀疑他有可能是列车案中被分裂出来的某段时间线的帅戈。”


“如果真如我所猜测的那样,这位假冒帅戈的角色会很危险,因为他有可能被魔化的力量给干扰,因为他是带有初代记忆的天秤座战士,他对星座战士和八十八星座都非常了解,而且他似乎十分聪明和狡诈,我几乎能掌握到的有关他的线索,有一半都在调查的过程中都被其发现而打断后续的调查。”


“听上去是个很有挑战性的人嘛,不过我们现在遇到他的概率还蛮低的,因为他不可能会在飞车比赛中突然出现吧?”


“不能排除这种可能性,我的圆之领域掌握到的消息已经拼凑了基本的时间线,而且我也在努力将拼凑出来的时间线进行推演,以此算出未来的可能性。”


“啊!曼恩你还能做到这种程度的事情啊!”


“别大惊小怪,虽然我有这样的能力,但之前也是狠狠地吃了栽头的,所以我必须得找到更好的办法去给予对方一个意想不到的招数。”


“对了,曼恩,你说过知道这种事情的还有其他势力的人,你说的确切是哪一种?”


“目前知道的最大源头是雷霆集团的,也就是说那位名叫雷少的赛车手是知道这个内幕信息的,而通过圆之领域的交集,雷霆集团最先是跟猎犬号发生冲突的,猎犬号上的怪物一夜之间袭击了雷霆集团的工厂,还有内部的人员,而也在一夜之间突然失踪。。。”


“通过圆之领域的继续交集,猎犬号跟明星城的列车案都有很大的关联,我个人猜测,将他们联系起来的正是这位型南,而型南身上大概率有着知晓时钟族零件的情报,推算下他们的行动概率,目测会优先寻找零件,也就是倘若黑暗核能是处于被封印的状态的话,极有可能是来自时钟族的时间力量。”


“了解,那帅戈呢?如果列车案发生的事情没误的话,有他在不应该是更好的选择吗?”


“我知道,帅戈先生他和天鸽族人一起行动,按照他的话来说,他会在关键时刻登场的。”


“果然还是老样子呀,行吧,只要他也能来帮忙就可以了,那还有什么要补充的吗?”


“有一点,阿威身边的少女跟我讲述,有一位仙女族似乎被型南的势力给抓走了,而仙女族的力量似乎让少女的哥哥得到了某种奇迹的恩惠,而如果失去了仙女族的恩惠,少女的哥哥会变回原来的模样,按照少女的嘱托,她希望你们二人来快点找到她的哥哥,不要让他一个人迷失在赛道上,而他的名字叫做劳恩。”


“劳恩!我们刚刚还看见他,只不过他好像已经出发了!”


小吉慌乱地看了下时间,劳恩驾驶的漩涡号已经出发了十分钟的车程了。


“我想问下,仙女族的能力如果变回来了,会发生什么?”


“那个孩子的飞车也是由仙女族的力量变化出来的,似乎他之前还是一位被战火影响的残疾人,如果在中午十二点前没有办法找到他的话,他估计会迷失在赛程中,重新变回无法正常移动的状态。”


“那也太糟了!”


“嗯,所以你们需要赶紧找到他,将他带到糖果城,而我和阿威也在尽全力分析关于型南的事情,试图找出救出那位仙女族的办法的,而且我已经请了一位秘密嘉宾协助你们了。”


“秘密嘉宾?真有意思!好,我现在就跟小米立刻出发。”


“还有一点,这场飞车比赛中肯定也有他们势力派遣的赛车手,如果跟他们碰上的话,一定要先保护好自己的安全!”


“放心吧,不管什么对手,我小吉都招架得住!”


“别大意,小吉,根据圆之领域的推算,后面或许会有别的魔物或其他黑暗势力的介入,我会一一为你们排解这些参加队伍的身份,为你们提供更多的情报,所以,在一切都结束之前,切勿大意!”


小吉若有所思地思考着对策,而这时,小米也带着俩位吵闹的“风土”二人组回来。


“小风,小米,我们又有新任务了,而且时间紧迫。”


“小风?我刚刚就注意到这是你的新名字吗,说实话真老土,哈哈哈!”


土魔对着小风的名字嘲笑道,气得小风直接回怼道:“老土?你自己的名字也有个土字,跟我相比,你的名字才是真真切切的土!还有!不如说你全身上下都跟老土非常相配!小老土!”


“可恶!你居然说我!太可恶了!”


土魔显然被小风嘲讽的话惹生气了,甚至连嘴巴都说不利索了。他刚要挥出拳头去打小风,却不料恭候已久的小风掏出了美味的糖果,直接吓得土魔回想起了不堪入目的场面,吓得直接蹲地哆嗦起来。


“这俩兄弟在干嘛呀?”


小吉看不懂二人之间的骚操作,小米倒是打趣地说这大概就是魔族兄弟的日常吧。


在说清大概的情况后,疾风号和飞碟号一同驱车离去,前往下一个赛段的终点,糖果城。


在关闭通讯后,曼恩看向紧张不安的劳丝,她望向外面的景色,但心情却浑然不在欣赏上面。


“放心吧,劳丝妹妹,我们会帮你救出你的朋友的。”


曼恩向劳丝坦然地安慰着,面对关心,劳丝没有流下眼泪,她很坚强地认可曼恩和阿威的实力。


“嗯,我相信阿威哥哥和曼恩哥哥的朋友,事实上,我当初跟嫒娅姐姐许下约定的前提,也是因为要无条件帮助阿威哥哥!”


“哦?嫒娅仙女从一开始就知道发生的事情吗?”


阿威问道,事实上当他回想时,他才发现在那个被围攻的紧急情况下,嫒娅仙女的表现是比平常人更快的了解情况,也更快的解决情况。


“嗯,嫒娅仙女说她认识阿威哥哥,只不过不是传统意义上的见面,而是在某个时刻注定会认识的那种,姐姐说的很玄,但大致意思是这样的。”


劳丝的话让曼恩产生了兴趣,从他掌握的资料来看,仙女族是属于星辰之间的生物,她们的形象多变,不一定都是仙女的样子,她们往往会依据许愿者的模样而变化自身的外在。


“据说仙女族也有可以窥探危险的力量,她们就是在宇宙之间寻找即将产生危难的区域,帮助其中的许愿者度过即将到来的灾难,在历史中,她们时常以仙女出现,但有些文明记载,仙女族也以神灯精灵,或神谕的仙子出现在人前。”


曼恩猜测,嫒娅仙女的出现也并非巧合,就像现在发生的事情一样,所有的事情都有一个因,而每个因都是另一种因结下的果,而让她出现于此的原因,想必是还有其他的存在。


看来正如艾洛所说的那样,随着黑暗核能的逐渐苏醒,其他的黑暗核能也被其给影响,这就好像星座战士之间的共鸣一样,星座之间产生联系,黑暗的生物之间也会产生相似的反应。


但如果是用共鸣来比喻的话,更应该说像吞噬更符合。


“那这样看来,嫒娅仙女的目的跟我们此刻的目标是一致的。”阿威沉着地说着。


“嗯!因为嫒娅仙女帮我实现了很多愿望,所以我一定会帮助阿威哥哥的!”


劳丝鼓起勇气,坚强地抬手自我振作道,劳丝的振作也让曼恩爱不释手地摸着她的小脑瓜。


“现在问题的关键就在于,型南接下来的行踪会在何处,如果我们掌握不了对方的去向的话,那嫒娅小姐也没办法救出来。”


阿威思索着,他十分需要一个了解型南的人,而且还需要了解他能力机制的时机。


“我这倒是有一个人选,别忘了,对方跟帅戈长得相似并非巧合,而且对方的目标也一定是跟我们找到的线索有关。”


曼恩打开了通讯,他要向另一位“仙女”求证自己的发现。他告诉阿威,从列车案中,他得到了跟时钟族有关的线索,时钟族是可以打开时间领域的种族,他们的精神留在了残缺的身体零件内,由曾经的大公正家一一隐藏了大部分的零件,不让世人被其找到,以此保护时间领域的平衡。


而寄生虫的出现,就是当初黑魔王不惜一切代价去寻回时钟族零件创造的玩意,而随着型南身份在阿威面前的暴露,曼恩也找到了相关联的部分线索,同时也通过这一线索连串到了其他角色身上。


“艾洛小姐,我拜托你的事情是否有新的答案了!”


接下曼恩电话的,便是天鸽族力量的继承者,艾洛。此刻的她正身处明星城内,在列车案的遭遇中,她已经经历了太多事情,现在的她已经坦然面对好未来,为星座队伍贡献自己的力量。


而她的贡献,则是解读初代天秤座的记忆。


在大公正家的记忆内,一定潜藏着某段关于时钟族零件的信息,而从跟大公正家一起度过且被记载这段时间旅途的信标之中,艾洛找到了被埋藏的琐碎片段。


“雕具族,恩人生前曾提起过这个素未谋面的族群,如果能找到这个种族的话或许能解开一部分时钟族零件的谜团。”


音悦泡泡
Wenbhuagon leib...

Wenbhuagon leiben go ínsèn go Lónlán-béhó da gie.

Wenbhuagon leiben go ínsèn go Lónlán-béhó da gie.

音悦泡泡
Hǒgó Lei...

Hǒgó Leibuá jǐu yó kazǐ (dájia zíyóu bámán go yéwú fàngměn go kazǐ) gie, háixi youden laxǐ go za ngàidá ......

Hǒgó Leibuá jǐu yó kazǐ (dájia zíyóu bámán go yéwú fàngměn go kazǐ) gie, háixi youden laxǐ go za ngàidá kénggie-jode-xì. Dá hǒbénglên sǒusan-qiwu yîha, xiang-qiwu hábuzán váncén meilên pâ yó lênwú fâ LFT. go xiángpín yínwú, ya jǐu zaqi guwu dá bángben záng xìulǒu go gànděi sǎng ba! (Sěndú ya bàng zónlên mǎngjí gie pâ-xiángpín go, ya bǒu sǎng yîdiàng ba~)

Leiděng xízen gândjó dájia za gózí.go věidú yîzan síyín gie ba, dájia ya biá zái dóu yínsèn zéi-kaisi go xiha yîyǎng jiángbjijí go gang-huǎyi, "yve" za yîqi qîe'ngón lâlâgo~

Ps. Túpín pâgo xi bángben yaxǐ záng xìugie muángjiu, séngxǐ yîbéng go yîdó molǒu.

音悦泡泡
(6.3) Leibu&aac...

(6.3) Leibuálîu, mòula ngàidá cúibín kénggie-hode-xì, yánhóu háixi càbudò séngxi sǒugá kéng-dínsí go yî......

(6.3) Leibuálîu, mòula ngàidá cúibín kénggie-hode-xì, yánhóu háixi càbudò séngxi sǒugá kéng-dínsí go yîlên. Leideng xizen ngêndá kái duǎ gie, mòula ngàidá laháng jîu biákéi diǎ.

Ps. Túpín pâgo xi dou go věidú bángben cèngde leidá yinvéi xìu duǎ-molǒu é línsí xìuqi go yîdó séilǒu, xi děiyǐlên ngóndá pâgo, séngzí xǐ boupâ, qíng-hode-sóu ba~, yinvéi zènlên biá-trû-diǎ-méng.

音悦泡泡
(6.3) Yaho za J...

(6.3) Yaho za Jianglán leiben gòbuàng dá muángjí, yánhóu mimimomo go trû(-duǎmén) dá molǒu bèndá go xiha yîzan cà......

(6.3) Yaho za Jianglán leiben gòbuàng dá muángjí, yánhóu mimimomo go trû(-duǎmén) dá molǒu bèndá go xiha yîzan càbudò 12denjìng gie lô~ Yvsí gancúi cónsèn denqi-qiàde hángdá bángben buyinqí go Pínxi-yǎsí lǎnng-hode. Tán'gang liángden háixi gó "vânghón" go věidú, zǐgo hái zanbiá-wúgú lǐe, háixi muáng sànsen go gândjó. Guáng-fǔlú, suiyán biudâ dá lénzeilén háng-busán-lǒu go děibǒu, dánsí ya séngxi muáng lâlên gie, zéi-qimo yǎng wo lei-yîgó diáng-xízen za "jiaoqv" go lén lénggá mínxîn go gândjó dá lâlên go gândjó gie. Yîhǒdju, hái youdenden xínmú qi jiángzí lǎlên go cângmín, xiangla yvgô zǐgo xi senhó zǎ lênlên jiángdòlén, tébíe xi jiángdò mêilv go guàsǎng, yin'gai génjia yíngyí mèila labó ba~ Haha!

Cóndádávei bá leidó-lǒu guánglo-yîkèn yîha, děn gie yîbán béijiu, den gie yîfěng sànghá, háiyou yîden wô-jíbuangde, háiyou yîveng meifeng, bá doude dénba gie ya jǐu trúfá wúkéi gie.

Ps. Túpín pâgo xi gòbuàng dá béngya béngyǎ djûbei wúkéi go xiha, sèn guwu lǎng-jode Jianglán leiben go Pínxi-lǒu lô!

音悦泡泡
Cànza x&...

Cànza xízen za Qvfengháng gòben xóxí yéwé "caozó", càbudò ngóndá go xiha, wúkéi dá Yuánfú-há...

Cànza xízen za Qvfengháng gòben xóxí yéwé "caozó", càbudò ngóndá go xiha, wúkéi dá Yuánfú-háng buǎnggànsí (djûyó xi věigie ngóndá go Yuánfú gòben sítáng go fǎng~). 

Ngóndá xízen, Gódáibú leiben geng Zonhó go Li.J.L. tónzí zonyv yó-zéi gie zén-lianglên lîndâo xiangyó go "fángdái" go "báobiâo" go "sújv". Zǐgo ngóndá kaisi gá qi, yánhóu kéidá Jianglán-"váifu"-zonxin yîha ya jísú gá la, yánhóu yízí dá yaho 11dendòjìng go xiha jîumǎng menmenqiangqiang séngxǐ gá-càntru. Zǐgo yîhodju dáxi youden "jiujíe" hái yóbuyó fâ-trûkéi dá lîndâo go Tua zǎháng go W.X.-qun leidá, pó Tua xódei zǐgo jvyán gá leisang bie gá dá jiángjí (, hǔibuhǔi gang wo "suîpín" hái busén).. 😂 Bugó, lâha háixi djvédín zíjíe fâ-trûwú (dá lîndâo-mén zǎháng go W.X.-qun leidá) gie. Yánhóu jígie geng "dáihóu" go Wu.zon(Wu.Y.H.) "zán" gie yîvái, W.X.-qun leidá dá děiyǐlên hadiáng xízen jîu biudâ dónjín, gála zǐgo dáxi youden sènhuàng youden "gan'gá" go gândjó, danxîzěn háixi yîvéi xi zǐgo zítró gie hózêxǐ káijí gie lîndâo-mén yîzan buxvyó gie lǐe~ (Ps. Lâha, zídá děiyǐlên ngóndá Fei.zon(Liy.Y.F.) To za W.X.-qun leidá djòdái bǐedêi sǐzán go xiha gândjó xǐ sěndú "zán" gie yîhǒ éyî..)

Bugó, dangsí lâha jîumǎng yǒu xiang-qiwu leiféi biá zèn'gú Li.J.L. mêilv gie, xǐ zǐgobzíjíe fâ-trûwú (dá sǎngféi Li.J.L. fâgú go lîndâo-mén go W.X.-qún leidá.), lâha xiang-qiwu gáidóu youden bugá "zunzón" To yîyǎng.. Danxîzěn yǒu bá lén'go dâzǐ gie yîyǎng, "cínsang" háixi youden dèi..

Yaxi yinvéi càbudò zan'gó hǒbénglên dán yaho jîuxi záng gá Yuánfu-hág "fángdái" go "báobiâo" go sǐzan, dáxǐ youden gú-bu-sǎng za (Jianglán-"váifu"-zonzin) leiben go djûyó sǐzan gie. Gála yaho muángjí go xiha, Qvfengháng Shu.J. tónzí hái za W.X.-qún leidá déisan wo fâ pínsí meilên go Xínjinfengqi-"váifu" go "báobiâo"~ Yazj lâha mǎng (W.X.-)qun-xiaoxi jîumǎng xódei go, háiha dangsí zǐgo lâha háixi zídjó go fâ-trûwú gie. (Ps. Lâha, děiyǐlên cànza Shu.J. tónzí (sǒusan qiwu yîha) mǎngdia wo go "báobiâo" beiqi-zónlên youdenden jínbú, yánhóu "@" wo "zán" gie yîgí, ya "@" gie jigó "váufu"-"djûguân" hon Tua yó gòyóu.)

Ps. Túpín pâgo xi zǐgo yǒu yîcí gòbuàng gá dá jiángjí, djunbei kùlìu go xiha cúibín pâgo yîdiàng buanggansi ménka. Háixi dòdòxoxo youdenden guái go, za Jianglán-"váifu"-zonxin leiben gòbuàng dá jiángjí, gágo hái buxi "váifu" go sǐzán..

阿喜 三只眼

一篇三里屯游记。

我的小米13ultra手机贴膜被小虫子咬坏了,

于是我今天到三里屯的小米之家去换贴膜。

我骑着电动车到工人体育场,把车锁在路边,然后步行到三里屯。


太古里第一家是耐克专卖店,然后我又走过苹果专卖店,

到太古里南区的地下一层,找到了小米之家。


一个中年男人顾客,说让我先办事,我很感谢他。

小米店员非常熟练的贴好了贴膜,于是我的小米手机满血复活。


回来的路上,看到变形金刚7和三里屯联动,就拍了照片。

下回再来三里屯太古里李宁专卖店买T恤。

[图片]
[图片]

我的小米13ultra手机贴膜被小虫子咬坏了,

于是我今天到三里屯的小米之家去换贴膜。

我骑着电动车到工人体育场,把车锁在路边,然后步行到三里屯。


太古里第一家是耐克专卖店,然后我又走过苹果专卖店,

到太古里南区的地下一层,找到了小米之家。


一个中年男人顾客,说让我先办事,我很感谢他。

小米店员非常熟练的贴好了贴膜,于是我的小米手机满血复活。


回来的路上,看到变形金刚7和三里屯联动,就拍了照片。

下回再来三里屯太古里李宁专卖店买T恤。
音悦泡泡
Zènl&eci...

Zènlên sǎngbénglên jǐu kéidá Jianglán-"váifu"-zonxin mòula. Zènlên dán Mâ.jie(Ma.J.H.) háiyou bángben 3gó "váibao...

Zènlên sǎngbénglên jǐu kéidá Jianglán-"váifu"-zonxin mòula. Zènlên dán Mâ.jie(Ma.J.H.) háiyou bángben 3gó "váibao" gànsi go jigó "djûguân" Tua liáotèn dògie-den. (Qizon yîgo gànsi cankâ can dájia hu lâicá go xiha, ya you wo go yifeng..)

Yaho gábo "váifu" leiben go sǐzan djunbei hǒbuang go xiha, Yuánfú-háng Gódái-bú gòben go Li.J.L. tónzí tuyán fâ-"sújv" gúwú hon zí mougó "báobiâo", gádá muángjí jîumǎng "jiaocai" (fâ dâ To). Yánhóu To za búmén lîndâi go W.X.-qún leidá yîha, lîndâo kuajiang gie lianggí, yánhóu kôléng zi zǐgo ya youden pìe gie, yǒu yîcí déi gie hode hái kîxo "sújv" (, suiyán gànggang biá-hajiu yîzan dán Li.J.L. déi gú yîcí gie), yán Li. mosǎng trûwú gâisí gie hode.. Tuyánjin gândjó zǐgo yǒu youyí-wúyí go yǒu kôléng dâzǐ gie lén.. Ai, cínsang gáidóu háixi jiáng dèi yǎngzi.

Ps. Yaho mìmìmomo ngáidá muángjí jîu mǎng trûfa wúkéi. Dǒujì gie, sèn qîe liangka qîàde leidá go "hánbâo" lô~


音悦泡泡
Sǎngbéng...

Sǎngbénglên za Yuánfú-háng gòben buǎnggànsí, youden máng, ngái honqi gá leiyǎng-lôyǎng "báobiâo" go véntí hó......

Sǎngbénglên za Yuánfú-háng gòben buǎnggànsí, youden máng, ngái honqi gá leiyǎng-lôyǎng "báobiâo" go véntí hózêxǐ sǐzán.

Hǒbénglên Shu.J. dán Cao.X.M. Tua guwu Jianglán-"váifu"-zonxin leiben kéng-hode cínkuáng, dan "djûguân" Tua yîqi kù gie hode hǔi. Gáidóu hǔi sǎng buxi gái dâ Shu.J. měnde yîyǎng. Bugó, To kôléng xi yîzan xódei wo go béiqi gie, biudâ dán wo jíjiáo. Kùbi-hǔi yîha, To dán dájia liáotèn go xiha, hái gangqi wo háixi "dansen" lâlâgo~

Mimimomo yǒu gá dá jiágjí jîumǎng wúkéi. Háixi yó "túcáo" hode, meifei fǔlá sǎng-mási jîuyó dén yîduǎkèn, Mâ.jie(Ma.J.H.) gáidóu youden xiabudâ bàng wo kùtàn látan guángden go "ménjín" yîyǎng.

Ps. Túpín pâgo xi "váifu"-zonxin leiben djunbei wúkéi ho xiha, fǔlú 6lá gaixiu sěndú pâgo "zôuláng".

jiang玛

儿童节快乐大人们(千万别翻转画布,不然努力白费了)

儿童节快乐大人们(千万别翻转画布,不然努力白费了)

博肖同人文
  今日推文——《顶流的贴身保...

  今日推文——《顶流的贴身保镖》by小米

⭐⭐⭐⭐⭐⭐娱乐圈/骚攻追妻攻略/傲娇音乐王子战🆚腹黑流氓保镖博/HE❗❗

🍡🍡  “我听说强扭的瓜不甜,甜不甜的我要啃一口才知道,我啃了,很甜!”  肖战觉得自己真的是倒了八辈子血霉,才会碰上了这么个流氓。  “我不喜欢男人。”  “那正好,我也不喜欢男人,可我喜欢你!”

⭕“我听说强扭的瓜不甜,甜不甜的我要啃上一口才知道,我啃了,很甜!”肖战看着对面的这个无赖,视线环顾四周,一片黑暗,他要是在这里做点什么,自己嚎都没地儿嚎去。肖战虽然从小疏于训练,不过那也......

  今日推文——《顶流的贴身保镖》by小米

⭐⭐⭐⭐⭐⭐娱乐圈/骚攻追妻攻略/傲娇音乐王子战🆚腹黑流氓保镖博/HE❗❗

🍡🍡  “我听说强扭的瓜不甜,甜不甜的我要啃一口才知道,我啃了,很甜!”  肖战觉得自己真的是倒了八辈子血霉,才会碰上了这么个流氓。  “我不喜欢男人。”  “那正好,我也不喜欢男人,可我喜欢你!”

⭕“我听说强扭的瓜不甜,甜不甜的我要啃上一口才知道,我啃了,很甜!”肖战看着对面的这个无赖,视线环顾四周,一片黑暗,他要是在这里做点什么,自己嚎都没地儿嚎去。肖战虽然从小疏于训练,不过那也只是相对于家族里的其他人,但面对眼前这个彻头彻尾的流氓无赖,自己竟然毫无还手之力。

“你到底想干什么?”男人仅用一只手就将肖战的双手反剪在了身后,另一只手揽住他的腰,强势的往怀里一拽,“我想做你的男人!”肖战听到这么无理的话,气到结巴,“你,你胡说什么?我也是个男人,难道你没带眼睛出门?”男人脸上却洋溢着宠溺的笑容,整个身体都压了过去,两张脸近在咫尺,风轻云淡的开口:“既然你认为强扭的瓜不甜,我觉得,多啃啃就甜了!”说着男人凑了过来,肖战挣脱不开,恶狠狠的瞪着对面的人,“限制人身自由是犯法的。”肖战这个恶狠狠的眼神对男人来说完全不痛不痒,瞪着自己又无可奈何的样子,反而让男人愈加的得寸进尺,“喔,我可是你的救命恩人,救命之恩当涌泉相报,不如以身相许吧,我接受这个报恩的方式!”“你……唔……”这特么糟心的国外之旅,还要从几个小时之前说起……音乐小王子肖战刚刚结束了一场意大利音乐会的表演,就自己偷着从后门跑了。“肖哥肖哥,你等等我啊。”“哎呀,咱家小王子又跑了。”两名助理紧跑慢跑也没追上,站在原地无语的吐槽。赵小星背着背包,嘟着嘴,“你说肖哥怎么每次都这样?”李瑞阳接过她手里的背包,“算了吧,等肖哥玩够了就回来了,他那是不想让咱们打扰,算了,回吧。”这里是意大利……

🌹🌹同推小米作品 :《肖医生好久不见》《顶流的贴身保镖》

  ❤️看✓博肖同人文,全文无删,看主页⭐🉑+主页威/qq,有博肖交流群!❤️

LOFTER

让兴趣,更有趣

简单随性的记录
丰富多彩的内容
让生活更加充实

下载移动端
关注最新消息