LOFTER for ipad —— 让兴趣,更有趣

点击下载 关闭

小米

27406浏览    8578参与
音悦泡泡
Leiliangl&ecirc...

Leilianglên gândjo Ou.zon(Ou.B.L.) lei wo youdenden yin go yǎngzi, yin'gai xi zén-lianglên yinvéi xiang-yǐng To go dínlâo dánsí To biá-dâ......

Leilianglên gândjo Ou.zon(Ou.B.L.) lei wo youdenden yin go yǎngzi, yin'gai xi zén-lianglên yinvéi xiang-yǐng To go dínlâo dánsí To biá-dâ dia go sîzán, é dán To za buanggansi leida gála bu-gàhán ba?! Dóu qîefǎng yǐdia ya buvéi dō-"zaofu" gie.

Ngóndá qîe'ngón go xiha, la-amu(Wu.J.X.) gāng wo (leilianglên) xincín-buha, jîu buvéibgāng-huayi go~ Qósí!

Ngóndá qîebo-fǎng yîha, dán la-amu(Wu.J.X.) dán "Yīhēi"(Zho.) yîqi sánbǒu go xiha, Tua lianggó yîbèn hángla yîbèn záng séisàn go gāngla tàdî go huayi, wánqún hulvé gie wo go gânsóu, sénzí dâlén gandjo xǐ buxiang dâ wo tán dia yîyǎng.., dâ wo gândjó youden dóu za zǐgobleiben buanggansi leida hǎdá gò lianggó amu(Xie.Q.L. dán Lin.Zh.) yîyǎng jincáng tàdî gāng-"qiaoqiao"-huǎ, yǎnglén djóde wúsóu go gândjo.. Xobudei Tua gang-lâ, bugó buxiang dâ wo tán-dia ya jǐu bogie, ya buvéi buxiang guansèn. Zîxǐ tuyán youdenden buxiang dán Tua sánbǒu gie go gândjo..

Ngóndá wúlú dá buanggansi, Xie.Q.L. amu záng gânxíe wo bàng To (cón sitang) diâ-fǎng sǎngwu (dá buanggansibdâ To) dán wo déidá To djunbei yó "huán'gâng" gie, dánsí dangsí wo biála-xiang gang-huayi, yajǐu biá jî To gi huayi gie..

Yaho hobuang, yínzǐ jíxv gá zǐgo go VBA gonjv, soyi yǒu xiguánxín go mògie-hode. Laha, fáxín léngdéng go línsígân-mén jîu háng-lo gie, sǎnla wo dán Tua yîdang zénsígân-mén háizáng mò-la, dâlén gâmdjo ha-máng yîyǎng. Yîhǒdju hái youdenden buha-yîsî, dáxǐ youden pó Tua tuyán méng-yîgí, "Lei záng gálâ lǎ..?!" Bîyv, wúdá leiben buanggansi go Shu.J. buǎngbo-sǐzán yîha, gànggang háng-trûmén go xiha, hái tuyán-jin déndá mǎnggie wo yi'ngon, biá-gang dia lâ, yǒu jíxv háng gie, xobudei To xi "háoqi" wo věilasi yǒu bu-zísàn(biá dán To dō-diǎ-"zaofu"), háixǐ djóde wo jvyán háizáng gòbuàng.. 😪

Lv. Zènlên biudâ dán gòben louhó(Yv.J.) lénxí dia.

Ps. Tupín pâgo xǐ zicín go húmén lafuǎ --Sun.zon(Sun.J.F, tónzímén youxiha ya tàdî go kùwánxó go honzí (Sun.)"dásén") gànggang béng-kàn gie go buanggansi. To yin'gaixi ngóndá béng-bo kéi sèn-búmén sèn-buanggansí gie. Hobénglên zèn'gú, tàdî háng lênwú dá To yínsèn go buànggansí mǎng-hode. Zîxǐ muángdò go gântán.., pâ-yîdiàng ba! Ai!!

音悦泡泡
Ngonda d&aacute...

Ngonda dán la-amu(Wu.) za sitang qîefǎng go xiha, Ou.zon(Ou.B.L.) ya djǒza bángben, wo biálâ xiang dán To gāng-huayi, ya jîu yîgíhuǎyi j......

Ngonda dán la-amu(Wu.) za sitang qîefǎng go xiha, Ou.zon(Ou.B.L.) ya djǒza bángben, wo biálâ xiang dán To gāng-huayi, ya jîu yîgíhuǎyi jîu biá zísàn dia.. Laga, Tua lianggó háoqí měng-qiwu, wo béng-kùvánxó go qiayí-gāngdá, "Djûyó.xǐ Ou.zon jiáng-duǎ yîsang lîndâo djǒ.za bángben, (wá leiha séi-'mâzâi') jîu bugon zísàn.." lalago~

Ps. Tupin pâgo xǐ dán la-amu(Wu.) qîebo-ngón sánbǒu djunběi wúdá go xiha, yîbán "yúncao"-qiâde cón wá-liangggó bángben kù-gukéi. La-amu cúika měng wo, "Yvgô dōjíe yîbán (qâde) gánugá wá lianggó yîbéizî(-yǐng) lîe?!" Wo húidá To, "Gá wá lianggó za láfáng leidá mòu-yîbéizî ba~!" To xó-qiwu..

音悦泡泡
Buanggansi leid...

Buanggansi leida go Xie.Q.L. amu dán Lin.Zh. amu Tua lianggó kánla go xiha yínzǐ záng tàdî go "túcáo" za sèn-lîndâ......

Buanggansi leida go Xie.Q.L. amu dán Lin.Zh. amu Tua lianggó kánla go xiha yínzǐ záng tàdî go "túcáo" za sèn-lîndâo(Kang.H.) deihǒ zísǐ lajiáng-lajiáng sènku.. Gandjo Xie. yîzan youdenden "xinlíjiaocúi", youdenden tâmgpím gobyísi gie, "..Lîndao(Kang.zon) gang lajiáng jǐuxǐ lajiáng.., véi lajiáng jǐuxǐ lajiáng lalago~" 😓 Gândjo qiwu, sèn-lindao(Kang.H.) qósí béi yínsèn go Sun.zon(Sun.J.F, zónlên gànggang béng věidú fǔkéi Buanggàn(-búmén)) génjia lón hǐesǐ bo..! Línvái, Tua gāng-huayi mínxîn go bei-yínsèn yó sèisan gie den. Guji xi pó wo tánla bo~? Dán Tua buxi yîgo go~

Lv. Zènlên líncén 1dendòJìng go xiha, gòben louhó(Yv.J.) fâgie gó biâocín guwu. Cànza qiwu yiha, wo xó To "(You) simián, Haha!" To gāng méngde-dò.. Laha, wo gāng wo yó gánhó gie. To húi-dá, "(Gòyóu), Lûlí 'banzuan'.. (Zéngzén) dâ wo huà.. Haha~" Wo ya jîla-huayi húidá, "Ha a, zenqv yanglâqi-Lei. Labó geng-zén genjia youlíyv jiatín go hóxíe.." Haha~!

Ngóndá jigólén yîqi za sítang qîefǎng go xiha, ngái laoPan.(Pan.Y.M.) háiyou Ou.zon(Ou.B.L.) xó wo dán la-amu(Wu.J.X.) lianggó yibèn qîefǎng yîbèn béng-zōu go yangzi youden dóu liangganbó cacalǎlǎ..

Zènlên kánla yínzǐ záng gá zǐgo go VBA "caifen"-gonjv. Hǒbenglen fâgie yigo gukei dâ Ou.zon(Ou.B.L.) césí go xiha, To bu-léyí go gāng biákán.. Yvsí wo huilīulīu go wúlú gie. Lâha, To fâ-xiaoxi guwu gāng, "Dâkán gie, koyi guwu gie.." To háo sěndú "túcáo" gie hode wo zicín bu-bàng To lalalgo~ (Gòzěn wo qósí záng mángla budâkán..) Yánhóu, wo jiujíe gie hode, zènlên húixǐ buxiang zái gukei jíu To gie.

Ps. Tupin pâgp xi zǐgo hǒbuang lǒusang, za xǐzǐ-lǒuka dán-hónlúden go xiha, cúibín pâ-yidiang.


睿睿讲解
「红米」RedmiNote11T Pro,性能小金刚!
「红米」RedmiNote11T Pro,性能小金刚!
音悦泡泡
Lâyit&egr...

Lâyitèn, cànza sǎngbuang lǒusang yó cídá gie lo~

Guàngho xizen, za buanggansi leida, háixi nijiao pínjín go~ Gábo yin'gai yó ......

Lâyitèn, cànza sǎngbuang lǒusang yó cídá gie lo~

Guàngho xizen, za buanggansi leida, háixi nijiao pínjín go~ Gábo yin'gai yó zí go yiha, yǒu kaisi gá zǐgo "caifen"-gonjv. Tua máng Tua go, wo gá wo go.. 

Lv. Zènlên biuda dán gòben louhó(Yv.J.) lénxí dia. (Zónlên yaho muámgjí jîumǎng fáxín To zónlên cànza fada wo go xiaoxi..)

柯夫斯基

主题滞销,帮帮我们...


开个玩笑,只是宣传下自己做的主题

其中有《出发吧太空人》《孤漠》《轻轻拟态风》《棱方》《灯塔》《重力感应闪电尾巴》《卡通可爱眨眼小青蛙》《羊驼三班毕业合影》《色彩大师》《可爱小兔子》


PS:OPPO,realme,一加,华为,荣耀,小米,三星主题商店有

主题滞销,帮帮我们...


开个玩笑,只是宣传下自己做的主题

其中有《出发吧太空人》《孤漠》《轻轻拟态风》《棱方》《灯塔》《重力感应闪电尾巴》《卡通可爱眨眼小青蛙》《羊驼三班毕业合影》《色彩大师》《可爱小兔子》


PS:OPPO,realme,一加,华为,荣耀,小米,三星主题商店有

睿睿讲解
RedmiMAX86英寸超大屏电视,4K智能电视,详细讲解!
RedmiMAX86英寸超大屏电视,4K智能电视,详细讲解!
音悦泡泡
(5.23) Z&egrave...

(5.23) Zènlên kaisi djò sèn-dèisei gie, lianggó lasì yiqi guwu djò dájia Taichi-tòuxiu. Tónzímén háixi muáng xí......

(5.23) Zènlên kaisi djò sèn-dèisei gie, lianggó lasì yiqi guwu djò dájia Taichi-tòuxiu. Tónzímén háixi muáng xínfén go~ Tupín pâgo xi Fu.L.B. lasì zénzáng djò dajia lénxí..

Lv. Zènlên go djûyó go sǐzan xiā za línvái yîpèn vénzang leida.

睿睿讲解
小米电视6至尊版,高端百级分区,画质新境界,4K智能电视详解
小米电视6至尊版,高端百级分区,画质新境界,4K智能电视详解
音悦泡泡

Guàngho xízen, mǎngdia W.X.-qun leida bǐególén fâgo muáng-hakéng go, yvsí wàngya xízen ya zaqi-guwu cúibin pâ-hode. Gàngha ya ...

Guàngho xízen, mǎngdia W.X.-qun leida bǐególén fâgo muáng-hakéng go, yvsí wàngya xízen ya zaqi-guwu cúibin pâ-hode. Gàngha ya you'gie váncén Fâ Lft. go yínwú go "súcái". Ya sěndú pâgie yîděng sípín fâdá jigólén go séi-W.X.-qin leida, háiyou fâdâ gie zónlên biuda lénxí-dia go gòben louhó(Yv.J.), bugó jigó-Jìngdá gúkei gie, liangben jîu biudâ fânyín.. 😂

Guàngho xizen, yî-duacànza go "985-"(Shu.J.) fâ-xínxi guwu déisan wo, (Leiděng xizen guigansi Nónlán leiben go "Qvyín" dán "Cáoyáng" hóbín gie,) yó djúyín hide gai-báobiâo lalago, yîlén hái lénxv cónfú fâgie sòncí, gují yaxǐ lîndao "déisan" To gie bo..? Dánsí youdêi báobiâo xǐ ngánzáo Tua zicín tru go fangngán wú zí go a, buxǐ jîndan zíjíe go gò-qiwu jîu koyi gie go~ Soyi, wo húi hie To yîgí "..(youdêi báobiâo) Xvyó sòn'go fangngán.. (hagāng-càntru) jvtí go lajiáng hóbín lalago~" To gòben biá-húiyín gie..

Háiyou jǐuxi, dǒula buyin go dánsí --Yang.M.Y. amu fâ-xínxi guwu, xiang hon wo ya yiqi muā yîgó binbangjíu-pâpâ, ha lênwú lâha za guigansi yîqi dō-hode(-jíu). Wo zánsí biá mínqvé go ngánla, zîxǐ gāng sèn fàng-kéngkéng (yínsèn xibuxi muā -you) lô~" Laha, yaho guáng-caosí go xiha, háixi muā gie.. (Xiangxiang zicín lěnxí Taichi yaxi To "huyou" wo bámán go~ Haha!)

Yaho xízen, yîgólén za W.Y.-guângcáng leiben démbagie-dǒude  yîha, za leiben djǒgie muángjiu, yîben hûla-lâicá, yîben dōla zènlên fâ-Lft. go vénzí, yîbèn mǎng-hode bángben hángwú-hángkéi go yîgó-gó mósenlén..

Ps. Tupin pâgo xi L.K.H.-gonyín leidá go yî-duǎ-pín honbutrû mánzǐ go huà kù gie, wàngya xízen guwu lǎng-hode.

花生

一些可爱的小精灵~画的不是很好。尤其是丽莎布布直接寥寥几笔带过(对不起,丽莎布布)🌚

伽勒和丽莎布布真是又帅又可爱😊大家想看什么别的也可以跟我说,但是不要太难。😂尽量是小精灵,机器人也行@生花 @愛 


(彩蛋是丽莎布布拟人,也是草草画的 😂)

一些可爱的小精灵~画的不是很好。尤其是丽莎布布直接寥寥几笔带过(对不起,丽莎布布)🌚

伽勒和丽莎布布真是又帅又可爱😊大家想看什么别的也可以跟我说,但是不要太难。😂尽量是小精灵,机器人也行@生花 @愛 


(彩蛋是丽莎布布拟人,也是草草画的 😂)

音悦泡泡
Moula ng&agrave...

Moula ngàida yîzanlen, yaho truwu ta-taqí, línvái djuyó xi xiangla yó pâ-yidiang fa Lft. go tupin lo~!

Lv. Zènlen biuda dán gò......

Moula ngàida yîzanlen, yaho truwu ta-taqí, línvái djuyó xi xiangla yó pâ-yidiang fa Lft. go tupin lo~!

Lv. Zènlen biuda dán gòben louhó(Yv.J.) léxi dia.

Lv2. Zènlen za jífáng leida gá-qiego go xiha, you wúyíjin xiangqi gie yínsèn go gòvéi louhó --Chen.J. tonzi, yvsí you "cínbuzíjín" go xíguángxín go mǒgie-zǐgo yigí, "S.B.!"

Ps. Tupin pâgo xi xobudei lagó seidagui xuabo paila go sei-qiade mangji gie dia-wukei.

深夜食堂
一定要学会这款南瓜小米红枣燕麦粥!
一定要学会这款南瓜小米红枣燕麦粥!
睿睿讲解
小米电视ES55 55英寸,4K智能电视,详细讲解!
小米电视ES55 55英寸,4K智能电视,详细讲解!
音悦泡泡
(5.20) Sǎngb&ea...

(5.20) Sǎngbénglên dō-danhua měng Fengqi(-"mokuai") gòben go módá --"985"(Shu.J.) guanyv To hon zí go báobiao go véntí go xiha, ......

(5.20) Sǎngbénglên dō-danhua měng Fengqi(-"mokuai") gòben go módá --"985"(Shu.J.) guanyv To hon zí go báobiao go véntí go xiha, wo měng To "..ko-bu-koyi jigó'Ngen yîcíxín go yîqi 'hóbín'-za-yîqi zí, jiángzi jǐu budia zí jiángdò bín gie?" To dáfú, "Koyi a, Lei ya budia jiáng sènku gie.." Súiyán To gāngla buséng-diǎ kái zénsí go kaqí, kokén ya zîxǐ cúilā màn'go-yîgí éyî, dánsí dâ wo tán-qiwu, háixi djóde sèndá youdenden lēngsēng go~

Zǐgo yaho gògie-yîhodju-buàng, fǔlá go xiha, buanggansi leida go Xie.Q.L. amu hái záng "féndóu" la lǐe~ Lēiděng xizen, zǐgo děngděng-xvxv go tánla To(Xie.Q.L.).dán To bángben go Lin.Zh. amu yîqi "túcáo" sèn-guwu go Kang.zon(Kang.H.) hadò Tua bu-yíntón dánsí yǒu būdébú-zí go "yaoqiu"..

Ps. Tupin pâgo xi gànggang cón guigansi hǒbuang wúkéi go lǒubèndá go sōugēngdē.

音悦泡泡
(5.20) Ng&oacut...

(5.20) Ngóndá zǐgobyîgólén záicí zaqi-guwu (guigansi) ládeihǒ sèn-kù go meifengpóu qîe-lósifeng. Háixǐ muángdòlén go ......

(5.20) Ngóndá zǐgobyîgólén záicí zaqi-guwu (guigansi) ládeihǒ sèn-kù go meifengpóu qîe-lósifeng. Háixǐ muángdòlén go yǎngzi, gândjó leigò-dín zǎ liángden muǎ lósifeng yin'gai-xǐ dóu gie. Kéng-qiwu zicín yízí-yîwú, leiyîbuá póuměn jíncáng kù-bujîu jincáng "daobí" go "mózóu", kolén yó ngái leigò-dín "pójîe" gie o~ 😂

Lv. Zólên biudâ dán gòben louhó(Yv.J.) lénxí dia, soyi ngóndá yajǐu sěndú dán To liáogie-jigí lósifeng go "huátí".

音悦泡泡
(5.19) Z&egrave...

(5.19) Zènlên za buanggansi leida, yínzǐ biálâ-lei (Zonhó-"mokuai" leiben buanggansi leidá go) jigó tónzí, yínzǐ buzísàn ......

(5.19) Zènlên za buanggansi leida, yínzǐ biálâ-lei (Zonhó-"mokuai" leiben buanggansi leidá go) jigó tónzí, yínzǐ buzísàn go gála zǐgo go sizan. Sangbénglên za buanggansi leida, Xie.Q.L. amu kuā wo "..ha bǎzǎn..", wo ya zîxǐ kétá go ngán'gie-yîsàn éyî.. 

Laha, módá Xie.Q.L. amu kùwanxó go měng wo, "..xibuxi dóu To youlâ yízén..?!" Wo húiyín-dá, "Biá-yízén~" Síjí djûnqó gāng-qiwu, yin'gai xi dóu To gólén biá-yízén, zîxǐ dóu múcín zǐgo za béngNénzén ngái ngānbuá gúwú Zonhó(-"mokuai") leiben go djuángtái bu-mengyí qvé yǒu gaibén-bulo éyî ba! Yvsí leijigó'Ngen jibênsǎng jîuxǐ buxiang zísàn káidò, buxiang gēng káidò hónsǐ, xiangla jínliáng zíha zǐgo xǐusǎng go sǐzán yajǐu dâgie. E, gàngha, To(Xie.) xǐ módá, soyi kolén dâ To ho yîzôn "trójvé", yajǐuxǐ koléng sovéi go "wú-sang" ba?! Sǐzán bén-dò gie, zái-gòsǎng ngái fēngpóu dá gàngla yîgó biudâ "dandang" go sovéi go "boss"(Lin.Zh. amu).., yvsí, zígo sǐzán bánglén yǒu kéngbuda (hózêxǐ kéngdá gie ya buvéi-geng), zíyán xianglâda go gânzi yahǔi bén-dèi gie (suiyán zènNénxí dá-múcín-véiji, wá leiyîdang línsígàn mēigó-lén fâgo jîuxǐ yîmó-yîyǎng..). Cón gólén dá gânzó fàngměn jîuxǐ biudâ-lén guansèn, ngái "hulvé", ngái "paoqí", ngái "huangféi", gie go you-yízén éyî.. Tébíe xǐ zéndia bǐedêi tónyáng xǐ línsígàn go tónzí-mén za Tua go labuang go "dáilîn" ho, hadò fàngměn jîu dâla xóxí dán duánlián.. (Bîyv Fákâ-"mokuai" go gò-liangvéi tónzí (Xv.T.T. dán Meng.L.P.) yîzan "dúdângyímián" go péixún-qi gógó éjíháng wú gie.) Tuyán djóde zǐgo ha-"féi" a!

Yvsí, ngóndá qîebo-fǎng yîha yínzǐ dán la-amu(Wu.J.X. amu háiyou Zho.Y.P. amu) Tua yîqi sánbǒu go xiha, yîdiǎ gie Fákâ-"mokuai" gòben go Méng.L.P. amu, hǒyísí go xiāng háng-kuáden (háng-qiágu gie jǐu koyi budia dō-"zaofu" gie) go xiangfâ.. Yîhǒdju jígie sèndá youdenden pó To yǒu huibuhui djòdái wo zí To gòben "mokuai" go lâlâ báobiâo, linvái jǐuxǐ, sèndá hái you-yîzôn póufǔ dán xínmú To leizěn you xóxí you jínbú, xǐula labuang go "zónyón" ba~!

Lv. Zènlên biudâ dán gòben louhó(Yv.J.) lénxí dia. Lénggá gândjó dá To leiděng-xízen yîzan biudâ zicín gòděng-xízen jiáng jijí go mèi-wo-liáotèn.

Ps. Túpín pâgo xi hǒbuang wúkéi lǒusǎng go mou-yîgó xǐzǐ-lǒuka.

LOFTER

让兴趣,更有趣

简单随性的记录
丰富多彩的内容
让生活更加充实

下载移动端
关注最新消息