LOFTER for ipad —— 让兴趣,更有趣

点击下载 关闭

LOFTER-网易轻博

长恨歌

6554浏览    357参与
中国加油

长恨歌(加注音)

chánɡ hèn ɡē

长 恨 歌

bái jū yì

白 居 易

hàn huánɡ zhònɡ sè sī qīnɡ ɡuó , yù yǔ duō nián qiú bù dé...

chánɡ hèn ɡē

长 恨 歌

bái jū yì

白 居 易

hàn huánɡ zhònɡ sè sī qīnɡ ɡuó , yù yǔ duō nián qiú bù dé 。

汉 皇 重 色 思 倾 国 , 御 宇 多 年 求 不 得 。

yánɡ jiā yǒu nǚ chū zhǎnɡ chénɡ , yǎnɡ zài shēn ɡuī rén wèi shí 。

杨 家 有 女 初 长 成 , 养 在 深 闺 人 未 识 。

tiān shēnɡ lì zhì nán zì qì , yì zhāo xuǎn zài jūn wánɡ cè 。

天 生 丽 质 难 自 弃 , 一 朝 选 在 君 王 侧 。

huí móu yí xiào bǎi mèi shēnɡ , liù ɡōnɡ fěn dài wú yán sè 。

回 眸 一 笑 百 媚 生 , 六 宫 粉 黛 无 颜 色 。

chūn hán cì yù huá qīnɡ chí , wēn quán shuǐ huá xǐ nínɡ zhī 。

春 寒 赐 浴 华 清 池 , 温 泉 水 滑 洗 凝 脂 。

shì ér fú qǐ jiāo wú lì , shǐ shì xīn chénɡ ēn zé shí 。

侍 儿 扶 起 娇 无 力 , 始 是 新 承 恩 泽 时 。

yún bìn huā yán jīn bù yáo , fú rónɡ zhànɡ nuǎn dù chūn xiāo 。

云 鬓 花 颜 金 步 摇 , 芙 蓉 帐 暖 度 春 宵 。

chūn xiāo kǔ duǎn rì ɡāo qǐ , cónɡ cǐ jūn wánɡ bù zǎo cháo 。

春 宵 苦 短 日 高 起 , 从 此 君 王 不 早 朝 。

chénɡ huān shì yàn wú xián xiá , chūn cónɡ chūn yóu yè zhuān yè 。

承 欢 侍 宴 无 闲 暇 , 春 从 春 游 夜 专 夜 。

hòu ɡōnɡ jiā lì sān qiān rén , sān qiān chǒnɡ ài zài yì shēn 。

后 宫 佳 丽 三 千 人 , 三 千 宠 爱 在 一 身 。

jīn wū zhuānɡ chénɡ jiāo shì yè , yù lóu yàn bà zuì hé chūn 。

金 屋 妆 成 娇 侍 夜 , 玉 楼 宴 罢 醉 和 春 。

zǐ mèi dì xionɡ jiē liè tǔ , kě lián ɡuānɡ cǎi shēnɡ mén hù 。

姊 妹 弟 兄 皆 列 土 , 可 怜 光 彩 生 门 户 。

suí lìnɡ tiān xià fù mǔ xīn , bú chónɡ shēnɡ nán chónɡ shēnɡ nǚ 。

遂 令 天 下 父 母 心 , 不 重 生 男 重 生 女 。

lí ɡōnɡ ɡāo chù rù qīnɡ yún , xiān lè fēnɡ piāo chù chù wén 。

骊 宫 高 处 入 青 云 , 仙 乐 风 飘 处 处 闻 。

huǎn ɡē màn wǔ nínɡ sī zhú , jìn rì jūn wánɡ kàn bù zú 。

缓 歌 谩 舞 凝 丝 竹 , 尽 日 君 王 看 不 足 。

yú yánɡ pí ɡǔ dònɡ dì lái , jīnɡ pò ní chánɡ yǔ yī qǔ 。

渔 阳 鼙 鼓 动 地 来 , 惊 破 霓 裳 羽 衣 曲 。

jiǔ chónɡ chénɡ què yān chén shēnɡ , qiān shènɡ wàn qí xī nán xínɡ 。

九 重 城 阙 烟 尘 生 , 千 乘 万 骑 西 南 行 。

cuì huá yáo yáo xínɡ fù zhǐ , xī chū dōu mén bǎi yú lǐ 。

翠 华 摇 摇 行 复 止 , 西 出 都 门 百 余 里 。

liù jūn bù fā wú nài hé , wǎn zhuǎn é méi mǎ qián sǐ 。

六 军 不 发 无 奈 何 , 宛 转 蛾 眉 马 前 死 。

huā diàn wěi dì wú rén shōu , cuì qiào jīn què yù sāo tóu 。

花 钿 委 地 无 人 收 , 翠 翘 金 雀 玉 搔 头 。

jūn wánɡ yǎn miàn jiù bù dé , huí kàn xuè lèi xiānɡ hé liú 。

君 王 掩 面 救 不 得 , 回 看 血 泪 相 和 流 。

huánɡ āi sǎn màn fēnɡ xiāo suǒ , yún zhàn yínɡ yū dēnɡ jiàn ɡé 。

黄 埃 散 漫 风 萧 索 , 云 栈 萦 纡 登 剑 阁 。

é méi shān xià shǎo rén xínɡ , jīnɡ qí wú ɡuānɡ rì sè báo 。

峨 嵋 山 下 少 人 行 , 旌 旗 无 光 日 色 薄 。

shǔ jiānɡ shuǐ bì shǔ shān qīnɡ , shènɡ zhǔ zhāo zhāo mù mù qínɡ 。

蜀 江 水 碧 蜀 山 青 , 圣 主 朝 朝 暮 暮 情 。

xínɡ ɡōnɡ jiàn yuè shānɡ xīn sè , yè yǔ wén línɡ chánɡ duàn shēnɡ 。

行 宫 见 月 伤 心 色 , 夜 雨 闻 铃 肠 断 声 。

tiān xuán dì zhuǎn huí lónɡ yù , dào cǐ chóu chú bù nénɡ qù 。

天 旋 地 转 回 龙 驭 , 到 此 踌 躇 不 能 去 。

mǎ wéi pō xià ní tǔ zhōnɡ , bú jiàn yù yán kōnɡ sǐ chù 。

马 嵬 坡 下 泥 土 中 , 不 见 玉 颜 空 死 处 。

jūn chén xiānɡ ɡù jìn zhān yī , dōnɡ wànɡ dōu mén xìn mǎ ɡuī 。

君 臣 相 顾 尽 沾 衣 , 东 望 都 门 信 马 归 。

ɡuī lái chí yuàn jiē yī jiù , tài yè fú rónɡ wèi yānɡ liǔ 。

归 来 池 苑 皆 依 旧 , 太 液 芙 蓉 未 央 柳 。

fú rónɡ rú miàn liǔ rú méi , duì cǐ rú hé bù lèi chuí 。

芙 蓉 如 面 柳 如 眉 , 对 此 如 何 不 泪 垂 。

chūn fēnɡ táo lǐ huā kāi rì , qiū yǔ wú tónɡ yè luò shí 。

春 风 桃 李 花 开 日 , 秋 雨 梧 桐 叶 落 时 。

xī ɡōnɡ nán nèi duō qiū cǎo , luò yè mǎn jiē hónɡ bù sǎo 。

西 宫 南 内 多 秋 草 , 落 叶 满 阶 红 不 扫 。

lí yuán dì zǐ bái fà xīn , jiāo fánɡ ā jiān qīnɡ é lǎo 。

梨 园 弟 子 白 发 新 , 椒 房 阿 监 青 娥 老 。

xī diàn yínɡ fēi sī qiǎo rán , ɡū dēnɡ tiāo jìn wèi chénɡ mián 。

夕 殿 萤 飞 思 悄 然 , 孤 灯 挑 尽 未 成 眠 。

chí chí zhōnɡ ɡǔ chū chánɡ yè , ɡénɡ ɡěnɡ xīnɡ hé yù shǔ tiān 。

迟 迟 钟 鼓 初 长 夜 , 耿 耿 星 河 欲 曙 天 。

yuān yānɡ wǎ lěnɡ shuānɡ huá zhònɡ , fěi cuì qīn hán shuí yǔ ɡònɡ 。

鸳 鸯 瓦 冷 霜 华 重 , 翡 翠 衾 寒 谁 与 共 。

yōu yōu shēnɡ sǐ bié jīnɡ nián , hún pò bù cén lái rù mènɡ 。

悠 悠 生 死 别 经 年 , 魂 魄 不 曾 来 入 梦 。

lín qiónɡ dào shi hónɡ dōu kè , nénɡ yǐ jīnɡ chénɡ zhì hún pò 。

临 邛 道 士 鸿 都 客 , 能 以 精 诚 致 魂 魄 。

wéi ɡǎn jūn wánɡ nián zhuǎn sī , suí jiāo fānɡ shì yīn qín mì 。

为 感 君 王 辗 转 思 , 遂 教 方 士 殷 勤 觅 。

pái kōnɡ yù qì bēn rú diàn , shēnɡ tiān rù dì qiú zhī biàn 。

排 空 驭 气 奔 如 电 , 升 天 入 地 求 之 遍 。

shànɡ qiónɡ bì luò xià huánɡ quán , liǎnɡ chù mánɡ mánɡ jiē bú jiàn 。

上 穷 碧 落 下 黄 泉 , 两 处 茫 茫 皆 不 见 。

hū wén hǎi shànɡ yǒu xiān shān , shān zài xū wú piāo miǎo jiān 。

忽 闻 海 上 有 仙 山 , 山 在 虚 无 缥 渺 间 。

lóu ɡé línɡ lónɡ wǔ yún qǐ , qí zhōnɡ chuò yuē duō xiān zǐ 。

楼 阁 玲 珑 五 云 起 , 其 中 绰 约 多 仙 子 。

zhōnɡ yǒu yì rén zì tài zhēn , xuě fū huā mào cēn cī shì 。

中 有 一 人 字 太 真 , 雪 肤 花 貌 参 差 是 。

jīn què xī xiānɡ kòu yù jiōnɡ , zhuǎn jiāo xiǎo yù bào shuānɡ chénɡ 。

金 阙 西 厢 叩 玉 扃 , 转 教 小 玉 报 双 成 。

wén dào hàn jiā tiān zǐ shǐ , jiǔ huá zhànɡ lǐ mènɡ hún jīnɡ 。

闻 道 汉 家 天 子 使 , 九 华 帐 里 梦 魂 惊 。

lǎn yī tuī zhěn qǐ pái huái , zhū bó yín pínɡ yǐ lǐ kāi 。

揽 衣 推 枕 起 徘 徊 , 珠 箔 银 屏 迤 逦 开 。

yún bìn bàn piān xīn shuì jiào , huā ɡuàn bù zhěnɡxià tánɡ lái 。

云 鬓 半 偏 新 睡 觉 , 花 冠 不 整 下 堂 来 。

fēnɡ chuī xiān mèi piāo piāo jǔ , yóu sì ní chánɡ yǔ yī wǔ 。

风 吹 仙 袂 飘 飘 举 , 犹 似 霓 裳 羽 衣 舞 。

yù rónɡ jì mò lèi lán ɡān , lí huā yì zhī chūn dài yǔ 。

玉 容 寂 寞 泪 阑 干 , 梨 花 一 枝 春 带 雨 。

hán qínɡ nínɡ dì xiè jūn wánɡ , yì bié yīn rónɡ liǎnɡ miǎo mánɡ 。

含 情 凝 睇 谢 君 王 , 一 别 音 容 两 渺 茫 。

zhāo yánɡ diàn lǐ ēn ài jué , pénɡ lái ɡōnɡ zhōnɡ rì yuè chánɡ 。

昭 阳 殿 里 恩 爱 绝 , 蓬 莱 宫 中 日 月 长 。

huí tóu xià wànɡ rén huán chù , bú jiàn chánɡ ān jiàn chén wù 。

回 头 下 望 人 寰 处 , 不 见 长 安 见 尘 雾 。

wéi jiānɡ jiù wù biǎo shēn qínɡ , diàn hé jīn chāi jì jiānɡ qù 。

惟 将 旧 物 表 深 情 , 钿 合 金 钗 寄 将 去 。

chāi liú yì ɡǔ hé yí shàn , chāi bò huánɡ jīn hé fēn diàn 。

钗 留 一 股 合 一 扇 , 钗 擘 黄 金 合 分 钿 。

dàn jiāo xīn sì jīn diàn jiān , tiān shànɡ rén jiān huì xiānɡ jiàn 。

但 教 心 似 金 钿 坚 , 天 上 人 间 会 相 见 。

lín bié yīn qín zhònɡ jì cí , cí zhōnɡ yǒu shì liǎnɡ xīn zhī 。

临 别 殷 勤 重 寄 词 , 词 中 有 誓 两 心 知 。

qí yuè qí rì chánɡ shēnɡ diàn , yè bàn wú rén sī yǔ shí 。

七 月 七 日 长 生 殿 , 夜 半 无 人 私 语 时 。

zài tiān yuàn zuò bǐ yì niǎo , zài dì yuàn wéi lián lǐ zhī 。

在 天 愿 作 比 翼 鸟 , 在 地 愿 为 连 理 枝 。

tiān chánɡ dì jiǔ yǒu shí jìn , cǐ hèn mián mián wú jué qī 。

天 长 地 久 有 时 尽 , 此 恨 绵 绵 无 绝 期 。

谨之
汉皇重色思倾国,御宇多年求不得...

汉皇重色思倾国,御宇多年求不得。
杨家有女初长成,养在深闺人未识。

                             ————白居易长恨歌

其实只写到深字,一会儿继续去写。

汉皇重色思倾国,御宇多年求不得。
杨家有女初长成,养在深闺人未识。

                             ————白居易长恨歌

其实只写到深字,一会儿继续去写。

逝梦蝶
今日摸鱼,咸鱼。 刚学会,婴儿...

今日摸鱼,咸鱼。

刚学会,婴儿学步起,快乐。@玖汐汐汐子向她学习,但学不来人家的韵味(卑微.jpg

今日摸鱼,咸鱼。

刚学会,婴儿学步起,快乐。@玖汐汐汐子向她学习,但学不来人家的韵味(卑微.jpg

老古刹
语文作业《长恨歌》19.12....

语文作业《长恨歌》19.12.18

语文作业《长恨歌》19.12.18

Swiftie

封建与自由

上海弄堂里的闺阁,其实是变了种的闺阁。它是看一点用一点,极是虚心好学,却无一定之规。它是白手起家和拿来主义的。贞女传和好莱坞情话并存,阴丹士林蓝旗袍下是高跟鞋,又古又摩登。“浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟”也念,“当我们年轻的时候”也唱。它也讲男女大防,也讲女性解放。出走的娜拉是她们的精神领袖,心里要的却是《西厢记》里的崔莺莺,折腾一阵子还是郎心似铁,终身有靠……弄底黑漆大门里的小姐同隔壁亭子间的舞女都是她们的榜样,端庄和风情随便挑的。姆妈要她们嫁好人家,男先生策反她们闹独立,洋牧师煽动她们皈依主。橱窗里的好衣服在向她们招手,银幕上的明星在向她们招手,连载小说里的女主角在向她们招手。她们人在闺...

上海弄堂里的闺阁,其实是变了种的闺阁。它是看一点用一点,极是虚心好学,却无一定之规。它是白手起家和拿来主义的。贞女传和好莱坞情话并存,阴丹士林蓝旗袍下是高跟鞋,又古又摩登。“浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟”也念,“当我们年轻的时候”也唱。它也讲男女大防,也讲女性解放。出走的娜拉是她们的精神领袖,心里要的却是《西厢记》里的崔莺莺,折腾一阵子还是郎心似铁,终身有靠……弄底黑漆大门里的小姐同隔壁亭子间的舞女都是她们的榜样,端庄和风情随便挑的。姆妈要她们嫁好人家,男先生策反她们闹独立,洋牧师煽动她们皈依主。橱窗里的好衣服在向她们招手,银幕上的明星在向她们招手,连载小说里的女主角在向她们招手。她们人在闺阁里坐,心却向了四面八方。脚下的路有千万条,到底还是千条江河归大海的。

    

——王安忆《长恨歌》


        作为一部获得茅盾文学奖,入选“改革开放四十年最具影响力小说”的作品,《长恨歌》却饱受争议。首先开篇大章大章的描写就很容易让人失去阅读的兴趣。其实不然,“流言”“闺阁”“上海小姐”等都在诉说着上海的历史,许多景物也频繁出现于后面小说情节的叙述中。诚然,初读会觉得生涩突兀,但随着阅读的深入,对细节的品味,便可感受到环境描写的意蕴所在,更觉作者的别有用心。上面选取的就是众多描写中的一段,我认为它奠定了整部小说的基调——女主角王琦瑶一生中的思想感情都是这的真实写照。

        《长恨歌》是一个女人四十年的情爱史,却又打下无数女人的烙印。

读完这部小说,不由得生出一种“此恨绵绵无绝期”的感触,为王琦瑶的悲剧,也为千千万万个王琦瑶,唏嘘不已。获得了“上海小姐”第三名的荣誉以后,王琦瑶的人生都在无法阻止地走下坡路,依靠某大员受到金丝雀式的圈养后,她好不容易独立起来,开办诊所从事自己的工作,却一次次为情所困,终不得脱身,直到她老去也依然如此——甚至可以说,她最后遭遇他杀命丧黄泉的结局也和她从前的一系列遭际脱不了干系。

      明知道是一场赌注,胜率甚微,但她还是愿意去追求那虚无缥缈的赌注,而不愿意珍惜眼前拥有的。这也是王琦瑶一生走不出的思想陷阱。人在执着追求一件东西的时候,很容易钻入牛角尖,最后自己也搞不清楚真正要的是什么了。

    了解了王琦瑶跌宕起伏的悲情人生,反观开篇列出的一段描写,就觉得颇有韵味了。封建礼数与现代思想碰撞交融,必会产生不可避免的冲突。现在这种情况依旧存在,很多人打着“反对女权”的旗号,觉得现在国内女性的地位早就远超其他国家了,但他们没有看到的是,有多少王琦瑶式的女人,受的是现代独立思想的教育,但终其一生都在寻找一份依靠,又常常陷入求而不得的挣扎里虚耗了光阴。

    但值得肯定的是,女人的价值,无须在男人的言语中得到证明,也不是一定要赢了男人才来的。而是不论何时发生何事,能够正视自己,始终保持通透,知道自己想要的是什么。  


唐鸢

千百度(长恨歌版填词)

千百度(长恨歌版)[图片]

骊宫绵延   绮丽绝   忆长安

风鸣雪暗   葬花处   坠彩鸢

云鬓花颜   丝云靥   华清水暖

只是可怜    金钗宝钿步摇黯

千乘万骑   缓辔行   蜀道难

雨蝉凄艳   寒铃声   谁听见

纤云弄怨 ...

千百度(长恨歌版)

骊宫绵延   绮丽绝   忆长安

风鸣雪暗   葬花处   坠彩鸢

云鬓花颜   丝云靥   华清水暖

只是可怜    金钗宝钿步摇黯

千乘万骑   缓辔行   蜀道难

雨蝉凄艳   寒铃声   谁听见

纤云弄怨  自难忘  织得长生殿

旧故事将远史册歌罢谁来写

我寻你千百度  仙山拜鸿都

十年生死两相顾

我寻你千百度  醉酒睡当泸

风吹仙袂举一曲霓裳舞 

【图片侵删】

一梦黄初无八年

有人能指导一下下长恨歌的艺术表现手法吗,乐天的!

>3<

急啊!!

有人能指导一下下长恨歌的艺术表现手法吗,乐天的!

>3<

急啊!!

谨之
长恨歌 白居易 汉皇重色思倾国...

长恨歌

白居易

汉皇重色思倾国,御宇多年求不得。
杨家有女初长成,养在深闺人未识。
天生丽质难自弃,一朝选在君王侧。
回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色。
春寒赐浴华清池,温泉水滑洗凝脂。
侍儿扶起娇无力,始是新承恩泽时。
云鬓花颜金步摇,芙蓉帐暖度春宵。

注释

汉皇:原指汉武帝刘彻。此处借指唐玄宗李隆基。唐人文学创作常以汉称唐。
重色:爱好女色。倾国:绝色女子。汉代李延年对汉武帝唱了一首歌:“北方有佳人,绝世而独立。一顾倾人城,再顾倾人国。宁不知倾国与倾城,佳人难再得。”后来,“倾国倾城”就成为美女的代称。
御宇:驾御宇内,即统治天下。汉贾谊《过秦论》:“振长策而御宇内”
杨家有女:蜀州司户杨玄琰,有女杨...

长恨歌

白居易

汉皇重色思倾国,御宇多年求不得。
杨家有女初长成,养在深闺人未识。
天生丽质难自弃,一朝选在君王侧。
回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色。
春寒赐浴华清池,温泉水滑洗凝脂。
侍儿扶起娇无力,始是新承恩泽时。
云鬓花颜金步摇,芙蓉帐暖度春宵。

注释

汉皇:原指汉武帝刘彻。此处借指唐玄宗李隆基。唐人文学创作常以汉称唐。
重色:爱好女色。倾国:绝色女子。汉代李延年对汉武帝唱了一首歌:“北方有佳人,绝世而独立。一顾倾人城,再顾倾人国。宁不知倾国与倾城,佳人难再得。”后来,“倾国倾城”就成为美女的代称。
御宇:驾御宇内,即统治天下。汉贾谊《过秦论》:“振长策而御宇内”
杨家有女:蜀州司户杨玄琰,有女杨玉环,自幼由叔父杨玄珪抚养,十七岁(开元二十三年)被册封为玄宗之子寿王李瑁之妃。二十七岁被玄宗册封为贵妃。白居易此谓“养在深闺人未识”,是作者有意为帝王避讳的说法。
丽质:美丽的姿质。
六宫粉黛:指宫中所有嫔妃。粉黛:粉黛本为女性化妆用品,粉以抹脸,黛以描眉。此代指六宫中的女性。无颜色:意谓相形之下,都失去了美好的姿容。
华清池:即华清池温泉,在今西安市临潼区南的骊山下。唐贞观十八年(644)建汤泉宫,咸亨二年(671)改名温泉宫,天宝六载(747)扩建后改名华清宫。唐玄宗每年冬、春季都到此居住。
凝脂:形容皮肤白嫩滋润,犹如凝固的脂肪。《诗经·卫风·硕人》语“肤如凝脂”。
侍儿:宫女。
新承恩泽:刚得到皇帝的宠幸。
云鬓:《木兰诗》:“当窗理云鬓,对镜贴花黄”。形容女子鬓发盛美如云。金步摇:一种金首饰,用金银丝盘成花之形状,上面缀着垂珠之类,插于发鬓,走路时摇曳生姿。
芙蓉帐:绣着莲花的帐子。形容帐之精美。萧纲《戏作谢惠连体十三韵》:珠绳翡翠帷,绮幕芙蓉帐。
春宵:新婚之夜。


barley

读书摘录(长恨歌)

        书名:长恨歌
        时间:2019.12.24
        作者:王安忆
        方式:kindle
        出版:作家出版社

 

 ◎本书中,一个女人四十年的情与爱,被一支细腻而绚烂的笔写得哀婉...

        书名:长恨歌
        时间:2019.12.24
        作者:王安忆
        方式:kindle
        出版:作家出版社

 

 ◎本书中,一个女人四十年的情与爱,被一支细腻而绚烂的笔写得哀婉动人,其中还交织着上海这所大都市从四十年代到九十年代沧海桑田的变迁。生活在上海弄堂里的女人沉垒了无数理想、幻灭、躁动和怨望,她们对情与爱的追求,她们的成败,在我们眼前依次展开。王安忆看似平淡却幽默冷峻的笔调,在对细小琐碎的生活细节的津津乐道中,展现时代变迁中的人和城市,被誉为“现代上海史诗”。

 

 1.美是凛然的东西,有拒绝的意思,还有打击的意思;好看却是温和、厚道的,还有一点善解的。

 

 2.她是万紫千红中的一点芍药样的白;繁弦急管中的一曲清唱;高谈阔论里的一个无言。

 

 3.她知道这世界上的东西真是太多了,越想要越不得,不如握牢自己手中的那一点,有一点是一点,说不定反会有意外的获得,所以是越不想越能得。

 

 4.大小姐二小姐是偶像,是我们的理想和信仰,三小姐却与我们的日常起居有关,是使我们想到婚姻、生活、家庭这类概念的人物。

 

 5.她等李主任是寂寞,又是填寂寞,寂寞套寂寞的,真是里里外外的寂寞。

 

 6.他想,他们两个其实是天涯同命人,虽是一个明白,一个不明白,可明白与不明白都是无可奈何,都是随风而去。他们两人都是无依无托,自己靠自己的,两个孤魂。这时刻,他们就像深秋天气里的两片落叶,被风卷着,偶尔碰着一下,又各分东西。

 

 7.他觉着他,人跟了年头走,心却留在了上个时代,成了个空心人。王琦瑶是上个时代的一件遗物,她把他的心带回来了。

 

 8.虚无就虚无,过眼就过眼,人生本就是攒在手里的水似的,总是流逝,没什么千秋万载的一说。

 

 9.他们没想到眼前的快乐其实是要以将来作抵押,将来又是要过去来作抵,人生真是连成一串的锁链,想独取一环谈何容易。

 

 ⒑他们爱的是自己,怨的是自己,别人是插不进嘴去的。是真正的两个人的世界,小虽小了些,孤单是孤单了些,可却是自由。

 

 感:这真是一本致郁的书,就粗谈我看完后的感觉,非常浅薄的一点想法。
        可以毫不夸张的讲,全书所有女性角色都算计刻薄,而男性角色则都是各有各的懦弱。感觉作者一定是主张人性本恶的,不然一个人性格里的阴暗面怎么会被这样放大,全篇看完,最后只剩下绝望一个词。不否认这本书的艺术性,仅仅谈内容,的的确确是让我感到不适。
        我还是更喜欢那种“生活中的幸是大于不幸的”类型小说,喜欢振作大过于颓唐,喜欢在文字里发现力量。

 

长剑覆雪。

春宵苦短日高起,从此君王不早朝。                  ——《长恨歌》

春宵苦短日高起,从此君王不早朝。                  ——《长恨歌》

万书汇

长恨歌 PDF mobi 电子书 下载

长恨歌


作者:  王安忆
出版社: 南海出版公司
出版年: 2003-8
页数: 350
定价: 22.00元
装帧: 平装
丛书: 王安忆作品集
ISBN: 9787544225502

PDF 下载

mobi 下载

如有需求还请购买正版Kindle电子书支持作者

亚马逊购买


长恨歌


作者:  王安忆
出版社: 南海出版公司
出版年: 2003-8
页数: 350
定价: 22.00元
装帧: 平装
丛书: 王安忆作品集
ISBN: 9787544225502

PDF 下载

mobi 下载

如有需求还请购买正版Kindle电子书支持作者

亚马逊购买


河曦溪下

杨玉环李隆基

他,李隆基。出生在皇家,打理着自己祖上留下的江山。励精图治兢兢业业为这个国家做贡献。他五十多岁了,他有点累了,想要好好感受下晚年的生活。而这时,他遇到了自己的儿媳杨玉环,她是那么年轻那么美丽,他一下子就爱上了杨玉环。违背了世俗抢了自己的儿媳,这又是多么的天理不容。可是他爱上了杨玉环,封她为妃。从此夜夜笙歌,这时候的李隆基他只是一个杨玉环的丈夫,而不是那坐拥天下的皇上。他只是想陪伴自己的爱人,可是他还是个皇上,政事等着他去处理,国家等着他去安定。可是他只想陪着自己的爱人。他已经很老了,或许哪一天自己就死去了,可是自己年轻的爱人却没有陪自己多久,他已经为这个江山付出了自己的青春付出了心血。

他爱...


他,李隆基。出生在皇家,打理着自己祖上留下的江山。励精图治兢兢业业为这个国家做贡献。他五十多岁了,他有点累了,想要好好感受下晚年的生活。而这时,他遇到了自己的儿媳杨玉环,她是那么年轻那么美丽,他一下子就爱上了杨玉环。违背了世俗抢了自己的儿媳,这又是多么的天理不容。可是他爱上了杨玉环,封她为妃。从此夜夜笙歌,这时候的李隆基他只是一个杨玉环的丈夫,而不是那坐拥天下的皇上。他只是想陪伴自己的爱人,可是他还是个皇上,政事等着他去处理,国家等着他去安定。可是他只想陪着自己的爱人。他已经很老了,或许哪一天自己就死去了,可是自己年轻的爱人却没有陪自己多久,他已经为这个江山付出了自己的青春付出了心血。

他爱这个女人。他不理朝政,他以为这国家即使没有他的管理也能安康,可是他疏忽了,他把朝政交给奸臣,而这个奸臣就是他宠爱女人的哥哥。他联手别人一起把这个王朝颠覆。

三郎多情,可是情爱终究还是抵不过江山。在面临着战乱,在大臣们恳求三郎把杨贵妃处死的时候,他动摇啦。可是最后还是把贵妃和她哥哥一起处死啦。看着自己心爱的女人死在自己面前,那张还年轻美丽的脸蛋冰了……那个舞姿妙曼的身子再也动不起来了。那个花一样的贵妃逝去了。

或许他是想过和玉环相濡以沫一生的,即使自古都说君王多情,我想我愿意相信三郎是真真切切爱着这个贵妃的。而他别无选择。

只可惜他是个皇上,但或许如果他不是那皇上,或许他们永远不会相爱。

女人终究是江山的陪葬品。

情爱抵不过江山。

(如果是我,我也会选择江山。即使我认为在这个时候把爱人推出去做牺牲品是个很懦弱的表现。)


静听玄蝉

雨霖铃词牌名之来历,在这篇《长恨歌》里。


——玄宗“初入斜谷,霖雨涉旬,于栈道雨中闻铃音,隔山相应。上既悼念贵妃,采其声为《雨淋铃》曲以寄恨焉。”


(唐人郑处诲《明皇杂录·补遗》载)

雨霖铃词牌名之来历,在这篇《长恨歌》里。


——玄宗“初入斜谷,霖雨涉旬,于栈道雨中闻铃音,隔山相应。上既悼念贵妃,采其声为《雨淋铃》曲以寄恨焉。”


(唐人郑处诲《明皇杂录·补遗》载)

罹清寒

小学背长恨歌:
【狗屁皇帝/美色误人/啧啧啧亡国了?】

现在再看:
【美好爱情过于美好我爆哭!!!】

小学背长恨歌:
【狗屁皇帝/美色误人/啧啧啧亡国了?】

现在再看:
【美好爱情过于美好我爆哭!!!】

紫色的鱼

在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。——白居易《长恨歌》

在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。——白居易《长恨歌》

紫色的鱼

上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见。——白居易《长恨歌》

上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见。——白居易《长恨歌》

紫色的鱼

回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色。——白居易《长恨歌》

回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色。——白居易《长恨歌》

邵郁

现当代老师给每个人安排了作品的赏析
我被分到的是王安忆的《长恨歌》
一开始是有点爱屋及乌的喜欢的,因为王安忆的祖籍和出生地,前者是少年如今所在地,后者是我如今所在地
为了写讲稿而读了很多遍,慢慢地就陷进去了
还在写
截的图是讲稿里自己比较喜欢的部分
人人都爱王琦瑶

现当代老师给每个人安排了作品的赏析
我被分到的是王安忆的《长恨歌》
一开始是有点爱屋及乌的喜欢的,因为王安忆的祖籍和出生地,前者是少年如今所在地,后者是我如今所在地
为了写讲稿而读了很多遍,慢慢地就陷进去了
还在写
截的图是讲稿里自己比较喜欢的部分
人人都爱王琦瑶

斯槐
今日摘抄 练字我真是爱极了《长...

今日摘抄 练字
我真是爱极了《长恨歌》

今日摘抄 练字
我真是爱极了《长恨歌》

LOFTER

让兴趣,更有趣

简单随性的记录
丰富多彩的内容
让生活更加充实

下载移动端
关注最新消息