LOFTER for ipad —— 让兴趣,更有趣

点击下载 关闭

100天手机拍摄计划

136.9万浏览    55698参与
音悦泡泡

Ngóndá zǎ sítáng qîefǎng go xiha, yǒu dán You.go(Wei.Q.Y.) tonzibdjola yiqi. Jigólen yiqi don-buanglǒu go xiha, To yínzǐ còu wo dán...

Ngóndá zǎ sítáng qîefǎng go xiha, yǒu dán You.go(Wei.Q.Y.) tonzibdjola yiqi. Jigólen yiqi don-buanglǒu go xiha, To yínzǐ còu wo dán Ou.zon(Ou.B.L.) liānggó "..hái bu kuásángden mèi-labó jìhèng..". Zéndia wa biá-fanyín, bángben go la-anu(Wu.J.X.) amu gangdá, "Tua pó dón-loubányou go xiha dán lén'go gāng wa go gànzó-xínzí ba.." You.go tánbǒ, gāngdá, "Yōulâ la, jîuxǐ lān yifěng gànzi éyi.. Yáobuyán, jǐu (dóu Li.Y. yiyǎng) trukéi truāng-hode lo~!"

Tupin pago xi hǒbénglen zǎ 2la gá minféi xia dóulén go hodon, wo kánla ya fǔlú cá-hode-lǎlen.

Fǔlú go xiha, fáxín Yang.M.Y. amu yizan záng bàng Tua buǎnggànsi leida go hadògó-lén yiqi lān-dóulén.. Jǐu gandjo leizen Yang.M.Y. amu yōu yángmá "hao" go xiha, jîu buzái jijí go hon-wo yiqi gie lîe?!

Lv. Zónlen béngyǎ fâgie yidó muángdiáng go xiaoxi dā gòben go louho(Yv.J.), dagai go "húibá" gie hode zicín To dán wo gānggú go To yó xiangyó muā yibán yǐxīu go "fēidú" qiâde(, yánhóu měng wo leiben fúzěn bányōu yōubuyōu gàngha xiāng truxīu go~?) go sizan. Djuyó léiyón xǐ gāng múcín hábuzán mēila fúhó To yāoqíu go qiâde, linvái hái ba muā-qiâde dán laha yǐng-qiâde go féiyón dágái go "cindan" xia-truwu gie.. Gāng-laxǐhuǎ, yizan xǐ dàngzí zéi-laha go huayi gie, yizan xiāngdá To yínzǐ bu-húifú go kolén gie..

Bugó, zènlen cànza To húi-gúwú gie, dēngdēng go jigó-zǐ "'Jíelún' xǐ..?" Wo kéngbǒ, youdenden busòuhó, yínvéi gandjó To bín-buxǐ xiāng hāhā gāng-huayi go yǎngzi, ya kolén xǐ yîvéi wo xia jiángdò (yó huà jiángdò-zén) truwu xǐ xiābudâ muā go yísi.. Laha, wo ya-zîxǐ 'jīxíe' yiyang go húifú To dá, "Qiàde: Jíxv 'guāncá' Féiyón: Tícín liāogāi" Zái laha, To húigie Weixin leifa go yigo kīe-xó go biaocín gúwú.. Wo biá zái húi gie..

Zídá hǒbénglen záng lān-dóulén go xiha, cúibín fâgie yidiàng tupín dán "xia dóulén" 3gó-zǐ gúkéi, yánhóu biá-fânyín, yizí biá-fânyín. Zídá yaho, wo liānggó yínzǐ yǒu biá-zái lénxí..

音悦泡泡
Ngónd&aa...

Ngóndá za sitang qîebo-fǎng yiha, dán la-amu(Wu.) yínzǐ zǎ molǒu bènda láng-yikèn. Zèn'gú guigansi haměn leidó hǎngde go "Zonhá...

Ngóndá za sitang qîebo-fǎng yiha, dán la-amu(Wu.) yínzǐ zǎ molǒu bènda láng-yikèn. Zèn'gú guigansi haměn leidó hǎngde go "Zonháng" go leizǒu láfángngâi deiho go mōu-yîgò póuměn go xiha, To děnfǔlú payidiang. Wo zǎ-hǎdá ya bàng To payidiàng ba~!

Wo xó To, "..Lênlên gāngla lén dābí lalago, ..hábuzan dābí o~, lén'go zîxǐ zánsí fánggó wúkéi xīuxí eyi.." To húiyín dá, "..Bēngwú léi-yîbuá oóuměn jǐu buha zí-sàngyí ba?! Zái-gòsǎng (sǎngféi kégdia) To leigò dín-leida muǎ go dèisei kái jindan gie, (guji) cáng-bu-qiwu a~!"

Laha, háng-liangbǒu yǒu zèn'gú yizan dabí gie muángjiu go (éqie xǐ zicín kùgie hadò gó jîu dā gie) gò-liāngzèn póuměn, la-amu(Wu.J.X.) tuyán "tufaqíxiāng" go qiayí yó zòu-póuměn dán gàngha zǎ póuměn gâbâi go "zonjíe" liáo-qiwu gie, eqie hái liáogie-muángjīu.. Zènsǐ póufǔ leigó la-amu dán bǐegó dón-buanglǒu go bēngsǐ.. Biyv, tán'gang lei-jizèn póuměn ngâizòu dágái 1wǎng5 yigó'Ngen, yánhóu buzēn kù-mánhō (yinvéi lásǎng dǒula go xi "Zōnháng" go dua-lindao, yáobuyán jincág yó ngái "tóusú" lalago~), yánhóu zén-yigó kabuang zōufulu dabí gie, dagái kùigie 100wǎng ba~..

音悦泡泡
Sǎngbenglen gān...

Sǎngbenglen gāngla xǐu Don.go(Non.W.D.) "vêito" go Yang.M.Y. amu (dáibiao búmén) yiqi gúwú guigansi 2la tō-sènzén, leiféi xǐ cúncú...

Sǎngbenglen gāngla xǐu Don.go(Non.W.D.) "vêito" go Yang.M.Y. amu (dáibiao búmén) yiqi gúwú guigansi 2la tō-sènzén, leiféi xǐ cúncúi do-jiángyóu cá-lǎlên go djudón gàng-qiwu go~, zǐgo biá tō dia.. Djûyó xǐ pó ngái Tua sénzón tōlâ-xō, dānxîzěn bàng To tèn máfáng (lánlán-sonson busán-kēng go huayi leidá yó huà-xízen wú dēnsóu) 😂.. Soyi xiānglā bogie ba! Tupin pago xǐ Yang.amu gànggang cón "gúitái" leida lān-truwu go sènzén, záng buāla djuâde-sǎng fèng-hode. (Yinvéi hái làla línvái yigólén Don.go go bányou yiqi tō go~)

音悦泡泡
Ngónda g...

Ngónda gúwú fúzěn go lénháng leida tō-hode jílín-bí lo~!

Ngónda gúwú fúzěn go lénháng leida tō-hode jílín-bí lo~!

音悦泡泡
Qîebo-ng&...

Qîebo-ngón yiha, dán amu-men yiqi za 2la háng-hode, yōu Wu.J.X. amu, háiyou Zho.Y.P. amu. 3golen yiqi yiben hángka, yiben qia-buanglǒu, laha gāngdá...

Qîebo-ngón yiha, dán amu-men yiqi za 2la háng-hode, yōu Wu.J.X. amu, háiyou Zho.Y.P. amu. 3golen yiqi yiben hángka, yiben qia-buanglǒu, laha gāngdá wa leiyidang libsigàn go gànzi go véntí go xiha, wo "tucáo" dán bángben Zho.amu yigó buanggansi go (yaxǐ To labuang go --) You.go(Wei.Q.Y.) meicí zí-gànzi kuásángden lalago, hái "sōnyōn" Zho.amu dán You.go déisan hode lalagp.. Zho.amu zíyán xǐ tòucí gāng biuda wa(wo) jiáng xǐexǐ lalago, yánhóu jila dágúwú gāng wo "..kéndín zixi za liángden zōusǎng gāng-hode go, yǒu bugon kéi dán You.go gāng.."  To yiben gabg, yiben diâ-truwu xiujì dānla wo gāng-huayi djunbei "lúyin".. E wo jvyan ya sǎnggie To "quāntáo", mǎngdia Zho.amu kùha gie go "lúyin-ji" go xiha, fân'e ngángmángzí dóula màn'gie-yigí, "You.go, Lei 'youlv'(louhó go bányou) hon Lei kuásángden fâ-gànzi.." Gangbǒ, Zho.amu hái djuàngmángzí cónsèn tán'gú yîbén, yánhóu xóla gāng wo, "Yiha Liá You.go fâ-gànzi fâla-muǎng go xiha wo jǐu fáng dá To tán~..", yîbèn gāng, yîbèn měngyí go xìuqi To go xiujì gie.. Yihodju gandjo, zǐgo zígie yizěn trósǐ, youden condón, jínggie moulén go kèntá, xiváng yiha To béi diâwú gá-"huǎsǐ" ba~!

Yaho yínzi canjia gúigànsi Gonhúi gágo Taichi péixún-buàng go xiha, tán'gang ngánzáo Gonhúi go ngānbuá, yiha meigó Leibuá zî sǎng yijíe-kó gie, hái youdenden djode kosâi go gândjó lǐe..! Sǎngbǒ-kó yiha, ya péidèn-péidèn go gàngla jigólén véila lasì(Li.Guilin) bángben, dáxǐ trò-busǎng-la-zou, zîxǐ tánla bǐególén měngqi véntí wú..

Tupin pago xi zǐgo laha sǎngwu dá buǎnggànsí yiha, fáxín jiáng-jí gie, yǒuxǐ Kojin/Faka(-"mokuai") leiben go Tian.X. tonzi hái zǎ To buanggansi leida mòlā.. Yvsí, wúdá To go buanggansi dón'gie-lianggí buānglǒu, sěndú pa-hode To bángben věidú gēng Jínháng-sēnhó(gúigànsi sèn gá-trûwú go APP) go mōugó mêilv(Lo.Tin) go djǒvěi sǎng go yîzâi séi-lāfū..

Lv. Zènlen yínzǐ biuda dán gòben louho(Yv.J.) lénxí gie, gují yajǐu jiángzi gie ba?! Xobudei lajiáng gāng, youdenden xǐexǐ go gândjó yîyǎng..

音悦泡泡
Yínzi m&...

Yínzi mòula ngàidá yizanlen, djuyó xi sâgá, djuàng-liángdáde dán kéng-dínsí, càmâxiden yǒu-yicí lén-méng ...

Yínzi mòula ngàidá yizanlen, djuyó xi sâgá, djuàng-liángdáde dán kéng-dínsí, càmâxiden yǒu-yicí lén-méng jîu biuda trûkéi dia, zídá yaho fǔlá kéi dá-lají, qìng(-děndònqia go)děn.. (Zǎ ngàidá go dínsí sǎng, yîzan jîla jilên lénxv kénggie-hode vâng-gàdá C++ go léiyón, ya biá-la bǐedêi hǔi go ngáiháo, xí-la hǎ-hode kéngkéng ba~!)

Jíezî leizen, wo dán gòben louho(Yv.J.) go zéi-lâhǎ go yidó xiaoxi, xǐ zónlen yaho (liánggó-lén biuda-la liáotèn go cínkuáng hǒ, muáng-yǎ go xiha wo) fâgie yîdo wo yínvéi kolén To yǐngla-sǎng go  yîdó "zaopín" xínxi go "liánjie".., dánsí yízí biuda fânyín. Qísí zǐgo gândjo, cón zénlen kaisi (sénzí génza yîzén) jîu lén'gá mínxin go gândjo-la da To gòben yîzan kaisi bén'gie "táidú" gie, bénla "lênmó" qiwu, buzái xiāng (hozexi gāng, buzái jijí go xiāng) dán wo gāng-huayi gie, jîu buvéi dô wo go huayi gie.. Gála wo ya djode génjia biá-yísi gie lo~! Yin'gāi ya xiānggú liánggó-lén jiángzi yōu-yigí biá-yigí biá-"yíyí" liáo-fǔkéi biá-yísi ba..! Dá zénlen, yíxiang leidá (biá-jítró go huayi) lianggó-lén kaisi liáotèn yin'gai gàngha yōu gie yigó'Ngen gie ba, jiángjiu go xizen, biuda dá-dá To yínvéi go djuángtái, biuda fúhó To go yaoqíu bo?!

Dànxiāng-sèixiāng, sénzí youden huáiyí, zénlen cànza To tuyán měng wo lala "Dáyîcí zénměn jǐu měng dóufāng gànzi hadò go lén xǐ lajiáng go lén?" go xiha, xibuxi To bányōu dánsí zileigo zámg bàng To césí wo o?! Suiyán, wo cónlái jiu biá měnggú dóufang go gànzi.. (Zái yigó línvái, jígie gànggang gòqi hāyōu go gò yiho-djudju da tàdi mǎnggú yihǒ, laha xizen To gòben yízí jîu biuda "kaifáng" To go Wexin-bányoukèn (go "quánxián") dā wo kéng, suiyán wo ya biá djudón měng. Buxi-gāng lán-lán buha, zîxǐ xiāng sómín lianggó-lén qósí hábuzán gá-xǐexǐ ba!)

Youdenden "yousang", xincín youdenden "siló", jiujíe gie yîhǒdju, ngáidá yaho 10dendòJing, zéi-lâha háixǐ biuda zái djudon fa-xuaoxi gúkei, séngxi yōuyí, ya séngxǐ wúyí ba! Xobudei jiángzi jǐuxi wa lianggólén laha go "zōndin" gie?! 😞

(Ps. Tupin xi za ngàidá pago go djóla dànzon go béijiu-bán.)

音悦泡泡
Yínzi m&...

Yínzi mòula ngàida yizanlen. Zîxi kánla, zǐgo dǎnxiu, bá zónlen hǒbuàng xiha muāqi go yîdêi trú lênwú jiqi hôgō ...

Yínzi mòula ngàida yizanlen. Zîxi kánla, zǐgo dǎnxiu, bá zónlen hǒbuàng xiha muāqi go yîdêi trú lênwú jiqi hôgō qie gie, yánhóu zīyōu yigólén, yiduǎgò (go trú) qîebulō..! 😂

Tupin pago xi bángben yínwú lênwú dén "véizang" go qiàde go muáng duǎ yikuái bánbán, zén yiděng xizen ba qiàde cénbú lǎn-gèngzǎn gie, yánhóu lei-liánglên kaisi yōu jìqí kaisi tòu-bánzan wô-hǎxǐ. Jìqí go sànyin hái muáng duǎ, fáng-leida sâgá ya tánla-da, soyi gancúi buáng-qiwu bàng Tua payidiàng xiángpin ba.. Múcín hái ga-bu-càntru djunbei lênwú zá?

音悦泡泡
Ngónda z...

Ngónda za sítáng qîefǎng go xiha, dán Ou.zon djoza yiqi, bámgben háiyoi Yang.amu. Kolen xǐ To xǐubulo wo yízí záng còu-la ...

Ngónda za sítáng qîefǎng go xiha, dán Ou.zon djoza yiqi, bámgben háiyoi Yang.amu. Kolen xǐ To xǐubulo wo yízí záng còu-la To xǐ "Ou.zon", xǐ "lindao" lajiáng-lajiáng go, Ou.zon yīnbuda gāng wo "..xǐbuxǐ (zǎ Zonhó gòben buǎnggànsí) jīu gie biálén gāng-huayi a?! ..biá-huayi mèi-huayi gāng go, ..zén(xǐ)-gāng den leidei biá-lēng-yǐng go huayi.." Kolen xǐ ngái To gāng zón gie ba, zǐgo tuyán djode ha-gān'gá ha-biá-yísi go gandjo~ Zílén jixv "fúhó" la To go huayi, ha jiàla.zǐgo gān'gá go yǎngzi..

Hǒbénglen, You.go(Wei.Q.Y.) gúwú dá Zonhó(-"mokuai") leiben "ticáo" hode Tua buanggansi gâbâi jîuxǐ húiyísí, kái cā gie.. Laha, To hái djuàngmángzi bá wo, To Méifu (--Li.Y.) zènlen za Luban-lou gòben sèn-kûgie yigò lósifēng meifēng-póu. Ngódá To hái djuàngmángzí gúkéi gie yidázi. You.go hái (gāng-)wo, "Lia (lianggó) jîuxi la-'yóuzāi' gie, ya kéi 'bângcén' hode la ba?!" Yohodju, yǒu djode, háixǐ lén'go you bengsǐ, gon truāng, hǔi zéngzén.. Sènda xiangla buxi wo bu'ngěn kéi o, xǐ buha-yîsi kéi a, ('cénjin' go tonsi, ) leizěn yîzan hěng-bénla leiyǎng labuang lǒyǎng labuang gie..! Muáng xínmú, muáng póufǔ To go~!

Hǒbénglen buanggansi leida go Lin.Zh. amu tuyán muāqi yifěng McDonalds guwu, fángza wo djuade bènda.. Gála wo yihodju mómínqimiáo go, gá-bucàmtru la-cínkuáng, hái yōudēn huàng-huàng lago~.. Gaibuhǔi xi zónlén To qîegie wo fóngla buǎnggànsi leidá go líulā dán bīn'gān go yuányin ba..?! Laha, trùla yin'gaixi To biá qîedia-mgón, muāqi-wu sěndú da dájia qîeden bo?!

Fengxin(-"mokuai") gòben go Ou.zon(Ou.B.L.) dáxǐ wúla gái-hûsóu, dén-gúwú měng-hode Excel go vénti, mǎngdia ya gân-xínqv go měngdá "..xǐ lán go?" Hǎda djovei go lianggo amu qihón gāngqi xǐ mougo louho sánda-wo go.. 😂 Laha, gújí xǐ xiāngla lei-yifěng qîego bo, gâ biá-hajiu Ou.zon dén-guwu leiben buǎnggànsí, youdendne lîxiáng go yǎngzi.. Laha, zéndia yizí biálén dǎnxiu, To zonyv yīnbuda měng-qiwu, "..ko-bu-koyi qîeden.." Haha~! Tupin oago jǐuxǐ Ou.zon záng jiǎ-la djō-jìdēngdēng..

Lv, zènlen dán gòben louho(Yv.J.) liáoten yaxǐ yōu-yigí biá-yigí go. Cànza To yidua-cànza měng wo "Dauicí zénměn jǐu měng gànzi go lén lajiáng?" Wo jígie bénggó-Jingdá kéngdia jiumǎng húifú To. Yikaisi, yivéi To xi záng "miánsí", laha yǒu yivéi To gānggo xǐ 'xiangcin', To jǐu biida zénmián húiyín dia.. Laha, wo yínzēn go fagie jigí zigo go kéngfa gúkei, yánhóu jǐu biá yánhóu gie. Yízí dá yaho qpdenJing go xiha, wo yǒu djudón go měngqi To.xǐ la-cínkuáng. To jîla fa jigí "?" gúwú, gála wo dáxǐ muáng gan'gá go yǎngzi. Wo gāng-mán (wo xi gānggo zènlen go sizan) yiha, To zîxi fagie yigá biaocín gúwú hode.. Yánhou wo jîla huayi, jixv gāng fǔkéi dangsí yivéi To záng "miansí" lalago, dánsí biuda fânyin gie.. Kolen xǐ To kéngdǒn gie dán wo liáoten, kolen xi záng mángla kéng-dínsijv, hozexi xua-yóuxi, hozexi bǐedei sǐzan, hozexi yîzan sǒudiǎ gie, ya kolen xǐ hǎla-wo biála lēi lén go "fēnggó" dóla-dóufang.. 😪 Yihodju, wo ya djóde jiángzi fǔkéi biála-yísi gie?!

音悦泡泡
(1.13) Hǒbuang...

(1.13) Hǒbuang yínzǐ dán Yang.amu yîqi guwu To liáng fúzěn (W.Y. liángden) lan yóuxí-bí. To yínzǐ xuā yihodju yóuxiji, wo yí...

(1.13) Hǒbuang yínzǐ dán Yang.amu yîqi guwu To liáng fúzěn (W.Y. liángden) lan yóuxí-bí. To yínzǐ xuā yihodju yóuxiji, wo yínzǐ xǐ za bángben mang-hode eyi. Zènlen kéng-qiwu (To go) hieqí butró go yǎngzi, huàgie 20go bí yigon dâ gie 4yang dèisei.. Kéng bá To gàhán la, jîu déyí go dán wo gāngdá, "(Gànggang yigon) Cōugie 30gó bí, jvyán háibsǎnla 10gó.." Wo youden "búxíe" yǒu youden xínmú go húi To dá, "Qîe! Yin'gai xi (gàngha) gāxi-yún ha eyi ba~!" 

Zènlen sangbénglen xizen, gòben gòvéi (yínvéi xiāngcin e lénxí-la go habuzán zénměn go) louho(Yv.J.) zonyv húi wo zónlen yaho fâdâ To go xiaoxi gie.. Yvsí wo tà-kán dán To liáo gie lianggí, laha djudom qiāyí gāng "Labuāng wu gie" mángla zǐgo go sǐzan kéi gie. Zídá ngóndá qîe'ngón go xiha, jîumǎng jixv fâ-yîgí sítáng lén dò go xiaoxi dán tupin gukéi da To. Bugo, To zídá yaho 8dendòJing jîumǎng yî gànggang mǎngdia (wo go xiaoxi) go yangzǐ húi-guwu.. (Fândín trù-lla gòben yin'gai xǐ zicín jǐu kémgdia gie wo go xiaoxi go, zixi kolen xi youdenden djuàngmángzí hǎla-wo go zífâ, djuàngmángzí bu-liáotèn, zídá kánhón xizen, hozexisànsen-gân gúkéi gie yiha, To ya muǎngmǎng go bénla yewuye dǒn go gândjó e biála huayi gāng (sénzí biála xínqv dán wo liáotèn) gie..Wo dáxǐ mosǎng jîla húi To hie, bugo lianggo-lén biá-lianggí yajǐu bǒgie. (Múcín zéilaha xǐ dénlíu zǎ To fâgo yigó 'biaocín' eyi. Wo biá zái jixv djudón mèi-'huátí' dán To liáo gie.)

Ps. Tupin pago xi yaho dán Yang.amu yiqi hobuang guwu da W.Y liángden go Yóuxíji-sí (--M.L.D.) liángden. To gànggang dâla dáyigó dèisei (--séi-bàba) go xiha gàhán go yǎngzi, zǎ bángben do-jiángyóu mǎngla go wo, zíyán xǐ xiguánxín yó pâ-yidiàng a~!

音悦泡泡
Hǒbéngle...

Hǒbénglen yǒu ngái Gao."jiaosóu"(Gao.M.) honqi-fǔlú dá 19la (Shanghú-zonxin) Tua liángden buǎnggànsi, bàng Gao."jiáosóu" zí-hode ...

Hǒbénglen yǒu ngái Gao."jiaosóu"(Gao.M.) honqi-fǔlú dá 19la (Shanghú-zonxin) Tua liángden buǎnggànsi, bàng Gao."jiáosóu" zí-hode "sújv". Tupín pago xi, gábǒ djunbei háng go xiha, bángben go laoPan.(Pan.Y.M.) amu dà go qîe go. Wo zíyán xi xíguánxín go xiāng pâ-liangdiàng, To mǎngdia wo yǒu yó pâ-xiángpín, gonzêi déndá gúkéi gie, hái xola gāng wo, "Zènlen yōu (fa-'weibo' go) 'súcái' gie o~!" 😄

音悦泡泡
Ngónda q...

Ngónda qîebo-fǎng, gangla amu-men yiqi za fúzěn lǎng-hode. Tua háng za měnzén, sǎnla wo yigo-lén za hǎdá dànpa-sèipa.. Tupin xi za guigansi...

Ngónda qîebo-fǎng, gangla amu-men yiqi za fúzěn lǎng-hode. Tua háng za měnzén, sǎnla wo yigo-lén za hǎdá dànpa-sèipa.. Tupin xi za guigansi duǎménka go molǒu-bèndá pago xǐ-yîde.

Yaho yínzi dán gòben louho yōu-yigí biá-yigí go liáo-la, yizan youdenden xiāngfang jiu dóu dóufang muángmuáng go biála xínqv gie yiyang.. Bîyv-gāng, húifú xiaoxi go xízen mínxin muánggie-hadò, sènzí bu-húifú gie.. 😪

LOFTER

让兴趣,更有趣

简单随性的记录
丰富多彩的内容
让生活更加充实

下载移动端
关注最新消息